Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni transpordi ja teede töörühma

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinn                                                                                                                                               15. aprillil 2019. a

Koosoleku algus kell 14.00, lõpp kell 16.00

 

Juhatas: Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja

Protokollis: Meelis Toome, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna teedetalituse peaspetsialist.

Võtsid osa:

Nimi

Organisatsioon

Kalle Toomet

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Olev Peetris

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Heiki Hansen

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ivar Tedrema

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ain Valdmann

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Enn Raadik

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Jan Trei

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Jaan Ingermaa

Maanteeamet

Marten Leiten

Maanteeamet

Kirke Williamson

Maanteeamet

Mart Uusjärv

Rahandusministeerium

Sulev Liivik

Rahandusministeerium

Ain Tatter

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Julia Bergstein

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Meelis Toome

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Koosoleku heakskiidetud päevakord:

 1. Valitsuskomisjoni ja ELVL seisukohad riigieelarve läbirääkimistel transpordi ja teehoiu valdkonnas.
 2. Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetused riigi eelarvestrateegia 2020-2023 projektis.
 3. Ülevaade kohalike teede inventariseerimisest ja selle jätkutegevuste finantseerimisest.
 4. Kõrvalmaanteede võimaliku üleandmise analüüsi jätkutegevustest.
 5. Muud küsimused:
 • Maanteeameti põhimõtteline seisukoht  lähtuvalt 52 t veokite uuringutest

Arutelu ja otsused:

 1. Valitsuskomisjoni ja ELVL seisukohad riigieelarve läbirääkimistel transpordi ja teehoiu valdkonnas.

Delegatsioonid  vaatasid punkthaaval üle ELVL ettepanekud ja valitsuskomisjoni seisukohad valdkondlike töörühmade seisukohtade kokkuvõtte tabelis.

Pikem arutelu toimus ELVL -i ettepaneku nr 11 üle seoses bussipeatuste planeerimise, projekteerimise ja välja ehitamise kohustustega riigi maanteedel.  ELVL selgitas, et probleem tõstatus ELVL-i sisestes aruteludes, korraldati eraldi teemaarutelu, kus osales ka Maanteeamet. Kokkuvõtvalt ollakse seisukohal, et riigiteedel peatuste rajamise kohustuse panemine KOV-dele on ebamõistlik ning peale riigiasutustelt kirjalike vastuste saamist kavandatakse pöördumist õiguskantsleri poole. 

A. Tatter selgitas, et MKM-i vaates jätab seadus vajaliku paindlikkuse, mida on toetanud ka vastav halduspraktika, mille kohaselt on bussipeatuste rajamist riigiteedel finantseeritud nii riigieelarvest kui KOV-de eelarvetest, sõltuvalt peatuse rajamise asjaoludest.

Kui on tegemist riigitee rekonstrueerimisega, siis on üldreeglina projektis kajastatud ka bussipeatused  ning need  ehitatakse Maanteeameti teehoiu eelarve vahenditest. Samuti on bussipeatustega seonduvaid kulutusi sihtfinantseeritud riigieelarves maakondliku ühistranspordi korraldamiseks ettenähtud toetustest, mis on eraldatud vastava piirkonna ühistranspordikeskusele. KOV-de poolset finantseerimist eeldaks eelkõige nende peatuste rajamisel, mida kasutavad ainult kohalikud ,st valla või linnaliinid, aga ka teiste liinide korral, kus näiteks kiiret lahendamist vajab vaid mõne üksiku kohalikus omavalitsuses elava inimese sõiduvajadus, aga riigieelarvest vahendite taotlemise menetlus oleks liigselt aeganõudev, või ka maanteeamet ei planeeri lähiaastatel teehoiu projektide raames vastavat bussipeatust rajada vms. Sobilikuim lahendus tuleks vajadusel leida juhtumipõhiselt eelkõige ühistranspordikeskuse tasandi koostööformaadis, kuna selles osalevad  ühistransporti korraldavad pädevad asutused, nii piirkonna omavalitsused kui maanteeamet riigi esindajana. 

Otsustati: ELVL täpsustab valdkondlike töörühmade seisukohtade kokkuvõttes koosolekul osundatud punktides oma ettepanekuid eesmärgiga vormistada koostöös  lõplik versioon  maikuu keskpaigaks.

 

 1. Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetused riigi eelarvestrateegia 2020-2023 projektis.

ELVL esitas oma ettepaneku RES 2020-2023 kavandamise protsessi, mis näeb ette kohalike teede valemipõhise toetuse suurendamist nelja aasta jooksul 29,3 mln eurolt 50 mln euroni. MKM edastas vastavasisulise riigieelarve lisataotluse RMi, muuhulgas sisaldas MKMi lisataotlus ka 9 mln euro suurust juhtumipõhist toetust aastas RES-i perioodil. 

