Õigusloome

Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Keskkonnaministeerium
Maaeluministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium
Välisministeerium
Kaitseministeerium
Tagasiside ja arvamused

Linnade ja Valdade Liidu eesmärk on tagada kohalike omavalitsuste järjepidev osaluse võimalus riigi õigusloomes, mille protsessis lähtutaks Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõttest ja väärtusest ning Eesti Vabariigi põhiseadusest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2022-2025

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kooskõlastuskirjad on kättesaadavad siit: EIS (Eelnõude Infosüsteem) 

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. Peale riigisiseste dokumentide on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.


2022. aasta kooskõlastused: 

 
7.11.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas Vabariigi Valitsuse määruse „Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2023. aastal" eelnõu märkuste ja ettepanekutega arvestamisel.
 
07.11.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas Vabariigi Valitsuse määruse „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär" eelnõu märkustega.
 
26.09.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit ei kooskõlastanud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, viidates sellele, et arvestades eelnõu mahtu ja olulisust on seaduse eelnõu kooskõlastamise tähtaeg ebamõistlikult lühike.Pöördusime ettepanekuga seaduse eelnõu kooskõlastamise tähtaja pikendamiseks vähemalt 05. oktoobrini 2022.a, kuna kooskõlastamiseks antud aeg ei ole piisav antud eelnõu sisuliseks läbitöötamiseks ja liikmetega konsulteerimiseks, kuid tähtaega ei pikendatud. Samas märkis ELVL, et eelnõu eesmärk iseenesest on igati mõistetav ja toetatav ning üleminek eestikeelsele õppele tähtis ja vajalik.
 
14.06.2022 - Haridus- ja teadusministri määruse eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks - Eelnõu kooskõlastamiseks pakutud kolme tööpäeva jooksul ei ole võimalik saada ulatuslikku tagasisidet omavalitsustelt ega sisuliselt läbi töötada eelnõu, seega ei saa ELVL kooskõlastamiseks antud aja jooksul kooskõlastada haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu.
 
 
27.04.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu märkuste ja ettepanekutega arvestamisel.
 
 
26.01.2022 - ELVL kooskõlastas alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu märkuste ja ettepanekutega arvestamisel. 
 
18.01.2022 - ELVL kooskõlastas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu märkuste ja ettepanekutega. 
 
 
 
 
27.05.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas korruptsioonivastase seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (VTK) märkuste ja ettepanekutega.
 
 
22.02.2022 ELVL kooskõlastas korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu märkuste ja ettepanekutega
 
03.10.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas looduskaitseseaduse ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31.08.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas majandus- ja taristuministri määruse „Tee projekteerimise normid" eelnõu märkuste ja ettepanekutega
 
02.06.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse "Eesti infoturbestandard" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
02.05.2022 - ELVL kooskõlastas postiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse märkustega. 
 
 
26.01.2022 - Arvamus Riigikogu menetluses oleva liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (433 SE) kohta Riigikogu majanduskomisjonile
 
12.01.2022 ELVL kooskõlastas määruse „Hoone sisekliimale esitatavad nõuded" eelnõu ettepanekuga

 
 
 
 
 
 
 
04.05.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 

03.01.2022 ELVL kooskõlastas perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse märkuste ja ettepanekutega
 
 
26.07.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit ei pea võimalikuks kooskõlastada veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (joogivee direktiivi ülevõtmiseks) põhjusel, et eelnõuga pannakse kohalikele omavalitsustele uusi ulatuslikke kohustusi, nende sisu täpsemalt avamata ja mõjusid hindamata ning ette nägemata uute kohustustega kaasnevate kulude katteallikaid.
 
22.07.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas heaolu arengukava 2023-2030 eelnõu märkustega.
 
 
30.05.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas ohvriabi seaduse eelnõu üksnes liidu tehtud märkuste ja ettepanekutega arvestamisel.
 
06.05.2022 - ELVL kooskõlastas sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse märkuste ja ettepanekutega arvestamisel. 
 
