Planeeritud projektid

- KOV IKT-taristu / ISKE jätkuprojektid 

- Uus KOV TP ja sündmusteenused

- IKT teadlikkuse tõstmise koolitusprogramm

- Andmehalduse koolitus KOV-dele

KOV IKT-taristu / ISKE jätkuprojektid

Soov on ellu viia KOV IKT taristu uuendamise jätkuprojekt (vt. https://www.elvl.ee/teostatud-projektid#ISKE), selle vastu on huvi üles näidanud KOV-d, ELVL on ideed kaitsnud IKT strateegia ja arenguprojktide aruteludel riigiga, kuid 2021 a jooksul ei ole selliseks jätkutegevuseks raha leitud. 

COVID-19 olukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks ning lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/127042021008) kohaselt oli abikõlblik kulu ka "Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2020. a määruse nr 252 „Infosüsteemide turvameetmete süsteem" nõuetele vastava infovara töökindluse tagamiseks tehtud soetuse ja paigaldamisega seotud kulud", kuid see ei ole sellest mõttest kantud, mis oleks vaadeldav KOV-de IKT taristu uuendamise jätkuprojektina. 
 

Üles

Uus KOV TP ja sündmusteenused

Koostöös MKM-ga otsitakse parimat võimalust, kuidas riigi ja KOV e-teenused ühes keskkonnas tulevikus tööle panna, et kodanik saaks kõik teenused 'ühest aknast'.

Koostöös Riigikantseleiga uuritakse võimalust KOVTP asemel tulevikus KOV-des kodulehena kasutusele võtta (KOVde vajadustele kohandatud) Valitsusportaal.

Üles
 

IKT teadlikkuse tõstmise koolitusprogramm

...

Üles

Andmehalduse koolitus KOV-dele

Koolitus oli plaanis läbi viia koostöös Open Knowledge Estonia-ga 2021 a esimeses pooles, kuid paraku sellele rahataotlusele positiivset vastust ELVL ei saanud. 

Üles