Teostatud projektid

- KOVTP / KOVMEN analüüs

- KOVTP uus visuaal

- Kohalike omavalitsuste kasutatavate dokumendihaldustarkvarade uuendamine X-Tee6 ja DHX - võimekusele

- KOV IKT-taristu / ISKE pilootprojekt

- KOV IT-juhtide ja -administraatorite koolitusprogramm (2018)

- KOV geoinfosüsteemi analüüs

- KOV infosüsteemide koodirepositooriumi loomine

- KOV infosüsteemide andmerepositooriumi loomine

- KOV IKT koordineerimise uue haldus- ja ärimudeli loomine

KOVTP / KOVMEN analüüs

Analüüsi tulemus

  1. Analüüsi lõpparuanne
  2. Prototüüp
  3. Päringute kirjeldused

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas välja lihthanke "Kohaliku omavalitsuse teenusportaali ja kohaliku omavalitsuse menetlusinfosüsteemi analüüs".
Tehniline kirjeldus
Hanke link: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/
Viite number: 207658
Avaldatud: 16.07.2019 15:00
Leping allkirjastatud.  Projekti tähtaeg august 2020.

Üles

KOVTP uus visuaal

Rahandusministeerium leppis AS Andmevaraga kokku arendustööd KOVTP visuaali uuendamiseks vastavalt kasutusmugavuse parendamise ettepanekutele. 

Seisuga 29.01.2020 on uus visuaal kõigile KOVTP kasutajatele kasutamiseks avatud.

Üles


Kohalike omavalitsuste kasutatavate dokumendihaldustarkvarade uuendamine X-Tee6 ja DHX - võimekusele
Lühikirjeldus:
Projekti peamine eesmärk on viia projekti hõlmatud KOV-de DHS-d andmeid vahetama X-tee 6-l ning kasutama DHX protokolli. Kaasnevalt võimaldab projekt saavutada tulevikus KOVide jaoks kulude kokkuhoiu võrreldes juhtimata olukorraga (turvasertifikaatide ja seadmete kulu, mida KOV hankima peaks). KOV IKT strateegias on sätestatud, et seda projekti teostatakse ELVL koordineerimisel.

Projekti käigus viidi X-tee versioonile 6 ning DHX protokollil andmeid vahetama kaks KOV-des kasutusel olevad dokumendihaldussüsteemi - Amphora ja WebDesktop ning kokku hõlmas projekt 54 KOV-i.

Projekti kogumaksumus: 32 201,72 EUR
Eraldatud toetuse summa: 27 371,46 EUR

Projekti toetati EL regionaalarengu fondist.

Üles

KOV IKT-taristu / ISKE pilootprojekt (2019-2020)

Projekti eesmärk oli KOV-ide IKT taristute ISKE-le vastavusse viimine, tänapäevaste lahenduste kasutusele võtmine ning tänu sellele küberrünnakute minimeerimine.
Projekti väljundiks on ISKE-le vastav virtuaalserverite keskkond projektiga liitunud seitsmele vallale (Saaremaa, Kose, Põltsamaa, Kuusalu, Mustvee, Jõgeva ja Elva).

ISKE standardile vastav baastaristu on üles pandud ja seadistatud, projektis osalenud KOV-idele on antud ligipääs projekti käigus loodud taristule. Võrguseadmed, mis olid ette nähtud omavalitsustesse, on kohale toimetatud. KOV-id on ametlikult kinnitanud, et on läbi viinud kõik projekti skoobis nende vastutusel olnud tegevused ja võtnud sihtotstarbeliselt kasutusele neile tarnitud seadmed. Baastaristu on seadistatud vastavalt ISKE nõuetele ja infoturbemeetmete tabelid on koostatud. KOV-idele on tellitud ISKE konsultatsioon ja koostatud meetmete tabelid vastavalt projekti skoobile.

Üles

KOV IT-juhtide ja -administraatorite koolitusprogramm 2018

Koolituste eesmärk oli: kohalike omavalituste (KOV) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) eest vastutavad isikud on omandanud läbi koolitusprogrammi praktilised teadmised KOV võrkude kaasaegsest arhitektuurist, nõuetest ja haldamisest ning ISKE praktilisest rakendamisest olukorras, kus enamus 01.01.2018 liituvatest omavalitsustest ja nende personal võtab kasutusele uue IKT taristu tekkivates valla- ja linnavalitsustes.

Koolituse nimi 2-päevaseid koolitusi Tunnistuse saanud osalejaid
"ISKE juurutamine ja rakendamine kohalikes omavalitsustes" 6 104
"KOV IKT taristu" 6 70


Viidi läbi 6 „ISKE juurutamine ja rakendamine kohalikes omavalitsustes" koolitust ning 6 „KOV IKT taristu" koolitust, iga koolitus oli kahepäevane. Läbinutele väljastati tunnistused, „ISKE juurutamine ja rakendamine kohalikes omavalitsustes" koolituse kohta 104 osalejale ja „KOV IKT taristu" kohta 70 osalejale.

Üles

KOV geoinfosüsteemi analüüs

Vaata rohkem:
https://www.viimsivald.ee/teenused/kommunaalmajandus/geoinfosusteemi-pohise-registri-arendus ->
https://www.viimsivald.ee/sites/default/files/2019-11/L%C3%9C_Register-menetluskeskkond_12.11.2019.docx

Üles

KOV infosüsteemide koodirepositooriumi loomine

https://git.kovit.ee/

Üles

KOV infosüsteemide andmerepositooriumi loomine

https://andmed.kovit.ee/

Üles

KOV IKT koordineerimise uue haldus- ja ärimudeli loomine

Tulenevalt KOV IKT strateegiast:
IKT strateegia eesmärgid (3.1.-3.3., peatükist 3):
* ELVL ning riigi koostöös tuleb jõuda jätkusuutliku ja stabiilse KOV IKT arengumudelini. Ühist huvi omavates IKT-projektides ja tegevustes tuleb vastavalt liita ka finantsvahendid, saavutades loodavate IKT teenuste kvaliteeditõusu ning universaalsuse elanikele omavalitsuste-üleselt.
* Kohalike omavalitsuste IKT koostööorganisatsioon on loodud ning käivitatud edukas IKT konsultatsiooni ja koostöövõrgustik
* KOV IT spetsialistide tegevuste koordineerimine ja KOV juhtide teadlikkuse tõstmine.
* Universaalsete KOV infosüsteemide omanikurolli täitmine ELVL poolt.

Analüüs

Alanüüsi teostamist rahastas MKM.

Üles