Transpordi ja teede töörühma koosoleku protokoll (20.09.2022)

Vabariigi Valitsuse ministeeriumite vahelise komisjoni ja ELVL läbirääkimiste delegatsiooni transpordi ja teede töörühma KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

Koosoleku koht: Ministeeriumide ühishoone, Suur-Ameerika 1,                   20.september 2022. a Ruumis Kirsipuu

Koosoleku algus kell 10.00, lõpp kell 12.00

 

Juhatas: Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja

Protokollis: Julia Bergstein, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna teedetalituse juhataja.

Osalejad:

Nimi

Organisatsioon

Kalle Toomet

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Andres Harjo

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Vello Viiburg

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ain Valdmann

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Aare Rüütel

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mart Hiob

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Kert Karus

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Indrek Pikk

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Kristjan Vilu

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mikk Järv

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Meelis Kukk

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Jaanus Kivimäe

Transpordiamet

Kaie Küngas

Rahandusministeerium

Sulev Liivik

Rahandusministeerium

Ain Tatter

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eduard Kärstna

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Johann Peetre

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Julia Bergstein

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

 

Koosoleku heakskiidetud päevakord:

  1. KoV teedevõrgu korrastamisest, sh erateede andmete muudatustest teeregistris.
  2. Ühistranspordist.
  3. Energiasäästu meetmetest teedel ja tänavatel.
  4. Muud

 

Arutelu ja otsused:

 

1.         KOV teedevõrgu korrastamisest, sh erateede andmete muudatustest teeregistris.

Transpordiameti (TRAM) Teeregistri üksuse juhataja Jaanus Kivimäe andis ülevaate kohalike teede teedevõrgu korrastamisest Teeregistris ning tõi välja peamised murekohad (ettekanne lisatud).

Ettekanne (.pdf)

20.09.2022 seisuga on inventeerimise töö jätkuna andmed korrastatud 19 omavalitsuses 79-st.

Ootel on hetkel 4 omavalitsust – Narva ja Sillamäe linnad (andmed ja ruumikujud kontrollis), Viimsi vald (mõningad andmed täpsustamisel) ja Valga linn (teede katted puudu).

Kuna inventeerimise andmete KOV-idele andmisest on möödunud mitu aastat ja tolle aegne seis on vananenud, siis värskendab TRAM ruumikujusid ja andmeid jooksvalt lähtuvalt KOV-idega koostööst.

Andmete korrastamisel on takistuseks olnud erinevad probleemid (KOV-i poolse tagasiside täielik puudumine, lubadused, et hakatakse kohe tegelema, aga tegemiseks ei lähe, pidev inimeste vahetumine (jõutakse inimese välja õpetada ja juba ta lahkub ametist), KOV-il pole töötajat, kes tegeleks teeregistriga)

Inventeeritud valdade puhul probleemiks andmete värskendamine. Valitseb arusaam, et kui teed on inventeeritud, siis rohkem andmeid värskendada pole vaja.

Avalikuks kasutuseks määratud erateedel peab KOV-il olema sõlmitud enne tee avalikuks kasutuseks määramist teeomanikuga, kas lihtkirjalik leping (kuni 2015 aasta juuni), asjaõigusleping või seatud teele sundvaldus.

Analüüsi tulemusena on Teeregistri andmete järgi ebapiisavate andmetega teid 1535 km (puudu lepingu number, kuupäev või mõlemad). Neist 1416 km maanteid ja 119 km tänavaid (üldkokkuvõte lisatud)

Üldkokkuvõte (.xls)

Otsus:

Informatsioon võeti teadmiseks.

2.        Ühistranspordist.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) Transpordi arengu ja Investeeringute osakonna ekspert Johann Peetre andis ülevaate (ettekanne lisatud)

Ettekanne (.pdf)

MKMi Teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter rõhutas üle, et puhaste sõidukite direktiivi kohaselt on avaliku sektori hankijad, sh KOVid kohustatud ostma vähese heitaga või heiteta sõidukeid ja busse juba 2021. aasta augustist. Kuna aga Keskkonnaministeerium ei ole direktiivi korrektselt üle võtnud, siis Eesti suhtes on algatatud ka rikkumismenetlus. Puhaste sõidukite direktiiv kohaldub muu hulgas ühistranspordile, jäätmekäitlusele ja kogu KOV teenindavale transpordile ja sõidukitele (sh sõiduautod). 

Johann Peetre informeeris, et 0-heitega elektribusside KOV-de poolt kasutuselevõttu  toetab  riik, nt hiljuti viidi läbi 4 mln eurot toetusvoor, edukaks osutus Tallinn ja ostetakse 15 elektribussi.

Linnades elektribusside kasutamise tehnilised lahendused sobivad, kuid maakondlike ja pikema distantsiga liinide teenindamiseks puuduvad turuküpsed elektri- või vesiniku tehnoloogiad ning need bussid jäävad esialgu alternatiivsetest kütustest kasutama biometaane, HVO-d jms .

Otsus:

Informatsioon võeti teadmiseks

3.         Energiasäästu meetmest teedel ja tänavatel.

Ain Tatter informeeris Vabariigi Valitsuse antud ülesandest  kaardistada võimalused  energia kokkuhoiuks teede ja tänavate valgustuses.

