Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll (14.05.2015)

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühma protokoll

Tallinn 14.05.2015 nr 1
algus 10:30
lõpp 12:30

Koosoleku juhataja: Kaie Koskaru-Nelk

Osavõtjad:
Valitsuskomisjon: Kaie Koskaru-Nelk, Sulev Liivik, Lemmi Oro – Rahandus-ministeerium.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad: Heiki Hepner, Tiit Kirss, Jüri Landberg, Külli Lust, Jüri Võigemast– Eesti Linnade Liit; Ott Kasuri, Kurmet Müürsepp, Margus Randma, Ivar Tedrema – Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud: Kaur Kaasik-Aaslav – Siseministeerium; Angelika Kallakmaa – Eesti Linnade Liit.

Päevakord:
1. Ülevaade RES 2016-2019 ja KOVide finantsolukorrast.
2. Rahandusministeeriumi seisukohad ja ettepanekud vaheprotokolli. 3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud vaheprotokolli.

Päevakorrapunkt nr 1

Rahandusministeeriumi esindajad andsid ülevaate kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) eelarvete võrdlusest muude valitsussektori osapoolte eelarvetega. Aastast 2012 on riigieelarve tulud kasvanud ja kasvamas mõnevõrra kiiremini kui KOVidel. See on paljuski tingitud edukast võitlusest käibemaksu auguga. Tööjõu kulude muutuse dünaamika on riigieelarvelistel asutustel ja KOVidel sarnane. Riigi tulude täiendavad kasvud lähevad inimeste sotsiaalse turvalisuse parandamiseks ja tervishoiu edendamisse, millest saavad kaudselt kasu ka KOVid.

Riigieelarve strateegia aastateks 2016-2019 (edaspidi RES) protsess algas jaanuari kuus lähetealuste ja valitsemisalade piirsummade määratlemisega. Tulenevalt Riigikogu valimistest kajastuvad RES-is peamiselt koalitsioonilepingu tegevused ning tulenevalt kevadisest majandusprognoosist on muudetud tuludest sõltuvate kulude suurusi. RES-is on kavas välja tuua KOVide toetusfondi toetuste suurused. KOV õpetajate palgakasv selgub 2016. a eelarve koostamise käigus, kui praegu RES-is ühe summana kavandatud palgakasvu komponent jaotatakse valdkondade vahel. RES kinnitatakse eeldatavasti 21.05 ning ministeeriumid esitavad 2016. a eelarve kokkupanemiseks finantsplaanid 10. juuniks.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad avaldasid arvamust, et KOVide võimekus oma ülesandeid täita on vähenemas ning riigi juhtimine on läinud liigselt keskvõimu poole kaldu. KOVe peaks ühiskonnaelu korraldamisel rohkem usaldama.

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et KOVide võimekuse tõstmise küsimused on haldusreformi üks teemasid. Riigireformi käigus plaanitakse riigitöötajate arvu vähendamist ja tööjõu kulude kasvu piiramist.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad tõstatasid madalapalgaliste tulumaksu tagasimakse mure. Riigilt raha tagasi saamiseks on inimesed valmis osa palka saama nö ümbrikus. Meede võib kahjustada KOVide tulumaksu laekumist ning KOV eelarvete kasvud võivad pidurduda.

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et selline mure on olemas. Maksuhalduriga on tehtud tihedat koostööd maksupettuste ärahoidmise meetmete väljatöötamiseks.

Omavalitsusliitude esindajad soovisid vaheprotokolli tabelis näha suhtarvu KOVide eelarve suhe riigieelarvesse.

Täpsem informatsioon on toodud protokolli lisas.

Päevakorrapunkt nr 2

Rahandusministeerium tutvustas teemasid, millega plaanitakse tegeleda läbirääkimiste raames. Oluline on saavutada kokkulepe tasandusfondi valemist hooldatava puudega inimese parameetri ning kohalike maardlate kaevandusõiguse tasu väljavõtmiseks. Need temad on mitu aastat olnud arutlusel. Riigieelarve seaduse täitmiseks 2017. a tuleb leida lahendused, kuidas aluseks võetavate arvnäitajate ajalised seisud ettepoole tuua. Plaanis on riigieelarvest KOVidele antavaid väikesi toetusi konsolideerida ja võimalusel liita toetusfondiga. Soov on edasi minna KOVide erasektori tehingupartnerite avalikustamise teemaga. KOVidele on vastav dokument välja saadetud ning Rahandusministeerium ootab tagasisidet.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad toetasid plaani konsolideerida väikesemahulisi toetusi, eelistades raha jaotamist tulumaksu ning tasandusfondi kaudu. Avaldati arvamust, et KOV erasektori tehingupartnerite avalikustamise korral peab riik samuti võtma sama suuna. KOVidelt ei peaks nõudma rohkem kui riik ise teeb.

Rahandusministeeriumi esindajad kinnitasid, et keskvalitsusel on sarnane plaan, mis realiseerub riigiasutuste lõplikul üleminekul SAP-i.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad tõstatasid riigi poolt kehtestatud looduskaitsealadest tingitud maamaksu vähenemise teema. Riiklike otsustega vähendatakse KOVide tulubaasi.
Rahandusministeeriumi esindajad nõustusid võtma teema uuesti arutelu alla. Ühe lahendusena võiks kaotada looduskaitsealade maksusoodustuse.

Päevakorrapunkt nr 3

Omavalitsusliitude kõige olulisem taotlus on tulubaasi taastamine (tulumaksu osa, tasandusfond ja teehoiu toetus) kärbete eelsele tasemele. Taastamine võib olla ka järk-
järguline. Kärbitud tulubaasiga ei ole KOVid enam võimelised seadusega pandud ülesandeid täitma. Väga palju on kannatanud näiteks spordi, huvitegevuse ja noorsootöö valdkonnad. Tulubaasi kärpimisel võeti nendega kohustus tegeleda, aga KOVid tahaksid rahva tervise edendamise huvides nendesse valdkondadesse rahaliselt rohkem panustada.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad soovisid, et valitsuskomisjoni pool esitaks juuni lõpuks kirjalikult info ministeeriumide esitatud KOVide toetusi puudutavate taotluste kohta. Lisaks on soov, et töörühmad esitaksid samaks ajaks esialgsed seisukohad KOV ettepanekute kohta ning valitsuskomisjoni poolsed läbirääkimiste ettepanekud. Omavalitsusliidud saaksid selle informatsiooni alusel läbirääkimiste positsioone kujundada. Lisaks sooviti kaaluda teise vaheprotokolli koostamist.

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja valitsuskomisjoni seisukohad kajastuvad vaheprotokollis http://portaal.ell.ee/18290.

Kõikide punktide informatsioon võeti teadmiseks.
(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Liivik Protokollija