Transpordi ja teede töörühma koosoleku protokoll (02.09.2021)

Vabariigi Valitsuse ministeeriumite vahelise komisjoni ja ELVL läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

MS TEAMS                                                                                                  02. september 2021. a

Koosoleku algus kell 14.00, lõpp kell 16.00

 

Juhatas: Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja

Protokollis: Julia Bergstein, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna teedetalituse juhataja.

Osalejad:

Nimi

Organisatsioon

Kalle Toomet

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Jan Trei

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Andres Harjo

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Heiki Hansen

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ain Valdmann

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Enn Raadik

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Rein Haak

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ivar Tedrema

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Aivar Aru

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Anti Allas

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Olev Peetris

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Einar Vallbaum

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Helle Salum

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mart Uusjärv

Rahandusministeerium

Kaie Küngas

Rahandusministeerium

Sulev Liivik

Rahandusministeerium

Ain Tatter

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Julia Bergstein

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Pavel Karev

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Andres Uusma

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Indrek Gailan

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Liis Vahter

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Mehis Leigri

Transpordiamet

Kirke Williamson

Transpordiamet

 

Koosoleku heakskiidetud päevakord:

 1. 2022. aasta riigieelarve koostamise protsess ja ajakava.
 2. THK meetme „ Säästlikumaid liikumisviise soodustav taristu" lühiülevaade.
 3. Kohalike teede inventeerimise järeldused ja ettepanekud.
 4. Muudatused teehoiu valdkonna seadusandluses.

1)    Ehitusseadustiku muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus ja muudatused teehoiu regulatsioonis.

2)   Majandus- ja taristuministri määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid" uus terviktekst.

3)    Majandus- ja taristuministri määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad" muutmine

5. Linnatänavate standardi uuendamise hetkeseisust ja edasistest tegevustest.

6. Muud

 

Arutelu ja otsused:

1. 2022. aasta riigieelarve koostamise protsess ja ajakava

MKMi eelarveosakonna juhtaja Andres Uusma andis ülevaate 2022. aasta riigieelarve koostamise protsessist ja ajakvast.

RE 2022 protsess.jpg

OTSUS:   Esitatud informatsioon võeti teadmiseks ning avaldati lootust kohalike teede toetamise suurendamise võimaldamiseks.

2. THK meetme „ Säästlikumaid liikumisviise soodustav taristu" lühiülevaade

Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson andis ülevaate Riigimaanteede teehoiukava 2021-2030 meetme „Säästlikumaid liikumisviise soodustav taristu" rakendamisest.

Käesoleval aastal laekus meetmele mahuga 3 mln eurot aastas 185 ettepanekut 48 asutuselt. Ekspertgrupp hindas suvejooksul Transpordiametile laekunud taotlused ning koostas pingerea. Pingerida edastati regioonidele kommenteerimiseks ning regioonide tähelepanekutest lähtuvalt edastatakse kohalikele omavalitsustele lisaküsimused või tehakse ettepanek sõlmida koostookokkulepe ja alustada objektide projekteerimist või rajamist.

Lisa: Säästlikumaid liikumisviise soodustava taristu objektide nimekiri (.pdf)

OTSUS: Esitatud informatsioon võeti teadmiseks ning leiti, et meetme raames rahastatavate objektide valiku metoodikat tuleks täpsustada.

3. Kohalike teede inventeerimise järeldused ja ettepanekud

ERC Konsultatsiooni OÜ konsultant Luule Kaal tutvustas analüüsi „Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud" järeldusi ning tegi ettepanekuid kohalike teede analüüsi aluseks olevate andmete korrastamiseks.

Analüüsi peamised järeldused:

 • KOV teedevõrgu koondseisukord on teostatud mõõtmistulemuste alusel teekasutaja seisukohast lähtudes halb. Mõnevõrra parem on seisukord kattega teedel (koondhinne rahuldav) ja selgelt kehvem katteta teedel (koondhinne halb);
 • KOV teedevõrgu remondivõla, ehk mahajäämuse (back-log) arvutus näitas, et rekonstrueerimis- ja remonditööde kohene vajadus 2022 aastal on 3,6 miljardit eurot;
 • KOV teedevõrgu olemasoleva seisukorra tagamiseks tuleb iga-aastast eelarvemahtu kasvatada (järgmise 30 aasta jooksul) senisest 170,0 miljonist eurost 211,5 miljoni euroni;
 • KOV teedevõrgu seisukorra parendamiseks optimaalse seisukorrani tuleks olemasolevat iga-aastast teede ja tänavate hooldus- ja remonditööde eelarvet kasvatada summani 314,1 miljonit eurot;
 • Kohalike teede sildade hetke seisukorda võib hinnata keskmise hindega 2,5, mis on hea ja rahuldava piiripealne väärtus;
 • Sildade remondivõlg aastal 2022 on 147 miljonit eurot;
 • Välja pakutud rahastusstsenaariumitest osutus kõige mõistlikumaks parandada sildade seisukorda kindla rahastusega kuni 11 miljonit eurot aastas, millele lisanduvad hooldekulud 0.75 miljonit eurot aastas.
 • Jätkata KOV teedevõrgu seisukorra, liiklussageduse jm andmete kogumist. Tulevased teede ja tänavate remondi- ja rekonstrueerimisobjektide valikud peab põhinema reaalselt mõõdetud andmetel.