TRAM on oma võimalused üle vaatamas ja tegevuskava uuendamas.  Valgustust vähendati ka eelmisel talveperioodil – teatud kohtades oli valgutus öösel täielikult välja lülitatud, osades kohtades põles 1 lamp kolmest, jne. Hetkel püütakse veel leida neid kohti, kus valgustust oleks võimalik välja lülitada. Samuti vaadatakse üle, kas oleks võimalik vähendada valgusvõimsust või tulede süttimise/kustumise aegasid ning kas kusagil oleks vaja teha väiksemaid investeeringuid (eriti just kontrollerite näol), et saada üldse valgustuse reguleerimine automaatseks ja kaugjuhitavaks.  Jätkatakse ka naatriumlampide asendamisega LED lampidega.

Mööndusi ei tehta  liiklusohutuse arvelt. Linnades ja asulates ei pruugi  liiklusohutuse ja inimeste turvalisuse seisukohast lähtuvalt võimalik valgust oluliselt vähendada.  

Rahandusministeeriumi (RAM) Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik teatas, et valitsuskabineti arutelu ajendil saatis RAM kõikidele KOV-dele palve anda ülevaade juba rakendatud või rakendatavatest energiasäästu meetmetest ning lubas saadud koondülevaate edastada ka MKM-le. MKM omakorda jagab ELVL-ga TRAM-i energiasäästu tegevuskava.

Otsus:

Informatsioon võeti teadmiseks.

  1. Muud.
    1. MKM Teedetalituse juhataja Julia Bergstein andis ülevaate määruse "Teede projekteerimisnormid" kehtestamise ajakavast. Määrus läbis kooskõlastusringi Eelnõude infosüsteemis. Tagasiside laekus SiMist, MaMist, ELVL ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Raudtee ja ITL. RAM ja KEM kooskõlastasid vaikimisi.

MKM koostöös TRAMiga vaatab esitatud tähelepanekud üle ning kujundavad seisukoha hiljemalt 2 nädala jooksul. Eriarvamused lahendatakse töökorras ning eelnõud uuesti kooskõlastusringile ei saadeta. Kuna tegemist on tehnilise normiga siis esitatakse eelnõu kooskõlastamiseks Euroopa Komisjonile ja teistele liikmesriikidele direktiivi 2015/1535 alusel. Minimaalne kooskõlastuseks kuluv aeg on 3 kuud.

  1. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 31. märtsi 2022. kabinetiarutelu otsusele anti MKMile ülesanne töötada välja õiguslikud lahendused, mille kohaselt antakse Rail Balticu raudtee ristumiskohtadesse rajatavad kohalike teede viaduktid ehituse valmimise järel üle Transpordiametile koos perioodilise remondiinvesteeringu kohustusega, jättes rutiinse (sh talvise) tee korrashoiu kohustuse viadukti ühendava tee omanikule. Rail Balticu projekti raames ehitatavad kohaliku teedevõrguga seotud juurdepääsuteed anda üle kohaliku omavalitsuse üksustele, kui neil teedel ei esine riigiteeks määramise tunnuseid.

Õiguslikud ja tehnilised lahendused on väljatöötamisel. Põhiprintsiibid  viiakse sisse ehitusseadustikku (EHS), mis võib eeldada täiendavate kokkulepete sõlmimist TRAM ja KOV vahel. Eelnõu menetluse käigus kaasatakse ka ELVL eeldatavalt käesoleva aasta oktoobris-novembris..

4.3 ELVL nõunik Kalle Toomet märkis täiendavalt, et kohalike teede teehoiu rahastamise küsimus on endiselt aktuaalne ja toetusfondist toetuse maht senise 29,3 mln eurot peab kasvama vähemalt 45 mln euroni. Juhtumipõhise toetuse taotlus 2023. aastaks on 10,2 mln eurot. Edaspidi arvestada toetusfondi kujundamisel teede toetus vahendite suuruseks minimaalselt  45 milj € .

 

       Kuna riigi eelarvestrateegia 2023-2026 koostamine ja läbirääkimised ei ole lõppenud, siis tulemust ei ole võimalik protokollis kajastada.

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                

Ain Tatter                                                                                         

Koosoleku juhataja                                                                           

 

 

Protokoll edastati osapooltele kooskõlastamiseks 30. septembril 2022.

 

Protokolli kohta laekunud märkused ja kooskõlastused:

Kalle Toome 05.10.2022 e-mail.

Lisan täienduse protokolli:

p 4.3 ELVL nõunik Kalle Toomet märkis täiendavalt, et kohalike teede teehoiu rahastamise küsimus on endiselt aktuaalne ja toetusfondist toetuse maht senise 29,3 mln eurot peab kasvama vähemalt 45 mln euroni. Juhtumipõhise toetuse taotlus 2023. aastaks on 10,2 mln eurot. Edaspidi arvestada toetusfondi kujundamisel teede toetus vahendite suuruseks minimaalselt  45 milj € .

Parandus on sisse viidud.