Rahvusvahelised koostööprojektid

 

YoungEU Project 2022 on jätkuprojekt, kus varasemalt on osalenud Eesti Linnade Liit. Projekt "Noored pandeemia ajal: uus kodanikuosaluse idee tuleviku jaoks – YoungEU projekt" kiideti heaks Euroopa Komisjoni rakendusameti EACEA poolt.  
 
Projekt loob võimaluse ELVL-i liikmetel osaleda omavalitsuste ja kaasatud organisatsioonide vaheline temaatiline omavalitsuste/ühenduste võrgustikus, et suurendada teadlikkust prioriteetsetest küsimustest, mis on seotud COVID-19 mõjuga ELi tulevikule, julgustades kodanikke ja eelkõige noori aktiivselt osalema, aidates neid, leidma oma koha ühiskonnas ja aitama kaasa uue Euroopa kokkuleppe loomisele. 
 
Projekti eesmärk on tugevdada tugevat, pikaajalist ja viljakat linnade koostöövõrgustikku partnerite, mis ühendab 15 ühendust Euroopas: Antares Onlus (Itaalia), Freguesia de Buarcos (Portugal), Asociación Sociocultural Luenda (Hispaania), Holloko Municipality (Ungari), Institucia Regionalnych Aktivit Novohradu (Slovakkia), Sverigeungerska Kvinnoförenid "Sissi" (Rootsi), Latvian Association of Local and Regional Governments LPS (Läti), Posesti Municipality (Rumeenia), Siggiewi Local Council (Malta), Business & Professional Women CR, z.s. (Tšehhi); Social Inclusion (Kreeka), Eesti Linnade ja Valdade Liit (Eesti), Gmina Przygodzice (Poola), Troyan omavalitsus (Bulgaaria), Udruga za promicanje aktivnog građanstva ECHO (Horvaatia). 
 
• Euroopa Komisjoni projekt Kujundame Euroopat koos kohalike omavalitsustega" on uus algatus. Projekti juhib Brüsselis Euroopa Komisjoni Kommunikatsiooni Peadirektoraat ja Eestis Euroopa Komisjoni Eesti Esindus. Omavalitsustel on võimalus kandideerida kohalikul tasandil valitud ELi esindajate võrgustiku liikmeks. Võrgustiku loomiseks on  Euroopa Komisjon kuulutanud välja taotlusvooru ( vt lisatud link ) kohalikele omavalitsustele (omavalitsus, vald, maakond), kes soovivad aidata Euroopa Komisjonil ELi sõnumeid rohujuuretasandil edastada ning nimetada kohalikel valimistel valitud esindaja võrgustiku liikmeks. Eesmärk on luua kõigist liikmesriikidest pärit kohalikul tasandil valitud esindajate ELi võrgustik. Nende esindajate ülesanne on viia ELi sõnumid rohujuuretasandile. Eesti Linnade ja Valdade Liidu büroo on valmis tekkiva võrgustiku koordineerimisel  oma liikmeid igati toetama.
 
URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat ja lõimuvat linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. URBACTi võrgustikes vahetavad linnad ja linnapiirkonnad kogemusi ja teadmisi, et ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal. Täpsema ülevaate leiab nende kodulehelt
 
Interreg Euroopa on üle-euroopaline programm, milles osalevad kõik EL liikmesriigid  + Norra ja Šveits. Programm on suunatud poliitikakujundajatele- ja rakendajatele erinevatel tasanditel (riik, regioon, kohaliku omavalitsuse tasand). Programm on suunatud ka EL tööhõive ja majanduskasvu eesmärgi rakenduskava ja selle meetmete (Eestis:2021-2027 perioodi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava) planeerijatele ja rakendajatele (korraldusasutus, rakendusasutused, rakendusüksused). Programm toob kokku poliitikakujundajad erinevatest Euroopa riikidest/regioonidest, et nad saaksid üksteiselt õppida, vahetada kogemusi ning häid praktikaid, mida kasutada oma poliitikate/meetmete parendamisel või väljatöötamisel. 
Rohkem infot Interreg Euroopa programmi kohta leiate nende kodulehelt www.interregeurope.eu
Programmi veebilehel on partnerotsingu võimalus. Paljud organisatsioonid on programmi veebilehele laadinud oma projekti-idee koos infoga, millist partnerit nad oma projektipartneriteks otsivad. Seal on võimalik vaadata, kas on teie jaoks huvitavaid projekti-ideid, millega te soovikiste liituda. Samuti on võimalik veebilehele üles panna oma projekti-idee, mille elluviimiseks otsite partnereid. Kui soovite oma projekti-idee programmi veebilehele panna, siis selleks tuleb teil eelnevalt end registreerida programmi kogukonna liikmeks
 
INTERREG EUROPE Eesti Seirekomitee üheks liikmeks on ELVL asedirektor Rait Pihelgas.  
 
