Riigieelarve läbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervise ELVL töörühma koosoleku protokoll (21.04.2022)

21. 04. 2022 Teams

 

Koosolekul osalesid töörühma liikmed: Priit Lomp, Kurmet Müürsepp, Heiki Hansen, Kersti Suun-Deket, Livia Kask, Katre Mägi, Peeter Sibul, Tõnu Poopuu, Raimo Saadi, Marelle Erlenheim, Tiia Spitsõn, Merle Liivak.

Kutsutud ELVL esindajad: Jan Trei, Toomas Johanson, Liis Epro, Mailiis Kaljula.

Puudusid töörühma liikmed: Anne Klettenberg, Piret Rammo, Teresa Sale, Riido Viilup ja Bärbel Salumäe (teatas eelnevalt, et ei ole võimalik seekord osaleda).

Koosoleku avas ja esimeses pooles juhtis Jan Trei.

 1. Töörühma töö tutvustamine.

M.Kaljula tutvustas töö-, sotsiaal- ja tervise (TST) töörühma töö põhimõtteid ja ülesandeid.

 1. ELVL poolse töörühma esimehe valimine .

J. Trei selgitas ELVL poolse TST töörühma esimehe, kes oleks ühtlasi läbirääkimiste töörühma aseesimees, valimise korda ja tegi ettepaneku esitada kandidaate. K.Mägi tegi ettepaneku valida aseesimeheks Kurmet Müürsepp, kes andis oma nõusoleku kandideerimiseks. P.Sibul tegi ettepaneku esitada kandidaadiks Priit Lomp, aga võttis oma ettepaneku tagasi, kui P.Lomp toetas K.Müürseppa. 8 komisjoni liiget andsid oma toetushääle Kurmetile. Vastu ei olnud keegi. Neli olid erapooletud.

Otsus: valida riigieelarve läbirääkimiste TST töörühma aseesimeheks Kurmet Müürsepp.

 1. J.Trei andis koosoleku juhtimise üle K.Müürsepale.

 

 1. RE ja RES 2023 läbirääkimiste korra tutvustus ja lühike ülevaade ettepanekutest. (Päevakorra punkti 4. ja 5. järjekord vahetatid K.Müürsepa ettepanekul.)

J.Trei selgitas läbirääkimiste korda ja ajagraafikut (lisatud ettekande slaidid). T. Johanson tutvustas RES 2023 sotsiaalvaldkonna toetusfondi (slaid 8). M.Kaljula andis lühikese ülevaate eelmise töörühma poolt esitatud olulisematest ettepanekutest (slaid 7):  1)Leida võimalused toimetulekupiiri suurendamiseks ja paindliku toimetulekupiiri arvestusvalemi väljatöötamiseks, mis tagaks adekvaatsuse ja suudaks aeg- kriitiliselt reageerida hindade tõusule (nt elektri, gaasi jne hinnatõusust tingitud toodete ja kaupade hinnatõusule); 2) Leida vahendid kohalikele omavalitsustele riigi rahastatavate erihoolekande- teenuste sh igapäevaelu toetamise, kogukonnas elamise ja ööpäevaringse eri- hooldusteenuse tagamisega seotud kulutuste kompenseerimiseks; 3) Rahastada üldhooldusteenust osaliselt riigieelarvest, selleks kas KOV tulubaasi suurendamise või sihtotstarbeliste eraldistega; 4)Suurendada asendushoolduse korraldamise kulude katteks eraldatavaid vahendeid; 5) Leida vahendid KOVile eestkoste korraldamisega seotud kulude hüvitamiseks.  Lisaks on probleemiks SARi arenduste aeglus ja mittevastavus KOVi vajadustele.

 

R.Saadi tõi välja, et ettepanekutes tuleks loobuda üksikute KOVide kulude näidetena esitamisest, mida toetas ka P. Lomp.  Samuti märkis R.Saadi, et STAR on sisuteema, mitte riigieelarve läbirääkimiste teema. M. Erlenheim juhtis tähelepanu sellele, et mõne teise töörühma ettepanekud kattuvad osaliselt TST ettepanekutega ja need tuleks üle vaadata ning ühtlustada. Teha selleks teiste töörühmadega koostööd.

    

 1. Töörühma esindajate valimine, kes peavad läbirääkimisi riigi esindajatega.

K.Müürsepp selgitas töörühma liikmete valimise põhimõtteid, ootusi seoses töörühma tööga. Selgitas, et  töörühma liige peab  põhjalikult valdama valdkonna teemasid, osalema töörühma ettepanekute ja põhjenduste kujundamisel, olema valmis esitama, argumenteerima ja põhjendama teemavaldkonna küsimusi riigieelarve läbirääkimiste protsessis. ELVL volikogu kinnitas 12.04. koosolekul TST töörühma liikmeteks (nimed avalduste laekumise järjekorras):

Katre Mägi, Järva valla sotsiaalosakonna juhataja

Heiki Hansen, Elva abivallavanem

Tõnu Poopuu, Pärnu sotsiaalosakonna juhataja;  Riido Villup, Pärnu abilinnapea (asendusliige)

Raimo Saadi, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna juhataja

Tiia Spitsõn, Harku valla Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna juhataja

