Rahanduse töörühma protokoll 10.05.2007

Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude
Koostöökogu läbirääkimiste rahanduse töörühma protokoll
 
Tallinn                                                                                                                         10.05.2007 nr 1
algus 13.00
lõpp 14.30
 
Koosoleku juhataja: Ivar Sikk ja alates 13.30 Kalle Kukk
 
Osavõtjad:
Ministeeriumidevaheline komisjon: Ivar Sikk, Kalle Kukk, Rein Järvelill, Lemmi
Oro, Sulev Liivik, Andrus Jõgi.
 
Omavalitsusliitude Koostöökogu: Angelika Kallakmaa, Tiit Kirss, Kersti Sarapuu,
Martin Schwindt, Jüri Võigemast – Eesti Linnade Liit; Märt Moll, Uno Silberg, Ivar
Tedrema, Toomas Välimäe – Eesti Maaomavalitsuste Liit.
 
Kutsutud: Igor Ligema, Ave Viks – Siseministeerium; Ille Allsaar, Külli Lust, Orm
Valtson – Eesti Linnade Liit.
 
Päevakord:
1. Ülevaade "Riigieelarvestrateegia aastateks 2008 – 2011" menetlemisest.
2. Rahandusministeeriumi seisukohad läbirääkimisteks.
3. Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukohad ja taotlused läbirääkimisteks.
4. Läbirääkimiste vaheprotokoll.
 
Päevakorrapunkt nr 1
Ivar Sikk andis ülevaate riigieelarve strateegia aastateks 2008-2011 (edaspidi RES)
ajakavast ja menetlemise seisust. Ajakava kohaselt on RES valitsuskabinetis arutlusel
17. mail ja loodetavasti 24. mai Vabariigi Valitsuse istungil võetakse RES vastu.
Juunikuus esitavad ministeeriumid 2008. aasta riigieelarve projektid. Plaanide
kohaselt on augusti lõpuks jõutud 2008. aasta riigieelarve menetlemisega lõppjärku.
Ministeeriumid on RES-i koostamisel taotlenud olulisel määral vahendeid rohkem kui
riigieelarve võimaldab.
Omavalitsusliitude esindajad avaldasid soovi, et RES-is kajastuks KOV-ide tulubaasi
näitajad ning toodaks eraldi välja riigieelarvest KOV-idele eraldatavate toetuste
mahud.
Ivar Sikk avaldas arvamust, et RES-is on võimalik KOV-idele tehtavate
toetusmeetmete eraldi välja tuua, kuid tuleb arvestada RES-i üldise struktuuriga.
KOV-idele eraldatavate toetussummade väljatoomine saaks sisulise tähenduse kui
suudetaks kokku leppida KOV-ide kaaspanustamises.
 