Ühistranspordi toetuste osas esitas MKM  lisataotlused, et tagada vähemalt samal tasemel laeva- ja lennuühendused ning maakonna bussiliinide vastavus suurenenud nõudlusele. Uue Valitsuse moodustamise järgselt selgub edasine RES-i menetlemise protsess ja ajakava ning täpsustuvad ka RES-i võimalused.

Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.

 1. Ülevaade kohalike teede inventariseerimisest ja selle jätkutegevuste finantseerimisest.

Maanteeameti teedevõrgu osakonna juhataja Jaan Ingermaa andis ülevaate käimasolevast kohalike teede inventeerimise käigust . Esitlus (Powerpoint)

Töödel oli talvel lepingujärgne katkestus, kuid nüüdsest tööd jätkuvad.

Lõppmahust on tehtud 60% panoraampilte ja 57% inventeerimist koos teede seisukorra hindamisega.

Tööde lõpptähtaeg on augusti keskel.

Maanteeameti edasised tegevused, mis toimuvad osaliselt koos inventeerimisega ja osalt peale inventeerimisandmete laekumist:

 • Teedevõrgu lõigutamine katastrikihiga koos teeregistris oleva omavalitsuse õigusakti ja lepingute infoga.
 • Omavalitsuste ja eraisikute vaheliste avaliku kasutuse aluseks olevate lepingute täpsustamine.
 • Teede liikide täpsustamine (maantee, tänav).
 • Andmepakettide kokku panemine Omavalitsustele esitamiseks.
 • Andmepakettide kokku panemine Omavalitsustele esitamiseks.

Andmed esitatakse igale omavalitsusele eraldi koos piltide vaatamise võimalustega ja teeregistrisse esitab andmed juba omavalitsus. Suurimaks tööks omavalitsustele saab olema tee omandi ja kasutusõiguse küsimuste üle vaatamine ja täpsustamine ja alles seejärel on võimalik korrastada avalikult kasutatavate teede nimekirju.  

Kohalike teede raha jagamiseks saab kasutada vastavalt seni kehtinud kokkulepetele vaid Teeregistris registreeritud andmeid seisuga 01. jaanuar (viimane esitamise tähtaeg vastavalt teeregistri põhimäärusele on 15.detsember). Seega kõikide teede info Teeregistris korda tegemine ei pruugi olla võimalik.

MKM osundas eeldatavatele jätkutegevustele EVLV osalusel, mis hõlmaksid:

 • Liiklussageduse hindamise metoodika alusel kohalike teede liikluse hindamine.
 • Teede seisukorra andmetest lähtuva kohalike teede rahavajaduse analüüs.

Lisarahastust riigi poolt oleks võimalik taotleda 51 000 EUR ulatuses, vaja on leida lisaks veel 29 000 EUR. Maanteeameti poolt on valmidus vastava hanke korraldamiseks eeldusel, et  ka KOV-d on osalised. Teostamise ajaks eeldatakse 12 kuud.

Otsustati: EVLV annab lähiajal seisukoha oma huvist ja osalemisest jätkuprojektis. 

 1. Kõrvalmaanteede võimaliku üleandmise analüüsi jätkutegevustest.

Kuna KOV-id ei soovinud KOV tee tunnustega riigiteede  üleandmise analüüsi põhjal pakutud metoodika alusel  teid üle võtta, siis ühe võimalusena Maanteeamet hakkab KOV-idega juhtumipõhiselt  läbi rääkima ja vastavalt kokkuleppeid sõlmima nii nagu see protsess täna toimub. Siiski ei ole välistatud, et uus Vabariigi Valitsus näiteks otsustab, et analüüsi tulemusena pakutud sihtfinantseerimise metoodika tuleb muuta KOV-dele sobivamaks ja me saame tagasi pöörduda  algse ettepaneku juurde protsess ühetaolistel alustel kiiremas ajakavas realiseerida.

Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.

 1. Muud küsimused:

Maanteeameti peadirektori asetäitja hoolde alal ja liikluskorralduse osakonna juhataja ülesannetes Tarmo Mõttus andis kokkuvõtva ülevaatuse uurimustöödest ja seal välja toodud järeldustest. (vt Maanteeameti järeldused ja ettepanekud manuses)

MKM osundas, et kavandab Maanteeameti seisukohtadest lähtuvalt seaduse muudatusettepanekute esitamist EVLV-d kaasates ning palus ELVL-i ettepanekuid ja mõjuhinnanguid KOV teehoiu korraldamisele eelnõu väljatöötamiseks.  

Otsustati: Osapooled võtsid informatsiooni teadmiseks.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                  /allkirjastatud digitaalselt/

Ain Tatter                                                                                                  Meelis Toome

Koosoleku juhataja                                                                               Koosoleku protokollija

 

Protokoll edastati osapooltele kooskõlastamiseks  23. aprillil  2019.

Protokolli kohta laekunud märkused ja kooskõlastused: Puuduvad