Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll 05.09.2007

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu läbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll

 

Tallinn                                                                                                                        05.09.2007 nr 2  algus 15.00
lõpp  16.30

 

Koosoleku juhataja: Kurmet Müürsepp

 

Osavõtjad:

Ministeeriumidevaheline komisjon: Ivar Sikk, Kalle Kukk, Rein Järvelill, Lemmi Oro, Sulev Liivik, Andrus Jõgi.

Omavalitsusliitude Koostöökogu: Angelika Kallakmaa, Tiit Kirss, Martin Schwindt,– Eesti Linnade Liit; Märt Moll, Kurmet Müürsepp, Uno Silberg, Ivar Tedrema, Toomas Välimäe – Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud: Kadri Maasik- Rahandusministeerium; Igor Ligema – Siseministeerium; Viktor Svjatõšev, Orm Valtson,  Jüri Võigemast – Eesti Linnade Liit.

 

Päevakord:

  1. Rahanduse töörühma 10.05.2007 koosoleku protokolli kinnitamine.
  2. Ülevaade 2008.a riigieelarve menetlemisest.
  3. Informatsioon 2008.a riigieelarves KOV-idele kavandatavatest vahenditest.
  4. Omavalitsusliitude tugevdamise ettepanekud.
  5. Ettepanekud riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarvete vahel maksutulude jaotuse muutmiseks.

 

Päevakorrapunkt nr 1

Otsustati kinnitada 10.05.2007 koosoleku protokoll.

 

Päevakorrapunkt nr 2

Kadri Maasik andis ülevaate 2008.a riigieelarve menetlemise hetkeseisust. 2008.a riigieelarve menetlemine on lõppetapis. Riigieelarvet on plaanis esitleda 6. septembri  valitsuskabineti istungil ning 20. septembril on kavas riigieelarve heaks kiita Vabariigi Valitsuse istungil. Riigikogule antakse riigieelarve üle 26. septembril.

 

Omavalitsusliitude esindajad palusid Rahandusministeeriumil täpsustada riigieelarve eelnõu koostamise põhialuseid ja selgitada kuivõrd on arvestatud Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarvetaotlusega.

 

Ivar Sikk selgitas, et 2008. aasta riigieelarve koostamise aluseks on riigieelarvestrateegia aastateks 2008 – 2011 ning eelarvestrateegias kajastatud ministeeriumide piirsummad. Riigieelarves kavandatakse ülejääk 1,3%-i SKT-s. Kuna omavalitsusliidud on esitanud oma eelarvetaotlused läbirääkimiste töörühmadele, siis on neid taotlusi käsitletud ministritevahelistel läbirääkimistel.

 

Tulenevalt 2008.a riigieelarve ajakavast lepiti kokku, et läbirääkimiste üldkogu koosolek toimub 19. septembril ning rahanduse- ja maksupoliitika töörühma nõupidamise toimumise aeg täpsustakse.

 

Päevakorrapunkt nr 3

Rahandusministeerium oli Omavalitsusliitude Koostöökogu poolele saatnud ülevaate Koostöökogu taotluste arvestamisest 2008. a riigieelarve koostamisel.

 

Omavalitsusliitude esindajad soovisid Rahandusministeeriumi selgitusi selle kohta, missuguste kohalike omavalitsuste finantseerimiseks ette nähtud vahendite osas on võimalik läbi rääkida.

 

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et kõik positsioonid on läbirääkimiste objektiks. Esitatud tabel kajastab hetkeseisu ja Rahandusministeeriumi ettepanekuid. Rahandusministeeriumi esindajad palusid täpsustada Omavalitsusliitude Koostöökogu kõige olulisemaid positsioone eelarvetaotluses.

 

Omavalitsusliidud pidasid prioriteediks kohalike omavalitsuste tulumaksuosa ja tasandusfondi suurendamist, sest juurde on tulnud ülesandeid ning ehitushindade hüppelise kasvu tõttu pole võimalik olemasoleva tulubaasiga teostada investeeringuid.

 

Rein Järvelill selgitas, et läbirääkimistel omavalitsusliitudega lähtutakse kohalike omavalitsuste tulubaasi stabiilsuse põhimõttest. 2008. a suureneb kohalike omavalitsuste tulubaasi osakaal SKT-s 4,7%-lt 4,8%-ile. Kohalike omavalitsuste osakaalu suurendamine avaliku sektori kuludes tähendaks maksukoormuse suurendamist. Samuti peab riik arvestama ehitushindade kallinemisega. Samas riigi osakaal SKT-s väheneb pidevalt.

