ELVL ettepanekud riigieelarvestrateegia 2020-2023 ja RE 2020 läbirääkimistele

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärgiks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine. Kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad tulud ja finantsautonoomia suurendamine peavad tagama kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning võimaldama kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

 

I Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine

Ettepanek 1

Arvestades varasemalt saavutatud kokkuleppeid, taastada kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäär majanduslanguse eelse perioodi tasemele arvestades ka maamaksuvabastuste kompenseerimise eesmärgil tulumaksu eraldamise määra tõstmist 0,2 protsendipunkti võrra ning 2018 ja 2019. aastal lisandunud ülesannete täitmiseks tulumaksu eraldamise määra tõstmist.

Tabel 1

2017

2018

2019

2020

kava

2021 kava

2022

kava

2023 kava

Tulumaksu %

11,6

11,86

11,93

11,96

12,16

12,18

12,18

Põhjendused:

Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise protsess vajab jätkamist. Alates 2010. aastast on riigieelarve tulude kasv jätkuvalt kiirem kui kohalike omavalitsuste tulude kasv.

Samal ajal riiklike maksude (käibemaks, aktsiisid) tõusudega alates 2009. aastast on suurendatud ka omavalitsuste kulu mis on mõjutanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste osutamist ja teenuste kvaliteeti.

Ettepanek 2

Taastada tasandusfond 2009. aasta alguse tasemel proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt tulumaksu taseme taastamisega.

Tabel 2

Milj. €

2018

2019

2020

kava

2021

kava

2022

kava

2023 kava

Tasandusfond (TaF)

90 181

102 078

104 342

110 144

110 144

110 144

- tulude taastamiseks

 

88 771

99 771

103 099

109 000

109 096

109 096

-keskkonnatasude kompensatsioon

831,8

733,0

636,0

537,0

440,0

440,0

- väikesaarte toetus

577,9

606,8

606,8

606,8

606,8

606,8

Tasandusfondi ei ole lisatud vahendeid regionaalkomponendi kulude katteks.

Ettepanek 3

Kokku leppida toetusfondi mahus

Tabel 3

Milj. €

2019

Kinnitatud EA

2020

2021

2022

2023

  1. Haridustoetus

341 750

314 181

314 181

314 181

 

 sh. palgakulu

291 425,2

 

 

 

 

  muud kulud

50 324,8

50 324,8

50 324,8

50 324,8

21 074,8

- koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus

15 000

15 000

15 000

15 000

Lisada tulubaasi

- huvihariduse ja huvitegevuse toetus

14 250

14 250

14 250

14 250

Lisada tulubaasi

  1. Sotsiaalvaldkond

38 672

38 672

38 172

36 672

 

- toimetulekutoetusteks ja vajaduspõhine peretoetus[1]

18 234

18 234

17 734

16 234

 

- raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse toetus

2 650

2 650

2 650

2 650

 

- asendus- ja järelhooldusteenuse toetus

17 788

17 788

17 788

17 788

 

  1. Teehoid

 

 

 

 

 

- kohalike teede hoiu toetus

29 313

43 498,4

45 494,9

47 494,9

50 000,0

projektipõhine toetus transiitteede korrastamiseks

6 000

10 000

10 000

10 000

10 000

ühistranspordi investeeringutoetus

 

 

 

 

 

  1. Riiklikud ülesanded

5 127

5 127

5 258

5 258

 

- rahvastikutoimingute kulude hüvitamine

1 127

1 127

1 258

1 258

 

- matusetoetus

4 000

4 000

4 000

4 000

 

  1. Muud ettepanekud

 

 

 

 

 

Toetus ELVL rahvusvaheliseks koostööks

119

150

 

 

 

 

II Muud ettepanekud tulubaasi täiendamise osas

Ettepanek 1

Jätkata läbirääkimisi dividendide ja pensionidelt maksatava tulu pealt tulumaksu ning käibemaksu osaliseks eraldamiseks kohalikele omavalitsustele. See võimaldaks parandada kohalike omavalitsuste fiskaalautonoomia olukorda ja sidet omavalitsuste ja ettevõtlussektori vahel. Rääkida läbi võimalused muutmaks  tulumaksuseadust kohalikele omavalitsustele ülekantavate maksude operatiivsemaks sidumiseks elanike elukoha muutusega iga kvartali 1 kuupäeva seisuga.

Põhjendused:

Dividenditulu pealt makstava tulumaksu eraldamise maht omavalitsustele tuleks kokku leppida. Kaaluda, et kohaliku omavalitsuse poolt tehtud investeeringutelt hankijatele makstud käibemaksu neile tagastada.

Mitteresidendid ja tulumaksu maksvad pensionärid ei osale piisavalt kulude katmises, mis tekivad neile teenuste osutamisel ja nende poolt omavalitsuse taristu kasutamisel.

Isikute tulumaks peab laekuma omavalitsusele mis on tema registrisse kantud elukoht operatiivsemalt, et katta isikutega seotud tegelikud kulud. Kehtiva tulumaksu jaotamise korra kohaselt laekub omavalitsusele tulumaks elanikult kes on rahvastikuregistris selle kohaliku omavalitsuse elanik 1. jaanuari seisuga. Samas isiku, kes deklareerib rahavastikuregistrisse oma elukoha konkreetses omavalituses 2. jaanuari või hilisema seisuga, tulumaks sellesse kohalikku omavalitsusse ei laeku.

Ettepanek 2

Kaasajastada kohalike maksude süsteemi. Laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks. Täiendada kohalike maksude loetelu (nt turismimaks) ja kaaluda müügimaksu taastamist juriidiliselt korrektses maksuvaidlusi välistavas sõnastuses, et laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks. Kohalike maksude seaduse sõnastus vajab ajakohastamist viimaks selle vastavusse teiste õigusaktidega.[1]Sisaldab administreerimiskulu