Siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse töörühma koosoleku protokoll (18.01.2023)

ELVL  siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse töörühma koosoleku protokoll

 

Aeg: 18. jaanuar 2023 kell 15.00-17.00.

Koht: Roosikrantsi 12/1 Tallinn ja Microsoft Teams

 

 

Koosolekul osalejad: Eve East, Toila vald; Triin Varek, Rakvere linn; Uno Paas, Keila linn; Riivo Noor, Anija vald; Maido Nõlvak, Rakvere vald; Jüri Bachman, Lääne-Nigula vald; Riho Johanson, Saue vald. Veebi teel osalesid: Aivar Toompere ja Janek Lass, Tallinn; Karmo Näkk, Pärnu linn ; Kairi Hõbemeri Alutaguse vald; Triin Nõmmistu, Kambja vald; Külliki Kiiver, Häädemeeste vald; Taniel Vain (asendusliige), Harku vald; Marelle Erlenheim (asendusliige), Saue vald.

 

Kutsutud : Jan Trei, ELVL asedirektor, Toomas Johanson, ELVL nõunik ; Kaido Taberland, Harjumaa Omavalitsuste Liit.

Puudusid : Gert Villard, Rapla vald ; Jaanus Barkala, Otepää vald ; Erik Sandla, Harku vald ; Aivar Riisalo (asendusliige), Lääne-Nigula vald ; Virko Kolks (asendusliige), Saue vald.

 

  1. Koosoleku avamine, töökordade ja siseministri käskkirja projekti tutvustus.

Koosoleku avas Jan Trei. Kinnitati varem töörühma liikmetele saadetud päevakava.

J. Trei andis tagasivaate töörühma loomisest, selle töökorrast ja tegevuse eesmärkidest. Ta tõi välja, et töörühmas saavad omavalitsused võimaluse rääkida riigiga läbi  nii keskvalitsuse kui ka omavalitsuste poolseid ootusi, esitada valdkonna riigieelarve taotluseid ja mõtestada põhjalikumalt õigusloome ning elanikkonna kaitse ja kriisisuutlikkustemaatika küsimusi.

Tutvustati riigieelarve läbirääkimiste töökorda (töökord eelnevalt saadetud töörühma liikmetele).  Töörühma liikmed said ülevaate Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise RE 2024 ja RES 2024-2027 läbirääkimiste ajakavast nn teekaardist (teekaart on lisatud protokollile).

Samuti tutvustas J.Trei siseministri käskkirja projekti  töörühma moodustamise kohta (projekt saadetud eelnevalt töörühma liikmetele). Töörühm moodustatakse Siseministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöö koordineerimiseks ja eelarve läbirääkimisteks kriisivalmiduse ja siseturvalisuse valdkonnas. Töörühma esimeheks saab Siseministeeriumi pääste ja kriisivalmiduse asekantsler ja tegevusse on kaasatud Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler; Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja; Siseministeeriumi pääste- ja ohutuspoliitika osakonna juhataja; Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna juhataja; Siseministeeriumi sisekaitse ja kriisivalmiduse osakonna juhataja; Riigikantselei riigikaitse ja julgeoleku koordinatsioonidirektor ja Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna piirkonnajuht.

 

2. ELVL töörühma esimehe valimised

Järgmiseks toimusid töörühma ELVL poolse esimehe ja riigi töörühma aseesimehe valimised. ELVL töörühma esimeheks valiti ühehäälselt Maido Nõlvak, Rakvere valla vallavanem ja Lääne Virumaa Turvalisuskomisjoni esimees. Enda tutvustuseks märkis Maido Nõlvak, et töörühma teemad on talle väga südamelähedased ja eriti suurt tähelepanu loodab ta pöörata ennetusele. M.Nõlvaku ettepanekul valiti ELVL töörühmale ka aseesimees, kelleks sai ühehäälselt Triin Nõmmistu, Kambja valla abivallavanem ja valla kriisikomisjoni liige. T. Nõmmistu peab tegelemist siseturvalisuse ja kriisisuutlikkusega väga oluliseks ja soovib panustada omavalitsuste turvalisuse ja elanikkonnakaitse tegevustesse. T. Nõmmistu tegi ettepaneku, et järgmine töörühma kohtumine võiks toimuda  Kambjas.

 

Jan Trei andis koosoleku juhtimise üle Maido Nõlvakule.

 

  1. Töörühma 2023.aasta tööplaani projekt

Töörühm vaatas üle Siseministeeriumi poolt esitatud 2023.aasta tööplaani projekti (projekt eelnevalt saadetud töörühma liikmetele) omavalitsustega koostöö koordineerimiseks ja eelarve läbirääkimisteks. Plaan kiideti üldjoontes heaks. Leiti, et kõik välja pakutud teemad on väga olulised ja ka mahukad. Kuna tegevused on tööplaanis jagatud kvartalite kaupa ja igas kvartalis 5 teemat, siis otsustati välja tuua prioriteedid, mis vajavad tähelepanu esmajärjekorras.

 

I kvartal- Prioriteet „Julgeolekupoliitika alused 2023".

Töörühma koordinaatorile jäi ülesanne saata töörühma liikmetele materjalid seosesEesti julgeolekupoliitika alused 2023" eelnõuga.

ELVL ettepanek: Tõsta p 3. (Kriisideks) Valmisoleku seaduse eelnõu teema II kvartalisse.

 

II kvartal- Prioriteet „Ulatuslik evakuatsioon, soovitav vaadata koos RES taotlustega"

ELVL ettepanek: Tõsta p 2. RES ja RE läbirääkimisteks - I kvartalisse, kuna seal juba sarnane teema on.

ELVL ettepanek: Lisada uus teema „RK poolt tellitud riskianalüüsi metoodika tutvustus".

 

III kvartal- Prioriteet „Päästevõrgustiku planeerimise põhimõtted"

Prioriteet „Varjumise korraldamisest"

ELVL ettepanek: Lisada uus teema „Kohtumine Elektrileviga". Viia eelnevalt liikmete hulgas läbi ideekorje probleemidest.

 

IV kvartal- Prioriteet „Elanikkonnakaitse plaan".

 

6. Kohapeal tõstatatud küsimused.

Lepiti kokku, et töörühma liikmed võivad lähema aja jooksul (soovitatavalt paari nädala jooksul) esitada ettepanekuid 2024.aasta riigieelarve läbirääkimisteks, mida ehk on võimalik veel lisada juba varem kogutud ELVL ettepanekutele. Ettepaneku tegemisel tuleks see lahti kirjutada ja on soovitatav märkida nõutava summa põhjendus, miks just seda taotletakse.

 

Järgmine ELVL töörühma koosolek toimub 7.03. kell 10.00-14.00.

Tehti ettepanek, et riigi töörühma kohtumine toimub Siseministeeriumis 14.02. kell 9.00-10.30. Koordinaatoril esitada vastav ettepanek ministeeriumile.

 

Protokolli koostaja
Mailiis Kaljula
ELVL nõunik
Töörühma koordinaator

Töörühma protokoll (.pdf)