 
INTERREG BSR (Baltic Sea Region) INTERREG LÄÄNEMERE PIIRKOND 2021 – 2027 uue eelarveperioodi vältel rahastatakse projekte nelja programmi prioriteedi raames. Kogemuste ja EL-i rahastuse abil aitame Läänemere-äärsete riikide organisatsioonidel koostööd teha ja oma ideid ellu viia. Need ideed peavad sobituma ühte neljast temaatilisest prioriteedist ja aitama üles ehitada uuenduslikke kogukondi (1. prioriteet), veesäästlikke kogukondi (2. prioriteet), kliimaneutraalseid kogukondi (3. prioriteet) või koostöövaimus valitsemist (4. prioriteet). (Innovative societies (Priority 1), Water-smart societies (Priority 2), Climate-neutral societies (Priority 3) or Cooperation governance (Priority 4). Eesti Seirekomitee Monitoring Committee (MC)  üheks põhiliikmeks on ELVL keskkonnanõunik Reigo Lehtla  
 
Eesti Linnade ja Valdade liit osales CBSS poolt juhitud ja koordineeritud ning Rootsi Instituudi (Swedish Institute) poolt finantseeritud projektis The Climate Mainstreaming Locally in the Baltic Sea Region ( CliMaLoc ). Projekti partneritena osalesid peale ELVL ka Läti ja Leedu kohalikud omavalitsuste ühendused, Balti Linnade Liidu (UBC) Sustainable Cities Commission ja Baltic Sea States Subregional Cooperation (BSSSC). Projekti peamiseks eesmärgiks oli toetada teadmiste ja heade tavade vahetamist Läänemere piirkonna kohalike ja piirkondlike osalejate vahel kliimamuutustega kohanemiseks ning adapteerumiseks. Projektiga tehti kindlaks ka praegused lüngad ja väljakutsed seoses kliimamuutustega kõigis Läänemere piirkonna riikides kohalikul tasandil ning valmistati ette heade tavade käsiraamat "Kliimamuutustega kohanemine Läänemere piirkonnas".  
Valminud käsiraamatu saab tasuta alla laadida CBSS veebilehelt
Projekti lõppkonverentsil Riias (oktoobris 2022) osalesid kõigi Läänemere riikide esindajad, sõlmiti isiklikke kontakte ja vahetati ideid järgnevate tegevuste algatamiseks. 
2023 aasta kevadel algatati CBSSi initsiatiivil INTERREG BSR tuumikprojekti ettevalmistamisega, mis baseerub eelnevalt edukalt läbi viidud CASCADE ja CliMaLoc projektide tulemustele ning sisse töötanud konsortsiumile. ELVL osaleb selles projektis põhipartnerina, kavas on kaasata Eestist partneritena ka mõned omavalitsused.  
 
EC4RURAL keskne idee on muuta kohalike suhete paradigmat, et edendada energiakogukondi maapiirkondades, mis Euroopas, vaatamata sellele, et nende ressursside rikkus on ebasoodsas olukorras: maapiirkondade kahanemine, väiksem juurdepääs põhiteenustele ja tööhõivele, mis paljudel juhtudel tähendab selle elanike energiaostuvõimetust, mis tuleneb praegustest kõrgetest energiahindadest. 
EC4RURAL aitab süvendada ja muuta suhteid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning kohalike tegevusrühmade vahel, et aidata kaasa clean programmile Energiasüsteemi ümberkujundamine Euroopas, tagades samal ajal kõigi sidusrühmade osalemise ja tagades, et neid ei jäeta kõrvale. Seega on projekti eesmärk võimaldada kodanikke ja kohalikke osalejaid osalema maapiirkondade energiakogukondade juhitavates Kesk-Euroopa aja protsessides või neist kasu saama taastuvenergia tootmise ja energia ülejääk. Seetõttu on EC4RURAL paigutatud tarbijate ja ettevõtjate käitumise muutuste orbiidile, et hõlbustada tihedamat dialoogi ja avaliku sektori ühiseid investeeringuid ja erasektori osalejad (individuaalsel tasandil kättesaamatud), nagu on sätestatud Euroopa rohelises kokkuleppes. EC4RURAL panustab ka maapiirkondadesse areng uue ühise põllumajanduspoliitika, samuti Euroopa maaelu pakti ja territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika raames. EC4RURAL viib selle uue paradigma muutuse ellu 2 katseprojekti kaudu Eestis ja Hispaanias, kokku viiakse läbi 34 juhtumiuuringut erinevates valdades, mille eesmärk on külvata replikatsiooni seemet mitte ainult piirkondades, vaid ka Euroopa tasandil välispartnerite võrgustiku C-, D&E-tegevuse kaudu.