Eesti Linnade ja Valdade Liidu ettepanekud riigieelarvestrateegia 2020-2023 läbirääkimistele

Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärgiks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine. Kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad tulud ja finantsautonoomia suurendamine peavad tagama kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning võimaldama kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.


I Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine

Ettepanek 1 Arvestades varasemalt saavutatud kokkuleppeid, taastada kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäär majanduslanguse eelse perioodi tasemele arvestades ka maamaksuvabastuste kompenseerimise eesmärgil tulumaksu eraldamise määra tõstmist 0,2 protsendipunkti võrra ning 2018 ja 2019 aastal lisandunud ülesannete täitmiseks tulumaksu eraldamise määra tõstmist.

 

2017

2018

2019

2020

kava

2021 kava

2022

kava

2023 kava

Tulumaksu %

11,6

11,86

11,93

11,96

12,16

12,18

12,18

Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise protsess vajab jätkamist. Alates 2010. aastast on riigieelarve tulude kasv jätkuvalt kiirem kui kohalike omavalitsuste tulude kasv.

Samal ajal riiklike maksude (käibemaks, aktsiisid) tõusudega alates 2009 aastast on suurendatud ka omavalitsuste kulu, mis on mõjutanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste osutamist ja teenuste kvaliteeti.

Ettepanek 2. Taastada tasandusfond 2009. aasta alguse tasemel proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt tulumaksu taseme taastamisega.

 

2017*

2018

2019

2020
kava

2021
kava

2022
kava

2023 kava**

Tasandusfond (TaF) - €

78 357 336

90 181 000

102 078 000

104 342 290

110 143 800

110 143 800

110 143 800

- tulude taastamiseks

77 012 000

88 771 303

99 771 303

103 099 490

109 000 000

109 096 200

109 096 200

-keskkonna-

tasude kompensatsioon

929 336

831 757

733 000

636 000

537 000

440 000

440 000

- väikesaarte

toetus

416 000

577 940

606 800

606 800

606 800

606 800

606 800

* 2017.a. Tasandusfondi struktuur on viidud vastavusse 2018.a riigieelarves kajastatud tasandusfondi struktuuriga.

 

Tasandusfondi ei ole lisatud vahendeid regionaalkomponendi kulude katteks.

** 2023 .a. taotlust täpsustatakse pärast Rahandusministeeriumi 2019 aasta kevadise majandusprognoosi avaldamist.
 

II Eraldised kohalike teede hoiuks

Ettepanek 1. Suurendada kohalike teede hoiuks eraldavate vahendite mahtu.

 

2017

2018

2019

 

2020
kava

 

2021
kava

 

2022
kava

 

2023
kava

Eraldised kohalike teede hoiuks (toetusfondis)
(€)

29 312 500

29 312 500

29 313 000

43 498 371

45 494 878

47 494 723

50 000 000

Kasv võrreldes eelmise aastaga

     

+14 185 371

+ 1 996 507

+ 1 999 845

+2 505 277

Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. Kriisieelsel 2008. aastal eraldati kohalike teede hoiuks riigieelarvest 40 456 074 €, mida järgnevatel aastatel vähendati oluliselt. Taotleme teehoiuks eraldatavate vahendite 2008. aasta taseme taastamist ja selle edasist suurendamist proportsionaalselt riigiteedele teehoiukavas kavandatud mahtude kasvule.

Ühtlasi teeme ka ettepaneku siduda kohalike teede korrashoiu rahastus tarbijahinnaindeksi ja ehituse kallidusega.
 

III Ettepanekud toetusfondi eraldiste osas

Ettepanek 1

Töötada läbi võimalused kuidas tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2021 ümber kohalike omavalitsuste tulubaasi, jaotades vastavad vahendid  tulumaksu ja tasandusfondi (üldotstarbelise toetuse) kaudu ja indekseerides seejuures tasandusfondi lisatavate vahendite kasvu.


IV Muud ettepanekud tulubaasi täiendamise osas

Ettepanek 1

Jätkata läbirääkimisi dividendide tulu pealt makstava tulumaksu osaliseks eraldamiseks kohalikele omavalitsustele. See võimaldaks parandada sidet omavalitsuste ja ettevõtlussektori vahel.

Ettepanek 2

Luua töötav kohalik maksude süsteem. Laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks. Täiendada kohalike maksude loetelu (nt turismimaks) ja kaaluda müügimaksu taastamist juriidiliselt korrektses maksuvaidlusi välistavas sõnastuses, et laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks. Kohalike maksude seaduse sõnastus vajab ajakohastamist viimaks selle vastavusse teiste õigusaktidega.