Ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosoleku protokoll (16.05.2022)

Eelarve läbirääkimiste ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolek
 
PROTOKOLL                                                                                            26.05.2022 nr 14-2/4629-1
 
16.05.2022, elektrooniline keskkond
Algus kell 12.00 Lõpp kell 14.00
 
Juhatas:
Kaia Sarnet (RaM)
osalejad:
Veronika Ilsjan (Maa-amet), Ivo Jaanisoo (MKM), Vello Kima (KeM), Kaie Küngas (RaM), Kalle Toomet (ELVL), Katri-Liis Ennok (RaM), Sulev Liivik (RaM), Raiko Puustusmaa (MKM), Helje Päivil (RM), Angeelika Pärna (Rakvere linn, ELVL), Eike Pärnamägi (KeM), Antti Pääsukene (KeM), Raido Roop (Tallinna linn, ELVL), Erik Sandla (Harku vald, ELVL), Siim Suursild (Häädemeeste vald, ELVL), Taniel Vain (Harku vald, ELVL), Veronika Valk-Siska (KuM), Kertu Vuks (Elva vald, ELVL)
 
PÄEVAKORD:
1. Avasõnad - regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet
2. Infovahetus
- RaM ülevaade 2022.a käimasolevatest olulisematest tegevustest KOV suunal – RaM planeeringute osakonna juhataja Katri-Liis Ennok
- MKM ülevaade 2022.a käimasolevatest olulisematest tegevustest KOV suunal – MKM ehitus- ja elamusoakonna juhataja Ivo Jaanisoo
- KOVide ülevaade tegevustest kvaliteetsema elukeskkonna loomisel – Tallinna Linnavaraameti juhataja Hardi Alliksaar
3. ELVLi esitatud ettepanekute tagasiside:
- MKMi suunal püsitatud teemade katmine - MKM ehitus- ja elamusoakonna juhataja Ivo Jaanisoo
- Riigimaade KOVidele üleandmise kiirendamisest ja MaaRS muudatusettepanekutest – RaM riigivara osakond, Helje Päivil
- PlanS muutmisest seoses taristu välja ehitamisega kaasnevate kuludega - RaM Katri-Liis Ennok ja Sulev Liivik
4. Lühiülevaade KEVADE protsessist - KeM riigivara osakond Vello Kima ja Antti Pääsukene
5. Maa korraline hindamine - Maa-ameti nõunik Veronika Ilsjan
6. Muud küsimused ja koosoleku lõpetamine
 
1. Avasõnad - regionaalvaldkonna asekantsler Kaia Sarnet
Eelmise kohtumise järgselt Riigikogus vastu võetud planeerimisseaduse muudatused. Toimus põhjalik üldplaneerimise koolitusprogramm (planeerimine.ee veebis peatselt kättesaadav).

2. Infovahetus
2.1. RaM ülevaade 2022.a käimasolevatest olulisematest tegevustest KOV suunal – RaM planeeringute osakonna juhataja Katri-Liis Ennok
Planeerimisseaduse muudatused jõustusid jaanuaris: digitaalsed teavitused, hübriidarutelude võimaldamine, tehnilise taristu arendajatega kokkulepete määruse koostamine, õiguslik alus kesksele planeeringute andmekogu PLANK – tulevad infopäevad, juhendid KOVidele. Töös on koostoimes planeerimisseaduse järelhindamine: eelnõu mustand suvel, sügisel arutelud partneritega, sh KOVid. Digipöörde osas vanade planeeringute digiteerimise hange toetamaks KOVe digiteerimisel. Digitaalse menetlussüsteemi väljatöötamine algusetapis, pikaajalisem teema. Ruumiloome koolitusprogrammis osales ca 150 ametnikku, sh suur hulk KOVide esindajaid. 2022 on plaanis üks koolituste ring veel teha kuna tahtjaid oli rohkem, kui sai osalema. Jätkuvad üldplaneeringute töötoad sihitud teemade lõikes, mida tõstatavad KOVid. Uue üleriigilise planeeringu protsess on alguses, koostamisse kaasatakse ka KOVe. Mereala planeering kehtestati Vabariigi Valitsuse poolt 12.05.2022, otseselt KOVide suunas ootusi ei ole aga elluviimine ikka mereäärseid omavalitsusi puudutab. Välja töötamisel on talumishuvi suurendamiseks ka nn tuulikutasu seaduse eelnõu, mille menetlus Riigikogus algab 2022 jooksul.
 
2.2. MKM ülevaade 2022.a käimasolevatest olulisematest tegevustest KOV suunal – MKM ehitus- ja elamusoakonna juhataja Ivo Jaanisoo
Ehitusseadustik – järelhindamine valmis. Põhimõttelisi muudatusi ei tehta, muudetakse rakendamise käigus välja tulnud kitsaskohti. Kaasamise ümarlauad, kaasatakse ka KOVe. Eelnõu valmib aasta lõpus, Riigikogus peale valimisi. Toodeteõiguse EL tasandi arutelud. Keskkonnasäästlik ehitus – valmimas uuring ehitiste CO2 jalajälje hindamiseks koos kalkulaatoriga (nt hangetes kasutamiseks). Hoonete energiatõhususe EL direktiiv võetakse Eestisse üle alates 2025 (sh olemasoleva hoonefondi renoveerimine). Töös ehitisregistri arendused, uuendused alates 31. maist. Täiendavad vahendid hoonete renoveerimiseks uuest SF perioodist.
 
