Täiendus valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste protokollile

Sotsiaalministeerim

Jan Trei
Eesti Linnade ja Valdade Liit
info@elvl.ee                                                               Meie 03.10.2019 nr 1.1-13/2430

 

Täiendus valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja
Valdade Liidu 2020. aasta riigieelarve
läbirääkimiste protokollile

 

Lugupeetud Jan Trei

Soovime lisada täienduse valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta riigieelarve läbirääkimiste protokollile. Palume lugeda 2020. aasta toetusfondis matusetoetuse eelarveks 3,6 milj eurot ning asendus-ja järelhooldusteenuse toetuse eelarveks 18,43 milj eurot.

Vabariigi Valitsuses 19.09.2019 ja24.09.2019 tehtud riigieelarve otsustest selgus, et sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõude, mille kohaselt tohib asendus-ja perekodus pakkuda hooldusteenust peredes, kus sama ajal on kuni kuus last (varasema kaheksa asemel), täitmiseks lisaraha ei eraldata.Vabariigi Valitsuse otsusega lisandus sotsiaaltöötajate palgafondi kasv 2,5% ehk 0,24 milj eurot aastas.

2019. aasta alguses oli matusetoetuse kasutamata jääk üleriigiliselt kokku ligikaudu 400 000 eurot. Kui prognoosida 2019. aastaks sama täitmist, mis oli 2018. aastal, siis kandub nimetatud summa ulatuseskasutamata matusetoetuse vahendeid 2020. aastasse.

Oleme seisukohal, et toetusfondi eelarveid, eriti pingelises eelarvetasakaalu olukorras, peab kasutama võimalikult efektiivselt. Seetõttu otsustas Sotsiaalministeeriumi juhtkond ministriga kooskõlastatult tõsta 2020. aastal ühekordselt matusetoetuse prognoositava jäägi asendushooldusteenuse puudujäägi katteks. Kaalukaks argumendiks oli omavalitsuste poolt läbirääkimistel tõstatatud mure asendushoolduse rahastamise osas.

Tegemist on toetusfondi siseste eelarvete prognooside korrigeerimisega. Vajadusel saab kohalike omavalitsuste toetusfondi eelarveid täpsustada 2020. aasta riigieelarve seaduse muudatuste käigus.

 

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)

Rait Kuusesotsiaalala asekantsler

 

Eha Lannes 6269 361 Eha.Lannes@sm.ee