Rahanduse töörühma protokoll (29.08.2006)

Vabariigi Valitsuse ministeeriumide vahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude
Koostöökogu läbirääkimiste rahanduse töörühma protokoll

Tallinn           29.08.2006   
algus 14.00
lõpp  15.15

Koosoleku juhataja: Kurmet Müürsepp

Osavõtjad:

Ministeeriumidevaheline komisjon: Ivar Sikk, Kalle Kukk, Sulev Liivik, Väino Tõemets.

Omavalitsusliitude Koostöökogu: Angelika Kallakmaa, Tiit Kirss, Margus Lepik, Martin Schwindt, Jüri Võigemast – Eesti Linnade Liit; Märt Moll, Kurmet Müürsepp, Uno Silberg, Ivar Tedrema, Toomas Välimäe – Eesti Maaomavalitsuste Liit.

Kutsutud: Andrus Jõgi, Kajar Lember, Anneli Susi – Rahandusministeerium; Igor Ligema – Siseministeerium; Külli Lust – Eesti Linnade Liit.

Päevakord:

1.  Rahanduse töörühma 05.07.2006 koosoleku protokolli kinnitamine.

2.  Ülevaade 2007.a riigieelarve menetlemisest.

3.  Omavalitsusliitude Koostöökogu seisukoht palkade ühtlustamise vahendite tulubaasi arvamise kohta.

4.  Vahekokkuleppest tulenevad omavalitsusliitude ettepanekud tulumaksu arvestuspõhimõtete muutmiseks.

5.  Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse rakendamise mõjude analüüs.

Omavalitsusliitude esindajad tegid ettepaneku lisada päevakorda täiendav punkt “Muud teemad”.

Päevakorrapunkt nr 1

Omavalitsusliitude esindajad tegid ettepaneku muuta 05.07.2006 protokolli sõnastust. Päevakorra punktis nr 2 asendada teise lõigu teises lauses sõna “omavalitsusliidud” sõnadega “Eesti Linnade Liidu esindajad”.

Otsustati kinnitada protokoll koos esitatud parandusettepanekuga.

Päevakorrapunkt nr 2

Sulev Liivik andis lühikese ülevaate sügisese majandusprognoosi mõjust riigieelarvele ja omavalitsuste eelarvetele. Tulenevalt oodatust paremast tulumaksu laekumisest on 2006.a kohta kohalike omavalitsuste tulumaksu laekumise prognoosi suurendatud 608 miljonit krooni. Teiseks olulisemaks muudatuseks võrreldes RES-iga aastateks 2007-2010 on omavalitsuste koondeelarve positsiooni prognooside muutmine. Kohalike omavalitsuste aruannetest nähtub, et juuni lõpu seisuga on kohalike omavalitsuste koondeelarve ülejäägis 1,6 miljardit krooni. Sellest tulenevalt võib 2006.a oodata ca 200 miljoni krooni suurust ülejääki ja 2007.a koondeelarve tasakaalu. Tulenevalt RES-ist aastateks 2007-2010 on 2007.a tasandusfondi kasvuks kavandatud 200 miljonit krooni. Kuna täiendavate eelarvetaotluste läbivaatamine ei ole veel lõppenud, siis ei saa öelda 2007.a kohalikele omavalitsustele tehtavate riigieelarveliste eraldiste lõplikku suurust.

Kuna toimetulekutoetuse vahendite vajadus väheneb, siis tõstatub 2007.a riigieelarves vahendite vähendamise vajadus, juhul kui ei otsustata toimetuleku piiri tõsta. 2006.a lisaeelarvega kavandatakse vähendada 65 miljonit krooni toimetulekutoetuseks ja 20 miljonit krooni metsanoorendike maamaksuvabastuse kompenseerimiseks ette nähtud vahendite summat. Vastavalt ajakavale on 2007.a riigieelarve ja 2006.a lisaeelarve 07.09 valitsuskabinetis ja 14.09 Vabariigi Valitsuse istungil.

Omavalitsusliitude esindajad märkisid, et augusti majandusprognoosi kohaselt suurenes riigieelarve maht ning tulenevalt koalitsioonilepingust tuleb ka kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfondi vastavalt suurendada.

Angelika Kallakmaa esitas Omavalitsusliitude Koostöökogu nimel läbirääkimiste vahekokkuleppe taotlused, mida ei ole läbirääkimiste töörühmades arutatud ja seega on jäänud arvestamata. Omavalitsusliidud on seisukohal, et omavalitsuste tulubaasi tõstmine peab olema tasakaalustatud ning üks osa rahast peab tulema tulumaksu osa % suurendamise kaudu. Omavalitsusliidud taotlevad endiselt tulumaksu osa kasvuks 0,3 protsendipunkti ja tasandusfondi suurendamist 168 miljonit krooni. Omavalitsusliitudele tegi muret koolilõuna arvestuslik maksumus 10,27 krooni, mis ei kata koolilõuna osutamisega seotud kulusid ning omavalitsusliidud taotlevad avastuslikuks maksumuseks 15 krooni.

