Rahanduse- ja maksupoliitika töörühma protokoll (15.09.2016)


Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste rahanduse ja maksunduse töörühma protokoll

Tallinn                      15.09.2016 nr 3
algus 13:00
lõpp  15:00

Koosoleku juhataja: Kaie Koskaru-Nelk

Osavõtjad:
Valitsuskomisjon:
Kaie Koskaru-Nelk,
Sulev Liivik,
Andrus Jõgi  ja
Lemmi Oro
(Rahandusministeerium.)
 
Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad:
Heiki Hepner,
Tiit Kirss,
Jüri Võigemast
(Eesti Linnade Liit);
Ott Kasuri, 
Märt Moll,
Ivar Tedrema
(Eesti Maaomavalitsuste Liit).

Kutsutud:
Kaur Kaasik-Aaslav,
Kaie Küngas
(Rahandusministeerium);
Angelika Kallakmaa,
Tiit Saat,
Anneli Egel
(Eesti Linnade Liit).

Päevakord:
2017. a riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli arutelu. Pooled leppisid kokku päevakorrapunkti „Muud teemad" lisamises.

Päevakorrapunkt nr 1

Rahandusministeeriumi esindajad märkisid, et suured riigieelarve otsused tehti ära riigi eelarvestrateegia aastateks (edaspidi RES) 2017-2020 protsessi raames. 2017. a riigieelarve valitsuskabineti aruteludel vaadatakse üle 3 grupi töötajate (sisejulgeolek, kultuuri töötajad ja õpetajad) palgakasvu võimalused. Riigieelarve antakse Riigikogule üle 28.09.

2017. a riigieelarve arutelude aluseks on sügisene majandusprognoos. Rahandusministeerium on 2016. ja järgnevate aastate majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti jaoks peamiste kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. Tarbijahindade tõus jääb 2016. aastal välistegurite mõjul tagasihoidlikuks, ulatudes 0,2 protsendini. 2017. aastal kiireneb tarbijahinnaindeksi kasv 2,7 protsendini. Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt muutunud ning kasv püsis maksuameti andmetel 2016. aasta esimesel poolaastal 6% juures. Eelseisvatel aastatel ei eeldata palgasurve olulist alanemist. Tootlikkuses kasvust kiirem palgakasv ei ole pikas vaates jätkusuutlik ja KOVidel on mõistlik tööjõukulude kasvu kavandada konservatiivselt.

2017. aasta riigieelarvest laekub kohalikele omavalitsustele ligi 1,6 miljardi eurot maksutulu ja toetusi. Käivituvad huvitegevuse ja jäätmemajanduse toetusmeetmed. Lisaks avanevad kvoodirahast lasteaedade ja hooldekodude energiasäästu investeeringud. 2016. a avanesid välisabi meetmed ning 2017. a on oodata struktuurivahendite väljamaksete olulist suurenemist. Lisaks kavandatakse RES-is aastateks 2019 ja 2020 KOV tulubaasi suurendamist.

Rahandusministeeriumi ametnikud märkisid, et lähtuvalt valitsuskabineti 28.02.2016. a otsusest on 2017. a riigieelarves kavas 01.07.2016. a töörühma nõupidamisel tutvustatud tasandusfondi valemi muutmine. Tasandusfondi eraldis ei tohi KOVil väheneda aastas rohkem kui 2% arvestuslikust kuluvajadusest. Muudatuse mõju on 0,3 mln eurot.

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad avaldasid arvamust, et KOVide võimekus oma ülesandeid täita on vähenemas ning riigi juhtimine on läinud liigselt keskvõimu poole kaldu. Pikemat aega on tendents, et KOVide osakaal valitsussektoris väheneb. KOVe peaks ühiskonnaelu korraldamisel rohkem usaldama. KOVid soovivad majanduslanguse ajal ära võetud spordi ja noorsootöö ülesannete taastamist seadustes ning kärbitud tulubaasi tagasi.

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et riigieelarve ja KOV eelarvete kasv ei pea tingimata olema samas tempos. Kui poliitikud otsustavad raha suunata riigi ülesannetega seotud kitsaskohtade arendamiseks, ei saa KOVid eeldada, et nende ülesannete täitmiseks mõeldud raha samavõrra suureneb.

Päevakorrapunkt nr 2

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajad tõstatasid riigi poolt kehtestatud looduskaitsealadest tingitud maamaksu vähenemise ja maade hindamise teemad.

Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et maade hindamise teema on praegu eelnõu väljatöötamise kavatsuse etapis ja midagi konkreetset praegu öelda ei saa. Looduskaitsealade maamaksu kompenseerimise kohta on koostamisel valitsuskabineti memorandum.

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja valitsuskomisjoni seisukohad kajastuvad lõpp-protokollis http://portaal.ell.ee/18626.

Kõikide punktide informatsioon võeti teadmiseks.


(allkirjastatud digitaalselt)
Sulev Liivik                                     
Protokollija