13.01.2022 ELVL kooskõlastas sotsiaalkaitseministri määruse „Võlanõustaja
 
12.01.2022 ELVL kooskõlastas määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus" muutmise eelnõu märkustega. 

 

Kultuuriministeerium

27.09.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas kultuuriministri määruse „Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetamise tingimused ja kord perioodil 2023–2026" eelnõu ettepanekutega.
 

21.06.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas kultuuriministri 12. jaanuari 2021. a määruse nr 1 „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord" muutmise eelnõu ettepanekuga. 

Välisministeerium
 

Kaitseministeerium

13.06.2022 - Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu kehtestamine ja nõusoleku andmine Natura erandi kohaldamiseks - Eesti Linnade ja Valdade Liidul ei ole võimalik esitada omapoolset seisukohta antud planeeringu kehtestamise kohta järgmistel põhjustel. Eelnõu puudutab planeerimismenetlusega seoses planeeringuala konkreetseid kohalikke omavalitsusi. Eesti Linnade ja Valdade Liit ei ole planeerimismenetluses kaasatud isik ega menetlusosaline, samuti puudub liidul pädevus esindada konkreetseid kohaliku omavalitsuse üksusi planeerimismenetluses.
 

Tagasiside ja arvamused

17.11.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Riigikogu majanduskomisjonile ettepanekuid Riigikogu menetluses oleva elektrituruseaduse muutmise seaduse (740 SE) eelnõule.

07.11.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Riigikogu sotsiaalkomisjonile täiendavad märkused sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 704 SE kohta.

07.11.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Riigikogu õiguskomisjonile täiendavad märkused ohvriabi seaduse eelnõu (702 SE) kohta.

07.10.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas oma märkused ja ettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu 704 SE kohta Riigikogu sotsiaalkomisjonile ning Sotsiaalministeeriumile. 

20.09.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas ettepanekuid ja avaldas arvamust korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (641 SE) kohta Riigikogu õiguskomisjonile.
 

14.09.2022 - Täiendavad ettepanekud ja märkused kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (626 SE) kohta Riigikogu põhiseaduskomisjonile

06.07.2022 - Kooskõlastamiseks antud aja jooksul ei ole ELVLil võimalik kooskõlastada esitatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsust (erihoolekandeteenuste korralduse ja rahastuse ajakohastamine).
ELVL palus pikendada kooskõlastamiseks antud tähtaega kuni 22.augustini.
 

26.05.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liidu vastuskiri korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu 573 SE kohta Riigikogu õiguskomisjonile

13.05.2022 - ELVL vastuskiri ettepanekuga: ehitusseadustiku muutmine (524 SE II ) Riigikogu majanduskomisjonile (.pdf)

11.05.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liidu arvamus Riigikogu sotsiaalkomisjonile perehüvitiste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõule 605 SE (.pdf)

02.05.2022 - ELVL vastuskiri postiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele

18.04.2022 - ELVL ettepanekud reklaamiseaduse muutmiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile (.pdf)

14.04.2022 - ELVL kooskõlastas "Eesti 2035" tegevuskava eelnõu ettepanekutega (.docx)

08.04.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liidu vastuskiri tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (533 SE) kohta. (.pdf)

04.04.2022 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Vabariigi Valitsuse korralduse „Soodla harjutusvälja riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" eelnõu kohta märkused.

11.03.2022 - ELVLi algatuskiri sotsiaalhoolekande seaduse teemal  (.pdf)

11.02.2022 - täiendavad ettepanekud riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (491 SE) kohta Riigikogu majanduskomisjonile

11.02.2022 - täiendavad ettepanekud ja märkused rikkumisest teavitaja kaitse seaduse
eelnõu (504 SE) kohta Riigikogu õiguskomisjonile
 

09.02.2022 - täiendavad märkused ja ettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus eelnõu kohta Riigikogu sotsiaalkomisjonile

03.02.2022 - täiendavad märkused ja ettepanekud rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (494 SE) kohta Riigikogu põhiseaduskomisjonile

19.01.2022 - Rahvatervishoiu seaduse eelnõu 486 SE täiendav tagasiside Riigikogu sotsiaalkomisjonile

 

Üles