Planeeritud projektid

- KOV IKT-taristu / ISKE jätkuprojektid 

- VOLIS 2

- Uus KOV TP ja sündmusteenused

- KOV IKT koordineerimise uue haldus- ja ärimudeli loomine

- IKT teadlikkuse tõstmise koolitusprogramm

- KOV infosüsteemide analüüs

- Andmehalduse koolitus KOV-dele

KOV IKT-taristu / ISKE jätkuprojektid

...

Üles

VOLIS 2

ELVL ette valmistamas uut VOLISe analüüsi ja prototüübi hanget (läbi viiakse kaks hanget - analüüsi- ja prototüübi hange ning haldus- ja ärimudeli hange), hange kuulutatakse välja 2021 a alguses. Hankeid finantseerib EL struktuurifondidest Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) voorust „Avalike teenuste arendamise eel-, äri- ja kasutatavuse analüüside läbiviimine - 18.05.2015-31.08.2023" ning eeltaotlus on heaks kiidetud. Hanked on välja kuulutatud veebruaris 2021, otsitakse teostajaid
- VOLIS2 haldus- ja ärimudeli analüüsile ning
- VOLIS2 tehnilise analüüsi ja prototüübi valmistajat.

Üles

Uus KOV TP ja sündmusteenused

Koostöös MKM-ga otsitakse parimat võimalust, kuidas riigi ja KOV e-teenused ühes keskkonnas tulevikus tööle panna, et kodanik saaks kõik teenused 'ühest aknast'.

Koostöös Riigikantseleiga uuritakse võimalust KOVTP asemel tulevikus KOV-des kodulehena kasutusele võtta (KOVde vajadustele kohandatud) Valitsusportaal.

Üles

KOV IKT koordineerimise uue haldus- ja ärimudeli loomine

Tulenevalt KOV IKT strateegiast:
IKT strateegia eesmärgid (3.1.-3.3., peatükist 3):
* ELVL ning riigi koostöös tuleb jõuda jätkusuutliku ja stabiilse KOV IKT arengumudelini. Ühist huvi omavates IKT-projektides ja tegevustes tuleb vastavalt liita ka finantsvahendid, saavutades loodavate IKT teenuste kvaliteeditõusu ning universaalsuse elanikele omavalitsuste-üleselt.
* Kohalike omavalitsuste IKT koostööorganisatsioon on loodud ning käivitatud edukas IKT konsultatsiooni ja koostöövõrgustik
* KOV IT spetsialistide tegevuste koordineerimine ja KOV juhtide teadlikkuse tõstmine.
* Universaalsete KOV infosüsteemide omanikurolli täitmine ELVL poolt.

MKM on ELVL-le eraldanud alanüüsi läbiviimiseks 50 000 EUR.

Üles

IKT teadlikkuse tõstmise koolitusprogramm

...

Üles

KOV infosüsteemide analüüs

Probleem: KOV-de poolt kasutatavad elanikele e-teenuseid osutavate infosüsteemide vastavus VV määrusele "Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused" on teadmata. Kontrollimata on samuti, kas need teenuskeskkonnad vastavad ISKE nõuetele, sisselogimine toetab eIDAS standardit, kasutusel on X-Tee6 (sh kas saab pärida andmeid seoses sündmuspõhiste teenustega), pakutakse avaandmeid, mõõdetakse kasutajate rahulolu ning GDPR ja EL Ligipääsetavuse direktiivi suunised on täidetud.
Projekti eesmärk on läbi viia analüüs, mis analüüsib KOV-des kasutuses olevat ca 30  infosüsteemi, et tuvastada nende vastavus eelmises punktis toodud nõuetele ning saada hinnang vastavusse viimise eeldatavatest kuludest.

Üles

Andmehalduse koolitus KOV-dele

Koolitus on plaanis läbi viia koostöös Open Knowledge Estonia-ga 2021 a esimeses pooles.

Üles