 

Rahandusministeeriumi esindajad lisasid, et 2008. a riigieelarves nähakse ette 300 miljonit lasteaedade programmiks ning 2009. a käivitub ringiraha programm. Eelpool nimetatud vahendid annavad võimaluse omavalitsustele arendada koolieelseid lasteasutusi ning huviharidust.

 

Angelika Kallamaa palus selgitada, miks ei kavandata Tallinna linna toetamist riigieelarvest. Nimelt Tallinna linnas toimuvad mitmed üritused nagu vabariigi aastapäeva paraad või presidendi matused. Need sündmused on üleriigilise tähtsusega, kuid Tallinna Linnavalitsus peab nende üritustega seotud liikluse ümberkorraldamise kulud ise kandma.

 

Rahandusministeeriumi esindajad väitsid, et tänavate sulgemise korral tuleb riigiasutustelt küsida kohalike maksude seaduses ette nähtud teede ja tänavate sulgemise maksu.

 

Omavalitsusliidud palusid selgitusi, miks Rahandusministeerium ei kavanda omavalitsusliitude tugevdamise toetamist riigieelarvest.

 

Ivar Sikk selgitas, et omavalitsusliitude tugevdamine on abikõlbulik EL struktuurifondide haldussuutlikkuse meetmetest. Eelpool nimetatud meetmetest võib teatud juhtudel toetada ka jooksvaid kulusid.

 

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks ja jätkata läbirääkimisi.

 

Päevakorrapunkt nr 4

Sulev Liivik tutvustas Rahandusministeeriumi ettepanekuid omavalitsusliitude tugevdamiseks. Ettepanekute kohaselt võiks maakondliku liidu tasandil korraldada näiteks finantsarvestuse ja siseauditi teenuse osutamist, välisaudiitori värbamist, ehitusjärelvalve korraldamist ning maakondlike ühisüritusi. Ettepanekud tulenevad mitmetest Riigikontrolli audititest, millest selgub, et kohalike omavalitsuste finantsarvestuse tase on madal ja sisekontrollisüsteemid on puudulikud. Kalle Kukk lisas, et eelkõige on ettepanekud suunatud avaliku sektori efektiivsuse suurendamiseks.

 

Omavalitsusliitude esindajad olid seisukohal, et dokumendi pealkiri on eksitav, sest dokumendi sisu käsitleb nõrgemate omavalitsusüksuste tugevdamist. Omavalitsusliidud polnud jõudnud ettepanekute kohta seisukohta kujundada.

 

Otsustati, et omavalitsusliidud esitavad seisukoha Rahandusministeeriumi ettepanekute kohta.

 

Päevakorrapunkt nr 5

Sulev Liivik esitas Rahandusministeeriumi ettepaneku maksutulude jaotuse muutmiseks riigieelarve ning kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete vahel. Rahandusministeerium kavandab maksude administreerimise lihtsustamiseks ja bürokraatia vähendamiseks maamaksuseaduse muudatust, millega nähakse ette looduskaitsealade ühtne maamaksu soodustus, ning muudatusi tulumaksu ja maamaksu intresside laekumises, mis hakkavad laekuma riigieelarvesse. Tulude vähenemise kompensatsiooniks tegi Rahandus-ministeerium ettepaneku suurendada kohalike omavalitsuste tulumaksuosa 0,03 protsendipunkti ning tasandusfondi 6 miljonit krooni. Lisaks kavandatakse deklaratsioonideta tulumaksu mitteeraldamist kohalikele omavalitsustele, millega ei kaasne kohalike omavalitsuste tulude vähenemist. Maamaksu seaduse muudatused on kavas jõustada 2008.a algusest ja ülejäänud muudatused 2009. a algusest.

 

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad olid kavandatavate maksumuudatustega nõus, kuid omavalitsusliitude juhtorganid peavad tegema otsuse ning seejärel saab sõnastada kokkuleppe.

 

Otsustati, et Omavalitsusliitude Koostöökogu esitab seisukoha töörühma järgmiseks koosolekuks.

 

Ivar Sikk                                                                     Kurmet Müürsepp

Vabariigi Valitsuse                                                     Eesti Omavalitsusliitude
ministeeriumidevahelise                                             Koostöökogu delegatsiooni
komisjoni poolne töörühma esindaja                         poolne töörühma esimees

 

Protokollis

Sulev Liivik