Transpordi ja teede töörühma koosoleku protokoll (27.01.2021)

Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni transpordi ja teede töörühma

 

KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

 

MS TEAMS                                                                                                  27. jaanuar 2021. a

Koosoleku algus kell 13.00, lõpp kell 15.00

 

Juhatas: Ain Tatter, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja

Protokollis: Julia Bergstein, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna teedetalituse juhataja.

Osalejad:

Nimi

Organisatsioon

Kalle Toomet

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Jan Trei

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ergo Eesmaa

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Andres Harjo

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Heiki Hansen

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ain Valdmann

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Enn Raadik

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Rein Haak

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Toomas Johanson

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ago Kokser

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Aivar Viidik

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Ivar Tedrema

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Raido Tetto

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Aare Ets

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Aivar Aru

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Anti Allas

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Olev Peetris

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Einar Vallbaum

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Helle Salum

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Mart Uusjärv

Rahandusministeerium

Kaie Küngas

Rahandusministeerium

Sulev Liivik

Rahandusministeerium

Ain Tatter

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Julia Bergstein

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Pavel Karev

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Andres Uusma

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Indrek Gailan

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Liis Vahter

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Mehis Leigri

Transpordiamet

Jaan Ingermaa

Transpordiamet

Janno Sammul

Transpordiamet

 

Koosoleku heakskiidetud päevakord:

  1. Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest aastatel 2021/2022-2025. Lisataotluste esitamise protsessi ajakava RES 2022-2025 läbirääkimistel.
  2. Kohalike teede inventeerimise ERC Konsultatsiooni OÜ analüüsi vahetulemused.
  3. Kohalike omavalitsusüksuste kaasamise põhimõtteid kruusateedele katete ehitamise objektide valikul.
  4. Linnatänavate standardi ajakohastamine.
  5. Muud küsimused

 

Arutelu ja otsused:

1. Kohalike teede hoiu ja ühistranspordi toetamisest aastatel 2021/2022-2025. Lisataotluste esitamise protsessi ajakava RES 2022-2025 läbirääkimistel.

Julia Bergstein informeeris, et 2021. aastaks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale kohalike teede ja tänavate toetuseks riigieelarve seaduse § 50 alusel  juhtumipõhist toetust ei eraldatud. Selle asemel kavandati kohalike omavalitsusüksutele täiendavat eraldist kogusummas 17,3 mln € tulenevalt riigieelarve seaduse § 53 lõikele 7.

14.jaanuari kabinetinõupidamisel arutas Vabariigi Valitsus täiendava eraldise jaotamise küsimust tuginedes  Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt  esitatud nimekirjale (ELVL 08.09.2020 kiri nr 1-6/279-3) ning kinnitas 15.1.2021 korraldusega nr 11 „2021. aasta riigieelarve täiendav liigendamine" täiendava eraldise objektilise jaotuse. Täiendavat eraldist saanud 30 kohaliku omavalitsusüksusega sõlmiti eraldise kasutamise lepingud. ELVL väljendas rahulolu 2021.a kohalike omavalitsusüksuste teehoiuks täiendavate eraldiste jaotuspõhimõtete ja -otsustuse üle.

Andres Uusma andis ülevaate RES 2022-2025 koostamise protsessist ning ajakavast (slaid lisatud). RES 2022-2025 lisataotluste esitamise tähtaeg MKMile on 8. veebruar ja RAMile 1. märts. Iga minister saab esitada kolm lisataotlust prioriteetsetes valdkondades. Sel aastal on prioriteetsed valdkonnad ühistranspordi dotatsioonid, teehoid ja laevanduse konkurentsivõime (sh talvine navigatsioon, veeteede korrashoid ja laevade Eesti lipu alla toomine).

Lisa1: Eelarveprotsess (.pdf)

OTSUS:   Esitatud informatsioon võeti teadmiseks ning avaldati lootust kohalike teede toetamise suurendamise võimaldamiseks.

 

2. Kohalike teede inventeerimise ERC Konsultatsiooni OÜ analüüsi vahetulemused.

Jaan Ingermaa andis ülevaate ERC Konsultatsiooni OÜ poolt koostamisel olevast kohalike teede rahastamisvajaduse analüüsist (ettekanne  lisatud), analüüsi koostamise metoodikast ja metoodika kitsaskohtadest. Konsultant esitab analüüsi lõpparuanne 31. augustil.

Lisa2: Uuring : Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve stsenaariumite mõjud (.pdf)

Ain Valdmann tundis huvi valgustuse ja sadevee taristu kulude arvestuse kohta analüüsi.

Jaan Ingermaa selgitas, et kaudselt on need kulud arvestatud investeeringuvajadustes, kuid otseselt neid kulusid ei ole võimalik välja tuua, sest puudub täpne informatsioon valgustuse ja sadaveekanalisatsiooni olemuse ja vanuse kohta.