Omavalitsusliidud peavad problemaatiliseks põhikooli- ja gümnaasiumi-seaduse muudatust, mis näeb ette põhikooli õpilastele tasuta töövihikuid, sest riigipoolsete vahendite ebapiisavuse korral paneks selline põhimõte omavalitsuste eelarvetele täiendava koormuse. Omavalitsused peavad vajalikuks kohalike teede hoiuks ette nähtud vahendite osakaalu suurendamist 15%-le. Omavalitsusliidud taotlevad endiselt tasandusfondi arvutustes kõrgkoolides õppivate üliõpilaste arvestamist. Töörühmad pole arutanud ühistranspordi riigipoolsete sõidusoodustuste kompenseerimist omavalitsustele.

Ivar Sikk märkis, et 2007.a riigieelarve koostamise aluseks on RES aastateks 2007 – 2010 ning kehtiv koalitsioonileping, mis on kohalike omavalitsuste tulubaasi osas täidetud. Täiendavaid volitusi pole antud. Rahandusministeeriumi esindajad lisasid, et rahanduse töörühm ei saa neid kõiki taotlusi käsitleda, sest need kuuluvad läbirääkimiste vastavate töörühmade pädevusse.

Otsustati jätkata läbirääkimisi kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamise üle.

Päevakorrapunkt nr 3

Omavalitsusliidud esitasid palkade ühtlustamise vahendite tulubaasi arvamise kompromissettepaneku, milleks on tulumaksuosa suurendamine 0,2 protsendipunkti ja tasandusfondi suurendamine 50 miljonit krooni.

Otsustati võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt nr 4

Rahandusministeerium esitas analüüsi vahekokkuleppes omavalitsusliitude poolt esitatud tulumaksu jaotuspõhimõtete muutmise ettepanekute kohta. 2005.a aastatulu deklaratsioonide kohaselt oli 2005.a välismaalt saadud tulu (va kasu vara ja väärtpaberite võõrandamisest) kokku 566 miljonit krooni ning omavalitsustele üle kantud osa 70,8 miljonit krooni. Jaotuspõhimõtete muutmine selliselt, et välismaalt saadud tulult tulumaksu omavalitsustele ei laeku, eeldaks tulumaksuseaduse ja maksuhalduri andmebaaside muutmist.

Tulumaksuseaduse § 5 lg 11 kohaselt laekub mitteresidendi poolt makstud tulumaks riigile. 2005.a aastatulu deklaratsioonide kohaselt oli 2005.a mitteresidentide poolt deklareeritud tuluks 140 miljonit krooni ning omavalitsustele laekuvaks osaks võiks seega olla 16,6 miljonit krooni. Eestile tulumaksu maksvaks mitteresidendiks loetakse isik, kes on Eestis viibinud töötamise eesmärgil vähemalt 183 päeva 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul. Isiku residentsuse määramise aluseks on riikide vahelised lepingud. Omavalitsustele mitteresidendi tulult tulumaksu eraldamine eeldaks maksuhalduri maksuarvestuse tarkvara olulist muutmist.

Rahandusministeerium ei saa toeta ebaefektiivseid, halduskoormust suurendavaid ja olulise fiskaalse mõjuta meetmeid.

Otsustati nõustuda Rahandusministeeriumi seisukohaga ning mitte muuta tulumaksu jaotuspõhimõtteid.

Päevakorrapunkt nr 5

Rahandusministeerium esitas omavalitsusliitudele kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu rakendamise mõjude kohta arvutused. Kalle Kukk lisas, et finantsjuhtimise seaduse eelnõu ja maksejõuetuse seaduse eelnõu on kavandatud Vabariigi Valitsuse tööplaani ning eesmärgiks on eelnõud kooskõlastusringile saata.

Omavalitsusliitude esindajad märkisid, et ei pea õigeks finantsdistsipliini meetmete rakendamist eelnõus kirjeldatud kujul, kuid toetavad eelnõude kooskõlastusringile saatmist. Lisaks on teatav ebaselgus metoodikas ja kindlasti tuleks lisada juhend-materjalid. Angelika Kallakmaa lisas, et kindlasti on oluline üleminekuaja kehtestamine.

Otsustati, et kooskõlastusringile esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu koos võla- ja defitsiidikriteeriumide arvutamise metoodilise juhendmaterjaliga ning kohaliku omavalitsuse üksuse maksejõuetuse seaduse eelnõu.

Päevakorrapunkt nr 6

Lepiti kokku, et Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogu toimub 13. september ning olenevalt 7. septembril valitsuskabinetis otsustatust kutsutakse vajadusel 11. septembril kokku rahanduse töörühm. 

Ivar Sikk 
Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolne töörühma esindaja

Kurmet Müürsepp
Eesti Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni poolne töörühma esimees

Protokollis
Sulev Liivik