Täiendava eelarveläbirääkimiste vooru taotlus

ELL ja EMOL teevad valitsuskomisjoni esimehele ettepaneku operatiivselt eelarve-läbirääkimiste täiendava vooru kokkukutsumiseks, et kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust sisuliselt arutada. Samuti palume valitsuskabinetil veelkord kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust konstruktiivselt arutada.

Lp. Andrus Ansip
Peaminister                                             17.09.2010 nr 5-4/125

Lp. Jürgen Ligi
Rahandusminister                    

Lp. Siim-Valmar Kiisler
Regionaalminister


Täiendava eelarveläbirääkimiste vooru taotlus


Austatud peaminister, austatud rahandusminister, austatud regionaalminister  

Eestis on alates 1994. aastast alguse saanud, hea euroopalikele väärtustele tuginev traditsioon, kus Omavalitsusliidud ja Valitsuskomisjon taotlevad läbirääkimiste laua taga ühiselt lahendusi kohaliku elu toimimise jaoks olulistes küsimustes. Läbirääkimised on toimunud, vaatamata raskustele, ka sügava majanduskriisi aastatel.

Nii eelmise aasta eelarveläbirääkimiste kui ka käesoleva aasta läbirääkimiste üheks sõlmküsimu-seks on olnud kohalike omavalitsuste tulubaasi ja kriisist väljumiseks paremate lahenduste saa-misega seotud küsimused.

Kahjuks peame täna tõdema, et 2011. aasta eelarvetingimuste osas ei ole sisuliste kõneluste tasemeni jõutud. Läbirääkimiste taandamine pelgalt valitsuskabineti poolt otsustatu ärakuulamiseks, ei ole pakkunud ruumi ega võimalust sisulisteks läbirääkimisteks.

Tulenevalt eeltoodust teeme valitsuskomisjoni esimehele ettepaneku operatiivselt eelarve-läbirääkimiste täiendava vooru kokkukutsumiseks, et kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust sisuliselt arutada. Samuti palume valitsuskabinetil veelkord kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimust konstruktiivselt arutada.

Omavalitsusliitude Koostöökogu on seisukohal, et 2009. aasta veebruari kriisiotsustega kärbitud linnade ja valdade tulubaasi taseme külmutamine ka 2011. aastaks ei ole asjakohane. Taotleme kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise küsimustele konstruktiivset lähenemist majandus-kriisist väljumise perioodiks. Muidugi on võimalik nende küsimuste lahendamine lükata määra-matusse tulevikku kuid kindlasti ei aita kohaliku omavalitsuse kui avaliku sektori kohapealset elu korraldava lüli kahekümneprotsendiline tulubaasi langus kuidagi kaasa kohaliku elu arengu-väljavaadete paranemisele või majanduse taastumisele. 

Linnade ja valdade praegust tulubaasi 21%-st langust,  sh 2010. aastal 10,9% mida on võimenda-tud omavalitsuste eelarvetele laekuva üksikisiku tulumaksu osa vähendamine 11,93%-lt 11,4%-le, on äärmuslikult kriitiline. Tulubaasi enam kui viiendiku mahus vähenemise olukorda ei ole tulnud lahendada ühelgi teisel avaliku sektori lülil. 

Majanduslangusega seotud tulubaasi vähenemine ja vähendamine (üksikisiku tulumaksu laeku-mise vähenemine 2009. aastal –1 567 milj kr, sealhulgas –278 milj kr administratiivne kärbe lin-nadele ja valdadele laekuva tulumaksuosa vähendamisest 11,93%-lt 11,4%-le; 2010. aastal jät-kuv vähenemine täiendavalt –620 milj kr, sealhulgas –430 milj kr administratiivne kärbe ning lisaks tulude ühtlustamise vahendite vähendamine –300 miljonit krooni aastas) on kohalike oma-valitsuste potentsiaali ja kohaliku elu positsioone kriisist väljumiseks väga tõsiselt pärssinud. Riigieelarve tulude toetamine kohaliku omavalitsuse tulubaasi arvel võis olla ühe mõeldava va-riandina ahvatlev küll kriisi sisenemise perioodil kuid tulubaasi kärpe venitamine kriisist välju-mise perioodi ei ole mõistetav. 

2009. ja 2010. aasta tulubaasi kärbe on kohaliku elu korraldamiseks mõeldud rahast võtnud juba 1,3 miljardit krooni. Selle võrra on linnades ja valdades vähem tänavavalgustust, teede remonti, lasteaedade ja koolide vahendeid, vahendeid noorsootööks ja sporditegevuseks ning muudeks igapäevaseks hädapäraseks toimimiseks vajalikke vahendeid.  Tulubaasi kärpeotsuste jätkumine 2011. aastal viib kohapealse elukorralduse igapäevase toimimise ja arendamise vahendite hulgast välja veel 740 miljonit krooni, sealhulgas 440 miljonit krooni üksikisiku tulumaksu ja 300 miljo-nit krooni tulude ühtlustamise vahendeid.

Tulenevalt eeltoodust, esitame valitsuskabinetile veelkordselt omapoolsed ettepanekud ja 
taotlused 2011. aasta kohalike omavalitsuste tulubaasi osas: 
   1.    taastada üksikisiku brutotulust tulumaksuna kohalike omavalitsuste 
          eelarvesse lae-kuv osa tasemel 11,93%;
   2.    taastada kohalike omavalitsuste tulubaasi ühtlustamise vahendid tasemel 
          1,43 mil-jardit krooni.Lugupidamisega

Taavi Aas                                          Jüri Landberg
ELL juhatuse esimees                        EMOL juhatuse esimees