Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll 12.01.2008

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse ja maksupoliitika töörühma protokoll

 

Tallinn                                                                                                                         12.01.2008 nr 1
algus 12.00
lõpp 13.30

Koosoleku juhataja: Ivar Sikk

Osavõtjad: 
Valitsuskomisjon:
Ivar Sikk, Sulev Liivik, Andrus Jõgi, Kairi Uustulnd, Lemmi Oro - Rahandusministeerium

Omavalitsusliitude Koostöökogu: Tiit Kirss, Jüri Võigemast - Eesti Linnade Liit; Ott Kasuri, Märt Moll - Eesti Maaomavalitsuste Liit

Kutsutud: Kadri Maasik, Marek Helm - Rahandusministeerium; Ave Viks - Siseministeerium; Angelika Kallakmaa, Külli Lust, Marju Sepp - Eesti Linnade Liit

 

Päevakord: 

1. RES 2011-2014 koostamise üldised põhimõtted. 
2. Eurole ülemineku ettevalmistamine KOVides.
3. KOV finantsjuhtimise seaduse eelnõu muudatusettepanekud. 

Päevakorrapunkt nr 1

Sulev Liivik tutvustas Rahandusministeeriumi poolt ette valmistatud dokumenti "Kohalike omavalitsustega seotud teemad Riigi eelarvestrateegias (RES) 2011 - 2014" (edaspidi KOV teemad). Teemad on üldjoontes järgmised: kohalike omavalitsuste tulubaas, riigieelarvelised eraldised, kohalike omavalitsuste ülesannete korrastamine, finantsdistsipliini hoidmine ja finantsjuhtimise arendused ning muud teemad. Nimetatud teemades soovitakse omavalitsusliitudega koostööd. RES-i üldine ajakava on veel esialgne, kuid kõige olulisemad kuupäevad on teada. Läbirääkimiste rahanduse ja maksupoliitika töörühm peaks RES-i ettevalmistamise perioodil iga kuu koos käima.

Ivar Sikk lisas, et kõikidele teemadele tuleks lisada konkreetsemad eesmärgid, detailsem ajakava ning määratleda vajalikud sisendid. 

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad märkisid, et nad pole omavahel jõudnud dokumenti arutada. Omavalitsusliitude seisukohad läbirääkimisteks lepitakse juhtorganites kokku veebruari teises pooles. Omavalitsusliitude esindajad avaldasid arvamust, et ülesannete täitmise kulud tuleks üle vaadata. 

Otsus: 
Rahandusministeerium esitab teemade läbivaatamise ja arutelude täpsema ajakava jaanuari lõpuks. 

 

Päevakorrapunkt nr 2

Marek Helm tutvustas lühidalt eurole ülemineku ettevalmistuse IT grupi tööd. Kõik riigiasutused peavad oma IT-süsteemid uuendama, et oleks tagatud eurole ülemineku valmidus. Riigiasutused annavad töörühmale regulaarset tagasisidet, mis seisus IT-süsteemide ümberseadistamisega ollakse. Komisjon soovib saada ka ülevaadet omavalitsuste valmisolekust euro kasutusele võtuks. Eurole ülemineku seaduse eelnõu on esitatud Euroopa Keskpangale tutvumiseks ja jõuab märtsis Riigikokku. Rahandusministeeriumi jaoks on oluline, et kohalikud omavalitsused suudaksid aegsasti IT-süsteemid viia eurole ülemineku valmidusse. Kokku tuleb leppida tõhus infovahetus. 

Omavalitsusliitude esindajad soovisid käsitleda eurole ülemineku teemat laiemalt alates kommunikatsioonist lõpetades tehnilise valmisolekuga. 

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et töögruppide juhid on valmis ka kohalikke omavalitsusi nõustama. Osa kommunikatsiooni peaks toimima läbi omavalitsusliitude kontaktisikute. 

Otsus: 
1. Rahandusministeerium korraldab üleriigiliste omavalitsusliitude kohtaktisikutele ja maakondlike omavalitsusliitude esindajatele eurole ülemineku teavitusürituse. 
2. Omavalitsusliidud nimetavad kontaktisikud. 


Päevakorrapunkt nr 3

Sulev Liivik andis ülevaate KOV finantsjuhtimise seaduse eelnõu menetlemise seisust ning esitatud muudatusettepanekute menetlemisest. Sulev Liivik tegi ettepaneku arutada eelnõule esitatud ettepanekuid ja märkusi rahanduse ja maksupoliitika töörühma alamtöörühmas. 

Otsus: 
1. Arutada KOV finantsjuhtimise seaduse eelnõud rahanduse ja maksupoliitika töörühma alamtöörühmas. 
2. Rahandusministeerium esitab eelnõu uue täisversiooni töörühma liikmetele esimesel võimalusel. 


Ivar Sikk
Töörühma esimees

Sulev Liivik
Protokollija

Lisa: Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll 12.01.2008 (.pdf)