OTSUS: Oodatakse analüüsi lõpparuannet, et selle alusel saaks juba 2022 aastal valemipõhise toetuse jaotuse metoodikat uuendada ning avaldati lootust, et juba 2023 või 2024 aastal on võimalik uue metoodika järgi toetust KOVidele eraldada.

 

3. Kohalike omavalitsusüksuste kaasamise põhimõtteid kruusateedele katete ehitamise objektide valikul.

Mehis Leigri andis ülevaate kruusateedele katete ehitamise metoodika muutmisest (ettekanne lisatud), kus kohalikel omavalistusüksustel oleks võimalik maakondlikul tasandil Transpordiameti poolt koosatud nimekirjas olevaid teelõike prioritiseerida.

Lisa3: KOV-ide sisendi arvestamine kruusateedele katte ehitamise objektide valikul (.pdf)

OTSUS: ELVL kiitis pakutud metoodika muutmise heaks. EVLV teavitab Transpordiametit kohalike omavalitsuste maakondliku tasandi organisatsioonidest, keda  Transpordiamet  saab kaasata prioriteetsete teelõikude väljaselgitamiseks.

 

4. Linnatänavate standardi ajakohastamine.

Indrek Gailan tutvustas Transpordi ja Liikuvuse Arengukava 2021-2035 koostamise raames erinevatelt osapooltelt ja töörühmadest laekunud probleeme, mis on seotud Linnatänavate standardiga (ettekanne lisatud).

Lisa4: Linnatänavate standard (.pdf)

Arutelu käigus leiti, et Linnatänavate standard vajab kindlasti uuendamist ning ajakohastamist. ELVL viitas probleemina, et standard on soovituslik ning paljudel juhtudel ei soovita standardi soovitusi jälgida. Küll aga kohalikul omavalitsusel on hoovad, millega on võimalik arendajaid kohustada standardit järgima.

Linnatänavate standardi ajakohastamiseks tuleb teha taotlus Standardikeskusele, kes siis algatab ja koordineerib standardi uuendamiseks vajalikke tegevusi. Taotluse esitaja peaks olema  ELVL, kuivõrd tegemist on omavalitsusüksuste otsustusautonoomiat puudutavate normidega. Samuti tuleb kokku leppida standardi uuendamise rahastamise küsimus. MKM saab omalt poolt protsessi toetada ca 20%-30% ulatuses hankelepingu maksumusest.

OTSUS: ELVL toetab Linnatänavate standardi uuendamist ning teeb vastava taotluse Standardikeskusele.

 

5. Muud küsimused.

Ain Tatter tegi kiire ülevaate MKMi seisukohatest ELVL ettepanekute kohta RES 2022-2025 ja RE 2022 läbirääkimisteks (lisatud).

Lisa5: ETTEPANEKUD VABARIIGI VALITSUSE JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU RIIGIEELARVESTRATEEGIA 2022-2025 JA RIIGIEELARVE 2022 LÄBIRÄÄKIMISTEKS (.docx)

Muuhulgas tõi välja, et p 5 ELVL-i ettepanek kompenseerida ühistranspordiseadusest tulenevate riigipoolsete sõidusoodustuste tõttu saamata jäävad tulud   ei ole põhjendatud, kuivõrd põhiseaduse kohaselt lasub laste ja puudega inimeste suhtes erilise hoole näitamise ülesanne nii riigil kui kohalikel omavalitsustel ning täielikult on sisustamata soovitud 10 MEUR eraldise seosed tegelike kuludega.

P 13 ettepanekus ühistranspordi infrastruktuuri investeeringute finantseerimise osas juhtis tähelepanu, et MKM-i vaates jätab seadus vajaliku paindlikkuse, mida on toetanud ka vastav halduspraktika, mille kohaselt on bussipeatuste rajamist riigiteedel finantseeritud nii riigieelarvest kui KOV-de eelarvetest, sõltuvalt peatuse rajamise asjaoludest ja kokkulepetest. Kuivõrd MKM on alustanud ühistranspordiseaduse eelnõu väljatöötamist selle ajakohastamiseks, siis kutsus Ain Tatter  ELVL-i üles esitama omapoolsed sõnastusettepanekud nii ühistranspordipeatuste rajamise kohustuse kui ka  ühistranspordi liinide liigitamise osas maakonna ja kohalikeks liinideks, seda siis lähtuvalt  KOKSis ja ÜTSis toodud kohustuste jaotuse üldisest raamistikust.

P 16.  ettepaneku Töötada välja meetmed linnalistes piirkondades lamellrehvide kasutamise soodustamiseks või maksustada naastrehvide kasutamist osas on samuti üleskutse ELVL teha vastav sõnastusettepanek menetluses olevasse Liiklusseadusse.

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/                                                                 /allkirjastatud digitaalselt/

Ain Tatter                                                                                          Julia Bergstein

Koosoleku juhataja                                                                            Koosoleku protokollija

 

 

 

Protokoll edastati osapooltele kooskõlastamiseks  1. veebruaril 2021.

 

Protokolli kohta laekunud märkused ja kooskõlastused: