Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosoleku protokoll (18.10.2019)

Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühma koosolek

18.10.2019 TST koosolek Roosikrantsi 12/1 Tallinn

 

Protokoll

Koosoleku juhataja: Kurmet Müürsepp (Antsla vald)

Osalejad: Raimo Saadi (Tallinn), Annika Kapp (Viru-Nigula vald), Marika Saar (Elva vald), Katre Mägi (Järva vald).

Kutsutud: Jan Trei (ELVL).           

 1. Päevakava kinnitamine.
 2. Riigieelarve läbirääkimised.
 • ELVL asedirektor Jan Trei annab ülevaate riigieelarve 2021 ja RES 2021-2024 läbirääkimiste ajakavast ja omavalitsuste tulubaasi ja toetusfondi toetuste 2020.a. riigieelarve eelnõu mahtudest.
 • 15. nov 2019 - ELVL esitab 2021-2024 RES ja 2021 RE ettepanekud.
 • Nov 2019 – RAM saadab töörühmadele ülevaate KOVide finantsolukorrast.
 • Nov 2019-märts 2020 - valdkondlikud töörühmad enne RES taotluste esitamist RAMile.
 • Aprillis 2020 - RES 2021-2024 ja RE 2021 läbirääkimiste koosolek.
 • 15. sept 2020 – Rahandusministeerium esitab ELVLile viimase seisu läbirääkimiste töörühmades arutatust.
 • Septembris 2020 - võimalik 2021 RE kohtumine.
 • Valdkondlike töörühmade kohtumised toimuvad aasta läbi.

Leiti, et puudub tegelik ülevaade KOVi tulubaasist ja kas sellest jätkub erinevate kohustuslike ülesannete täitmiseks. Ehk oleks vaja läbi viia audit, et saaksime toetuse oma väidetele. Muidu teame ainult ise, et teeme pidevalt rohkem nt kulutused sots.kaitsele suurenevad järgmisel aastal 2% (Elva). Oleks vaja inventuuri kohustuste ja kulutuste osas.  Auditi ei peaks tegema RaM vaid ELVL võiks selle sisse tellida.  

Ülevaade võeti teadmiseks. Tasandusfondi tuleks suurendada ja toetusfondi vähendada (Antsla, Tallinn). Matusetoetus võiks kasvada, sest kulutused matusele kasvavad ja selgeks peaks tegema arvestuse alused (Antsla). Kindlasti oleks vaja tõsta toimetulekutoetust. Samuti vajab asendushooldus täiendavat rahastamist. Nt Elva keskmine koha hind on 2200.-. Endiselt ei ole piisavalt hooldusperesid ja nende kvalifikatsioon jätab soovida. Esineb juhtumeid, kus pered ei saa hakkama ja lapsed saadetakse asenduskodusse tagasi. Puuduvad toetusgrupid ja -süsteemid. Kooskõlastusringil on hetkel perevanema lepingu muutmine võlaõiguslikust töölepinguks. Probleemid eestkostega: eestkostjale ei anta teada, kui eestkostetav paigutatakse teise elukohta.

 