Tartu linn tegi ettepaneku sildade rekonstrueerimise meetme loomist juhtumipõhise toetuse raames.

Lisa: Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumide mõjud (.pdf)

OTSUS: Kohalike teede inventeerimine ja selle andmete alusel läbiviidud rahastamisvajaduse analüüs on läbiviidud kohalike omavalitsuste tuumikülesande kohalike teede korrashoiu riigipoolse toetuse mahu andmepõhisemaks  kavandamiseks. Riigipoolse toetuse jaotamise metoodika vajab veel väljatöötamist. Metoodika väljatöötamist juhib ELVL ning vajadusel kaastakse konsultandid.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile 2021-2023 punktile 3.11. Teeme koostööd kohalike omavalitsustega kohaliku teedevõrgu seisundi parandamiseks ja teede mustkatte alla viimiseks esitab majandus- ja taristuminister Vabariigi Valitusele kabinetiarutelule analüüsi ja ettepanekud kohalike teede teehoiu rahastamisvajaduse kohta lähtudes kohalike teede inventeerimise tulemustest käesoleva aasta detsembriks.

4. Muudatused teehoiu valdkonna seadusandluses

MKMi teedetalituse ekspert Pavel Karev tegi ettekande kavandamisel olevatest muudatustest teehoiuvaldkonna õigusloomes.

Pavel Karev andis ülevaate ehitusseadustiku muutmise seaduse väljatöötamiskavatsusest ja muudatused teehoiu regulatsioonis, tutvustas Majandus- ja taristuministri määruse nr 106 „Tee projekteerimise normid" uut tervikteksti kavandit ning andis ülevaate augustis kehtestatud  majandus- ja taristuministri määruse nr 114 „Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad" muudatustest.

Lisa: Muudatused teehoiu valdkonna seadusandluses (.pdf)

OTSUS: Esitatud informatsioon võeti teadmiseks.

5. Linnatänavate standardi uuendamise hetkeseisust ja edasistest tegevustest.

ELVL nõunik Kalle Toomet andis ülevaate linnatänavate standardi uuendamise hetkeseisust ja edasistest tegevustest.

OTSUS: Esitatud informatsioon võeti teadmiseks.

6. Muud küsimused.

Muude küsimuste all andis Ain Tatter informatsiooni ELVL poolt kirjaliku küsimuse LS muudatuste rakendamise ajakava invaparkimiskaartide kasutamisega seonduvalt ja automaatse liiklusjärelvalve rakendamise seaduse eelnõu teemat.

LS invaparkimise muudatused on suures LS muutmise paketis. SOM-i täiendavad kommentaarid ja ettepanekud on kõik läbi töötatud ja sisse viidud. Loodetavasti saab oktoobri lõpuks eelnõu majast välja kooskõlastamisele JuM-i.

Automaatse liiklusjärelevalve osas olid SiMil lahkhelid JuMiga, mis puudutasid kaamerate paigaldamise KOV õiguste osa ja hoiatustrahvi määrade tõstmist. Tänaseks on kaameraid puudutav osas leitud kompromiss, kuid puudub veel lahendus hoiatustrahvide määrade osas. SiM on lubanud septembri lõpus saadetakse eelnõu JuMiga kooskõlastatud eelnõu välja ja detsembris on eelnõu Riigikogus.

Ain Valdmann informeeris alanud Riigikontrolli KOV teehoiu auditist, mis hõlmab 10 KOV. 

 

Koosoleku salvestus on järelvaadatav ja -kuultav  SIIT

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                

Ain Tatter                                                                                         

Koosoleku juhataja                                                                           

 

 

Protokoll edastati osapooltele kooskõlastamiseks 10. septembril 2021.

 

Protokolli kohta laekunud märkused ja kooskõlastused:

12.09.21 ELVL kooskõlastus märkusega: Kuna enam ei ole „ELVL koostöökogu" vaid on „ELVL läbirääkimiste delegatsioon" siis pealkiri peaks olema: Vabariigi Valitsuse ministeeriumite vahelise komisjoni ja ELVL läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma KOOSOLEKU PROTOKOLL.