2.3. KOVide ülevaade tegevustest kvaliteetsema elukeskkonna loomisel – Tallinna Linnavaraameti juhataja Hardi Alliksaar ja ELVLi nõunik Kalle Toomet
Üldplaneeringuid uuendavad 62 KOVi. Aasta lõpuks kehtestatud. Rõhuasetused on miljööaladel ja pärandkultuuri aladel ning ligipääsetavusel ja energiatõhususel. Tartu interaktiivne rakendus äratanud huvi ka teiste KOVide seas. Uuendamisel linnatänavate standard Tallinna algatusel. KOVid soovivad seaduste muudatustel kaasa rääkida. KOVidele oluline ka maaressurssi olemasolu, ootame riigi panust.
 
3. ELVLi esitatud ettepanekute tagasiside (detailsemad seisukohad esitatud ettepanekute tabelis, saadetud töörühmale):
3.1. MKMi suunal püsitatud teemade katmine - MKM ehitus- ja elamusoakonna juhataja Ivo Jaanisoo
Eraldada kohalikele omavalitsustele vahendid eluasemeteenuse kättesaadavuse parandamiseks – üürielamute meede töötas, hooned valmimas. Hetkel täiendavaid vahendeid riigieelarves ei ole, kuid teema prioriteetsus on mõistetav.
Ehitise infomudeli normdokumendi väljatöötamine – ettepanek normdokumentide teemal eraldi kohtumiseks ELVLiga info jagamiseks.
Kaasata omavalitsuste esindajaid uue ehituseadustiku aruteludesse ning viia läbi ehitisregistri täiustamine – eelnõu ja ehitisregistri arendused on töös (vt punkt 2.2). Arutelud ja töötoad toimuvad jooksvalt. Sisuliselt kokkulepe, kuid teema jääb üles kuniks eelnõu on valmis. Ehitisregistri töös olevate ja tuleviku arenduste detailne loend leitav ehitisregistri lehelt. Suuremamahuliste projektide menetlus peaks muutuma lihtsamaks.
 
3.2. Riigimaade KOVidele üleandmise kiirendamisest ja MaaRS muudatusettepanekutest – RaM riigivara osakond, Helje Päivil
Võõrandada KOV-dele riigi maareservist tasuta maad ja vähendada KOV kohustust tasuda munitsipaalomandisse antud maa võõrandamisel riigieelarvesse 65% maa turuväärtusest - eelnõu ette valmistatud vastavalt valitsuskabineti 2021. a oktoobri otsusele. ELVL on ametlikul kooskõlastusringil arvamuse andjaks. RM saadab eelnõu ELVLile juba enne kooskõlastusringi. ELVLi sisene valdkondlik töörühm arutab omavahel.

3.3. PlanS muutmisest seoses taristu välja ehitamisega kaasnevate kuludega - RaM Katri-Liis Ennok ja Sulev Liivik
Laiendada planeerimisseaduse § 131 lõikes 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse kohustuste üleandmise õiguse kohaldamisala ja kaasata omavalitsuste esindajaid planeerimisseaduse muutmise aruteludesse - PlanSi menetluses Riigikogus tehnilise taristu osa reguleeritud. Sotsiaaltaristu osas jätkata KOVide initsiatiivil arutelusid kaasates ka teisi seotud huvigruppe. Defineerida selgemalt ja kitsamalt, mis on sotsiaaltaristu. PlanS järelhindamise arutelud algavad sügisel, kaasatakse ka KOVe.
 
4. Lühiülevaade KEVADE protsessist - KeM riigivara osakond Vello Kima ja Antti Pääsukene (ettekande slaidid saadetud töörühmale)
Kaasamised ja kooskõlastused alates sügisest. Planeeritud on kinnitada kevadel 2023.
RM tegi ettepaneku, et KEVADE käigus peaks selgeks saama rohevõrgustiku sisulise toimivuse vastutaja keskvalitsuse vaates. Tuleks kokku leppida maapoliitika üldised põhimõtted ja seire teostamine. Samuti ühtlustada ja süstematiseerida erinevad maakasutuse piirangud/kitsendused, nt looduskaitse alad, veekaitse vööndid, muinsuskaitse piirangud jne. Korraga ära kaardistada ja ühtlustada terminid, lisaks mis on maamaksustatav.

5. Maa korraline hindamine - Maa-ameti nõunik Veronika Ilsjan (ettekande slaidid saadetud töörühmale)

7. Muud küsimused ja koosoleku lõpetamine
Järgmist kohtumist kaaluda sügisel kui on teemasid. Infokorje töörühma liikmete seas. ELVL koondab KOVide ettepanekud.
Talumistasu on sisuliselt keskkonnatasu. Plaanis arutelu valitsuses, misjärel saab koostada eelnõu. Kui on ettepanekuid ja küsimusi, siis ELVL koondab.
 
(allkirjastatud digitaalselt)
Kaia Sarnet
Koosoleku juhataja
 
Koosoleku protokoll PDF-ina