Õigusloome

Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Keskkonnaministeerium
Maaeluministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium
Välisministeerium
Kaitseministeerium

Linnade ja Valdade Liidu eesmärk on tagada kohalike omavalitsuste järjepidev osaluse võimalus riigi õigusloomes, mille protsessis lähtutaks Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõttest ja väärtusest ning Eesti Vabariigi põhiseadusest.

Liidu tegevussuundadest 2018-2021:

1. Jätkata õigusloome valdkonnas EIS-i vahendusel kohalike omavalitsuste huvide õiguslikku kaitset.

2. Osaleda jätkuvalt kohaliku omavalitsuse tegevust või kohalikku elu reguleerivate olulisemate õigusaktide eelnõude kontseptsioonide aruteludel, taotledes vajadusel liidu esindajate kaasamist töörühmadesse.

3. Nõuda valitsusasutustelt õigusaktide eelnõude koostamise metoodikast kinnipidamist, esmajärjekorras eelnõude mõjude analüüsi teostamist (sotsiaalsed ja kultuurilised tagajärjed ning mõjud eelarvetele, regionaalarengule ja töökorraldusele).

4. Jälgida õigusloomes Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtetest kinnipidamist ja rikkumiste korral juhtida ministeeriumide tähelepanu probleemidele, pöördudes vajadusel Vabariigi Valitsuse, teiste põhiseaduslike ja Euroopa institutsioonide poole õigusliku kaitse tagamiseks.

5. Jätkata aktiivset koostööd Riigikoguga, eesmärgiga jõuda kokkuleppele kohaliku omavalitsuse arengusuundade põhimõttelistes küsimustes.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kooskõlastuskirjad on kättesaadavad siit: EIS (Eelnõude Infosüsteem) 

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. Peale riigisiseste dokumentide on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.


2022. aasta kooskõlastused: 

Haridus- ja Teadusministeerium
 
26.01.2022 - ELVL kooskõlastas alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu märkustega. 
 
18.01.2022 - ELVL kooskõlastas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu märkuste ja ettepanekutega. 
 
 
 
 
 

Üles
 
 
 
Üles
 
 
12.01.2022 ELVL kooskõlastas määruse „Hoone sisekliimale esitatavad nõuded" eelnõu ettepanekuga

Üles
 
 
 

Üles
 

03.01.2022 ELVL kooskõlastas perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse märkuste ja ettepanekutega

Üles
 
 
19.01.2022 - Rahvatervishoiu seaduse eelnõu 486 SE täiendav tagasiside Riigikogu sotsiaalkomisjonile
 
13.01.2022 ELVL kooskõlastas sotsiaalkaitseministri määruse „Võlanõustaja
 
12.01.2022 ELVL kooskõlastas määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus" muutmise eelnõu märkustega. 

 

Üles

Kultuuriministeerium
 

Üles

Välisministeerium
 

Üles

Kaitseministeerium

 

Üles