Õigusloome

Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Keskkonnaministeerium
Maaeluministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium
Välisministeerium
Kaitseministeerium
Tagasiside ja arvamused

Linnade ja Valdade Liidu eesmärk on tagada kohalike omavalitsuste järjepidev osaluse võimalus riigi õigusloomes, mille protsessis lähtutaks Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõttest ja väärtusest ning Eesti Vabariigi põhiseadusest.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevussuunad 2022-2025

 

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kooskõlastuskirjad on kättesaadavad siit: EIS (Eelnõude Infosüsteem) 

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, edastamine ja valitsuse istungile esitamine ning ka avalik konsultatsioon. Peale riigisiseste dokumentide on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.


2023. aasta kooskõlastused (nimekiri täieneb jooksvalt): 

 
 
17.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas määruse „Vabariigi Valitsuse 29. mai 2008. a määruse nr 87 „Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava" muutmine" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
 
 
20.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, arvestades liikmetelt laekunud tagasisidet, kooskõlastas Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse määruste muutmine" eelnõu (põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade ajakohastamine) väljatoodud märkuste ja ettepanekutega. Kuna Narva linnalt laekus rohkearvuliselt tähelepanekuid ja küsimusi, lisasime need kirjale tervikuna.
 
 
 
 
10.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähtudes oma liikmetelt laekunud tagasisidest, kooskõlastas keskkonnaministri määruse "Lõhnaaine esinemise hindamise kord, hindamisele esitatavad nõuded ja lõhnaaine esinemise häiringutasemed" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
02.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähtudes oma liikmetelt laekunud tagasisidest, kooskõlastas Vabariigi Valitsuse määruse „Kinnisasja erakorralise hindamise kord" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
 
 
 
 
24.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri käskkirja „Toetuse andmise tingimused digiriigi alusbaasi kindlustamise, digiriigi arenguhüpete hoogustumise ning küberruumi turvalisuse tagamise toetamiseks" eelnõu ettepanekutega.
 
09.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu esitatud märkuste ja ettepanekutega arvestamisel.
 
 
 
 
24.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse koos ettepanekutega.
 
 
 
 
 
09.03.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit kooskõlastas tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu märkusega.
 
20.02.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, lähtudes oma liikmetelt laekunud tagasisidest, kooskõlastas määruse „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" eelnõu märkuste ja ettepanekutega.
 
 

 

Kultuuriministeerium

 

Välisministeerium
 

 

Kaitseministeerium


 

Tagasiside ja arvamused

17.03.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Riigikantseleile taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise seaduseelnõu põhialuste avaliku konsultatsiooni raames märkused ja ettepanekud.
 
13.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit, olles kaasatud Riigikogu majanduskomisjoni menetluses oleva ehitusseadustiku, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse ning riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE) protsessi, esitas oma märkused. Kogu eelnõu menetlusega seonduv teave, samuti teave komisjonile eelnõuga seoses laekuvate arvamuste ja ettepanekute ning vastutava Riigikogu liikme ja ametniku kohta on leitavad eelnõu kaardilt 746SE parlamendi veebilehel.
 
06.01.2023 - Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas Riigikogu majanduskomisjonile riigivaraseaduse, maareformi seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (712 SE) kohta ettepanekud. Eelnõu 712SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu kaardilt 712SE .

 

2022. aasta kooskõlastused leiab SIIT.

Üles