Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku PROTOKOLL nr 1


Siseministeerium, 28.03.2014
Kell 13.00

Juhatas:
Hanno Pevkur, siseminister ja regionaalminister

Osalesid:
Julia Bergstein (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), 
Vello Jõgisoo (EMOL), 
Kaido Kaasik (Saare Maavalitsus), 
Angelika Kallakmaa (ELL), 
Ott Kasuri (EMOL), 
Tiit Kirss (ELL), 
Kaie Koskaru-Nelk (Kultuuriministeerium), 
Sulev Liivik (Rahandusministeerium), 
Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium), 
Kaia Sarnet (Siseministeerium), 
Ivar Tedrema (EMOL), 
Madis Timpson (Siseministeerium), 
Ave Viks (Siseministeerium), 
Jaan Vinnal (Sotsiaalministeerium).

Protokollis:
Kaie Küngas (Siseministeerium)

Päevakord:
1. Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 ja riigieelarve 2015 ettevalmistamise ja selle aasta 
    läbirääkimiste protsessi täpsem ülevaade Rahandusministeeriumilt.
2. KTK poolsed ettepanekud läbirääkimisteks (ELL/EMOL).
3. Uuendatud läbirääkimiste töökorra kinnitamine.
4. Muud jooksvad teemad.

Hanno Pevkur tervitas koosolekul osalejaid.
Päevakord kinnitati, muudatusettepanekuid ei olnud.

1. Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 ja riigieelarve 2015 ettevalmistamise ja selle 
aasta läbirääkimiste protsessi täpsem ülevaade Rahandusministeeriumilt.


Sulev Liivik tegi ülevaate RES 2015-2018 ja RE 2015 protsessist ja ajakavast.

Kokku lepiti järgmiseks läbirääkimiste koosoleku aeg 21.aprillil, kell 14.00, kus 
arutatakse ja allkirjastatakse vaheprotokoll. Enne seda peavad ära toimuma töörühmad 
arvestades uuendatud töökorras seatud tähtaegu.

2. KTK poolsed ettepanekud läbirääkimisteks (ELL/EMOL) ja ministeeriumide 
esialgne tagasiside KTK ettepanekutele.


Angelika Kallakmaa tegi ülevaade KTK poolsetest ettepanekutest, mis on juba ka saadetud.
Üldjoontes on ettepanekud paigas, mõningad täpsustused võivad veel tulla. Liitude poolne
valupunkt on tulubaasi taastamine, mille suunas tuleks liikuda. Samuti on murekohaks teede
rahastamine, mida tuleks edasi arutada. Uus ettepanek MKMi suunas: kuna üks ministeerium
katab nii teede, ühistranspordi, IKT kui ka näiteks elamumajanduse teemasid, siis võiks luua
töörühma alla valdkondlikud alatöörühmad, kus teemasid täpsemalt arutada. Eelkõige on
hetkel aktuaalne elamumajanduse ja korterelamute temaatika. Ettepanek on, et MKM
kureeriks töörühma koos alatöörühmadega. Samuti tuleks välja töötada KOVe läbivate
riigimaanteede rahastamise skeem ning aeg oleks erisuste otsus üle vaadata. Teede
inventaariseerimise küsimuse arutelusid tuleks jätkata.

Kaia Sarnet võttis kokku, et detailsete ettepanekute aruteludega jätkatakse töörühmas.

4. Uuendatud läbirääkimiste töökorra kinnitamine.

Ave Viks selgitas, et liitude ettepanekud on arvesse võetud välja arvatud partnerlusleppe
arutelu ja viie tööpäeva nõue. Hetkel võiks arutada ainult uusi täiendavaid ettepanekuid.

S. Liivik tegi ettepaneku punktis 11 informeerimise kohustus panna Rahandusministeeriumile,
sest Rahandusministeerium on kõikidesse riigieelarvet puudutavatesse otsustesse kaasatud
ning omab infot. Samas ei saa välistada, et valitsuskomisjoni juht viibib ajutiselt eemal.
Lisaks on ettepanek täpsustada, et info saadetakse ainult punktis 1 nimetatud teemade osas
ning info saadetakse kolme tööpäeva jooksul peale otsuse protokolli allkirjastamist (millega
kinnitatakse lõplik otsuse sõnastus).
Koosolekul osalejad nõustusid ettepanekuga.

S. Liivik tegi ettepaneku punkti 39 teine lause kustutada, sest töökorraga ei saa panna
valitsusele ja peaministrile kohustust kutsuda liite valitsuskabineti istungile osalema.
Koosolekul osalejad nõustusid lause välja võtmisega.

A. Kallakmaa esitas kolm ettepanekud töökorra täiendamiseks ELL poolt. Esimesena tegi
ettepaneku lisada uus punkt töörühmade koosolekutele Riigikogu valdkondlike komisjonide
esindajate kaasamiseks.

H. Pevkur tõi välja, et tegemist on valitsuskomisjoni ja valitsuse tasandiga ning seetõttu ei
saa Riigikogu liikmeid siia kaasata. Võib kutsuda külaliseks.

S. Liivik rõhutas, et pigem tuleks liite kaasata Riigikogu tasandil.
Kokkulepe, et antud ettepaneku osas sõnastust ei täiendata.

A. Kallakmaa tegi ettepaneku lisada töökorda rahandusministrile kohustus enne 15. märtsi
tutvustada liitudele ministeeriumite seisukohti.

S. Liivik selgitas, et kohtumisi võib ikka korraldada, kuid paindlikkuse võimaldamiseks ei
ole seda otstarbekas formaliseerida ning kirjutada töökorda sisse kohustusi, mis jäävad
läbirääkimiste töökorrast väljapoole.

A. Kallakmaa tõi välja, et ettepaneku eesmärk on vähendada info puudust enne eelarve
vastuvõtmist.

S. Liivik rõhutas, et enne valitsuse otsust, ei saagi midagi täpsemat rääkida ega kinnitada,
kuid infot saab ikka jagada. S. Liivik küsib rahandusministri seisukohta ja annab teada.

A. Viks küsis, kas koosoleku lõpus võib kinnitada töökorra tingimusel, et muus osas on 
töökord osapooltele sobiv ning vastavalt rahandusministri otsusele võib lisanduda üks 
täiendav punkt.

Koosolekul osalejad nõustusid.

A. Kallakmaa tegi ettepaneku lisada töökorda täpsustus, et töörühmade koosolekute 
materjalid ning protokollid saadetakse kõikidele koostöökogu liikmetele.

A. Viks selgitas, et hetkel on töökorras, et materjalid esitatakse büroodele, kes eelduse 
kohaselt omakorda edastavad materjalid koostöökogule. Samas võib adressaatide ringi 
laiendada koostöökoguga.

Otsus kinnitada Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vaheliste 
eelarveläbirääkimiste töökord. Vastavalt rahandusministri otsusele võib lisanduda üks 
täiendav punkt.

Infoks esitati vajadus muuta Vabariigi Valitsuse korraldust valitsuskomisjoni 
moodustamiseks, sest muutunud on riigieelarve seadus.

A. Kallakmaa rõhutas vajadust kiiresti panna paika töörühmade ajakava, et jõuaks enne 
21. aprilli koosolekud läbi viia.

K. Sarnet tänas koosoleku juhataja nimel koosolekul osalejaid ja soovis töörühmadele 
edukaid läbirääkimisi.