 • Jätkus arutelu TST töörühma ettepanekute üle.
 1. Tagada erihoolekandeteenuste kättesaadavus ja piisav rahastamine. - Erihoolekande kohti on vähe ja abivajajad ootavad pikki aastaid järjekordades. Ooteajal vastutab nende eest KOV, kes kannab sellega seoses kulutusi. Kuidagi oleks vaja leida variant, kuidas KOVile need kulud hüvitada. Uusi kohti on ka juurde vaja, aga selleks ei taha riik raha eraldada. 
 2. Näha ette takistusteta liikumise projektide rahastamine riigi eelarvelistest vahenditest või Euroopa liidu finantsperioodi 2014-2020 vahenditest.
 3. Asendushooldus on kindlasti terav probleem. Teenuse osutajad tõstavad hindasid. Ministeeriumi taotletud lisavahendeid, mis kataksid asendus- ja perekodus laste maksimaalse lubatud arvu muutust (8-lt lapselt 6-le lapsele üleminek) ei ole eraldatud.
 4. Üldhooldekodude rajamise toetamise osas lõpetati läbirääkimised. See võiks jääda vaba turu teemaks, millega ei peaks KOV tegelema. Tegelikult on meil puudus nn teenusmajad (üüripinnad), kuhu saaks tulla inimene, kes kodus enam üksi hakkama ei saa, aga ei vaja ka pidevat kõrvalabi nagu hooldekodus. Nt Kodutare. Riik peaks toetama eaka väärikat vananemist.
 5. Väga oluline on transpordiküsimus, seda eriti hajaasustuses. Ei ole mõtet päevateenuseid pakkuda, kui ei taga sotstransporti.
 6. Teostada KOVile pandus uute ja täiendavate ülesannete maksumuse selgitamiseks 01.01.2016 jõustunud SHS analüüs ning töötada välja süsteem KOVide tulubaasi täiendamiseks, lisandunud ülesannetega kaasnevate kulude katteks. – selles osas on läbirääkimised lõpetatud.
 7. Sätestada SHS lisaks KOVidele teenuse korraldamise kohustuse panemisele ka konkreetsed piirid, millises mahus peab KOV abi tagama. Antud teemal jätkatakse läbirääkimisi, kuid ettepanek tuleks sõnastada ringi. Teenust tuleb osutada vastavalt vajadusele, piire ei ole võimalik seaduses sätestada. Esialgu jätame selle punkti ettepanekute hulgast välja.
 8. Tagada ravikindlustuseta isikutele esmatasandi arstiabi kättesaadavuseks selle rahastamine riiklikest vahenditest. Sellel teemal lõpetati läbirääkimised ja seda arutatakse SOMi loodud vastavas töörühmas.
 9. Õendusteenuse kättesaadavuse tagamine. Läbirääkimised lõpetati, aga teemat arutatakse edasi pikaajalise hoolduse koordinatsiooni raames.
 10. Esmatasandi arstiabi tagamine. Perearstiteenuse kättesaadavuse tagamine on väga oluline ja sellega on olukord jätkuvalt halb.
 11. Koolitervishoiuteenuse tagamine kõigile õpilastele. Teema arutelu jätkatakse. Nt on Elvas sellega täiendavad kulud.
 12. Tallinna ja riigi koostöös rajada Tallinna Haigla. Läbirääkimisi jätkatakse.
 13. Dementsete ja sõltuvushäiretega inimestele erihoolekande teenuste pakkumine. Läbirääkimised on lõpetatud. Arutelu jätkatakse pikaajalise hooldused koordinatsiooni raames.
 14. Tagada KOVide õigus kasutada oma piirkonna isikute kohta riiklikesse infosüsteemidesse kantud infot. Läbirääkimised on lõpetatud, mõlemad osapoole toetavad ettepanekut.
 15. Tagada STAR võimekus andmevahetuseks KOVte andmekogudega. Läbirääkimised on lõpetatud, sest mõlemad osapooled toetasid ettepanekut.
 16. Täiendada liiklusseadust lahendamaks invakaartide väärkasutamisega seotud probleeme. Läbirääkimisi jätkatakse.

Täiendavad ettepanekud:

 1. Suurendada toimetulekutoetuse määra.
 2. Leida riigil täiendavaid eelarvelisi võimalusi toetamaks kohalikke omavalitsusi ESF vahenditest välja arendatud ja osutatud teenusmahtude hoidmiseks. Üheks näiteks EL vahendite toel arendatud ja oluliselt teenusmahtusid tõstetud teenuseks on tugiisikuteenuse pakkumine raske ja sügava puudega lastele.

 

 

 1. Pikaajalise hoolduse teenuste korraldamise ja rahastamise mudelid.

ELVL nõunik M.Kaljula andis lühikese ülevaate PH teenuste korraldamise ja rahastamise töörühma tegemistest ning välja töötatud mudelitest.

Ülevaade võeti teadmiseks.

 1.  Info
 • Tehnoloogiarikas hoolekanne
 • Matusetoetus (tulubaasi andmine, jäägi kandmine asendushooldusele)
 • Esmatasandi arstiabi korraldus (perearstid) (15.12.2019 Riigikogu sotsiaalkomisjon)
 • Eesti Apteekide Ühenduse pöördumine seoses apteegi reformiga.
 • 5.12.2019 Tartu, SOM ja ELVL koosolek asendushooldusest

 

 

Protokolli koostas

Mailiis Kaljula

TST töörühma koordinaator

ELVL nõunik