Otsustati võtta informatsioon teadmiseks
 
Päevakorrapunkt nr 2
 
Sulev Liivik tutvustas Rahandusministeeriumi seisukohti ja ettepanekuid
läbirääkimisteks. Rahandusministeerium on kasutanud KOV-ide tulubaasi ja
koondeelarve arengutrendide analüüsimisel KOV-ide tulubaasi ja eelarve tulude suhet
SKP-sse. Kuna võimuliidu programmis on võetud eesmärgiks hoida eelarve ülejäägis,
siis on Rahandusministeeriumi jaoks oluliseks teemaks hoida 2008-2011 RES-i
perioodil KOV-ide koondeelarve vähemalt tasakaalus. Riigikontroll on erinevates
kontrolliaruannetes toonud välja, et paljudes KOV üksustes on finantsarvestus ja
sisekontroll nõrgal tasemel ning Rahandusministeerium on välja töötamas
ettepanekuid eelpool nimetatud valdkondades KOV-ide võimekuse tõstmiseks.
Suurendamaks KOV-ide rolli keskpika perioodi planeerimises soovib
Rahandusministeerium näha olukorda, kus jagatud funktsioonide korral lepitakse
kokku KOV-ide poolses kaaspanuses. Rahandusministeerium soovib jätkata kohaliku
omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu ja kohaliku omavalitsuse üksuse
maksejõuetuse seaduse eelnõu menetlemist. Rahandusministeerium peab oluliseks
KOV-idele tehtavate riigieelarveliste investeeringutoetuste jaotussüsteemi
korrastamist. Päevakorral on maksustamise valdkonnas administreerimiskulude
vähendamine nii tulumaksu kui ka maamaksu osas. Tasandusfondi jaotuspõhimõtete
osas on kavas muuta loodusvarade kasutamise tasude arvestuspõhimõtteid. Eelpool
nimetatud teemad võetakse eraldi rahanduse töörühmas aruteluks.
Omavalitsusliitude esindajad märkisid, et kohalike omavalitsuste eelarve
puudujäägiga finantspositsioon on tingitud KOV-ide alarahastamisest ning tulubaas ei
võimalda pandud ülesandeid täita. Riigipoolsete piirangute kehtestamisest võib aru
saada selliselt, et riik soovitab KOV-idel investeeringute mahtusid vähendada. Lisaks
olid omavalitsusliitude esindajad seisukohal, et riigieelarvest kohalike omavalitsuste
investeeringute toetamist tuleb vaadelda laiemalt ja analüüsida uuel
programmperioodil omavalitsuste poolse kaasfinantseerimise võimekust.
Omavalitsusliitude esindajad tõstatasid looduskaitsealade maamaksu korrigeerimise
eelarveaasta keskel, mis vähendab eelarveaastaks kavandatud maksutulude laekumist
ning raskendab eelarveprognooside tegemist.
Rahandusministeeriumi esindajad selgitasid, et Rahandusministeeriumi eesmärgiks
pole kunagi olnud KOV-ide investeeringute alase tegevuse piiramine, vaid
finantsriskide maandamine ja finantsraskuste ennetamine. Olemasoleva
maksukoormuse juures ja funktsioonide jaotuse riigi ja KOV-ide vahel samaks jäädes
on vähe võimalusi märkimisväärselt suurendada KOV-ide eelarvete osa avaliku
sektori koondkuludes. Struktuurivahendite uuel programmperioodil on
regionaalpoliitilisteks meetmeteks ette nähtud ca 6 miljardit krooni, mis annab KOVidele
võimaluse rahastada olulisi investeeringuid välisabi vahenditest.
Rahandusministeeriumi esindajad informeerisid omavalitsusliite, et
Keskkonnaministeeriumi on mitmeid kordi teavitatud, et maamaksu korrigeerimised
tuleb Vabariigi Valitsuses kinnitada detsembri alguseks.
 
Otsused:
1. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu ja kohaliku
omavalitsuse üksuse maksejõuetuse seaduse eelnõu arutamiseks kutsutakse
juunikuu jooksul kokku rahanduse töörühma alamtöörühm.
2. Lisaks riigieelarvest tehtavate investeeringutoetuste jaotuspõhimõtete
korrastamise ettepanekutele koostab Rahandusministeerium analüüsi uuel
programmperioodil KOV-ide kaasfinantseerimise võimekuse kohta.
 
Päevakorrapunkt nr 3
 
Jüri Võigemast andis Omavalitsusliitude Koostöökogu nimel ülevaate
omavalitsusliitude taotlustest. Taotluste finantsplaani eelseisva 4 aasta kohta ei olnud
võimalik teha, sest riik pole esitanud üldisi prognoosinumbreid. Esitatud taotluste
finantseerimise jaotumine aastate peale on läbirääkimiste teema.
Rahandusministeeriumi esindajad väljendasid seisukohta, et taotlused tuleb läbi
arutada läbirääkimiste valdkondlikes töörühmades.
 
Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 4

Igor Ligema informeeris sellest, et regionaalminister on vahe-protokolli arutelu
kavandanud 16. maiks.
 
Otsustati, et Rahandusministeerium esitab andmed KOV-ide põhinäitajate ja
RES-is KOV-idele kavandatavate toetuste suuruse kohta.
 
Ivar Sikk 
Vabariigi Valitsuse                                                                                         Eesti Omavalitsusliitude
ministeeriumidevahelise                                                                          Koostöökogu delegatsiooni
komisjoni poolne töörühma esindaja                                                         poolne töörühma esimees
 
Protokollis
Sulev Liivik