Merle Liivak, Tartu Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna juhataja

Livia Kask, Viljandi linna Sotsiaalameti juhataja

Marelle Erlenheim, Saue valla Sotsiaalosakonna juhataja

Kersti Suun-Deket, Rakvere linna Sotsiaalosakonna juhataja

Anne Klettenberg, Viru-Nigula valla Sotsiaalosakonna juht;  Liivi Vares, Viru-Nigula valla lastekaitse- ja eestkostespetsialist  (asendusliige)

Peeter Sibul, Räpina vallavolikogu esimees;  Piret Rammo, Räpina abivallavanem  (asendusliige)

Teresa Sale, Valga Vallavolikogu liige

Kurmet Müürsepp, Antsla abivallavanem

Priit Lomp, Kastre vallavanem

Bärbel Salumäe, Rae abivallavanem

Volikogu poolt kinnitatud liikmete hulgast tuleb valida esindajad, kes peavad läbirääkimisi riigi esindajatega. Järgnes kandidaatide esitamine.

Otsus: TST töörühma ELVL poolseteks liikmeteks valiti Priit Lomp, Katre Mägi, Merle Liivak, Marelle Erlenheim, Raimo Saadi, Tõnu Poopuu, Livia Kask, Heiki Hansen. Töörühma kuuluvad veel töörühma esimees Kurmet Müürsepp, ELVL asedirektor Jan Trei ja töörühma koordinaatorina Mailiis Kaljula.

 

 1. Kohapeal algatatud teemad
 2. 1 SKA ja KOV haldusleping rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmiseks ja neile teenuste osutamiseks. M.Liivak ja T. Poopuu selgitasid, et SKA oli saatnud möödunud nädalal kolmele suuremale linnale ettepaneku sõlmida haldusleping rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmiseks ja neile teenuste osutamiseks. Leping tekitas mulje, et riik soovib anda kohalikele omavalitsustele üle kohustuse vastutada põgenike majutuse eest st anda ülesanne, millega riik ise toime ei ole tulnud. Leiti, et vastutuse panemisega omavalitsustele ei tule eluruume juurde. SKA poolt kaasatud KOVid esitasid lepingu kohta põhimõttelisi kriitilisi märkusi.  T.Poopuu oli suhelnud ka Jako Sallaga, kes tänas esitatud kriitika eest ja lubas, et see aitab asja parandada.  K.Mägi märkis, et nende valda lepingut ei saadetud, aga küsiti kontaktisiku andmeid, kes halduslepingu allkirjastaks. K. Suun-Deketi info kohaselt räägitakse antud teemast 25.04. ühendstaabi koosolekul

Otsus: 26.04. toimuval Ukraina põgenike teemalisele infokoosolekule kutsuda Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad, kes räägiksid pikaajalise majutuse plaanidest ja eeltoodud halduslepingust.  

     6.2 Eesti Apteekrite Liidu ettepanek kohalikele omavalitsustele sõlmida apteekidega lepingud, kus reguleerida põgenikele apteegist tasuta antavate retseptiravimite apteekidele hüvitamist omavalitsuste poolt. M.Kaljula andis ülevaate EPL ja SoMi soovist, et kõik omavalitsused sõlmiksid ühesugused lepingud. Apteekide põhimure on, et nemad annavad põgenikule tasuta retseptiravimi, aga äkki KOV hiljem ei hüvita seda või hüvitab väga pika aja pärast. Koosolekul osalejad leidsid, et selline ettepanek on põhjendamata. Kohalikel omavalitsustel on kõigil välja töötatud ravimite hüvitamise korrad.  Ei ole arusaadav, millist probleemi sellega lahendada soovitakse.

Otsus: TST töörühma kavasse seda teemat ei võta. ELVL peab teemaga edasi tegelema.

       6.3 Peeter Sibul pakkus välja teemana, mis vajaks arutamist, haiglavõrgu arengukava.

Otsus: paluda mõnel järgmisel koosolekul Sotsiaalministeeriumi vastavat ülevaadet.

       6.4 Tõnu Poopuu tõi välja laiema teemana tööjõu olemasolu probleemi (OSKA raport). Riik standardiseerib teenuseid ja spetsialistide ettevalmistust, aga kust tulevad  selleks vahendid, sellist analüüsi näha ei ole. Kas ja kuidas riik plaanib, et me oleksime lähema 5-6 aasta jooksul kohalikul tasandil standarditele vastavad?  

Otsus: paluda mõnel järgmisel koosolekul Sotsiaalministeeriumi vastavat seisukohta.

      6.5 Edasiste kohtumiste ajakava.

Otsustati: järgmised TST kohtumised võiksid toimuda neljapäeviti. Bürool leppida SoMi esindajatega kokku esimese riigieelarve läbirääkimiste ühise töörühma koosoleku toimumise aeg.

 

 

Koosoleku juhataja                                                                                       Koosoleku protokollija

 1. Jan Trei                                                                                                Mailiis Kaljula
  ELVL asedirektor                                                                                 Töörühma koordinaator  
 2. Kurmet Müürsepp
  TST töörühma aseesimees

 

Lisa: Ülevaade Eesti Linnade ja Valdade Liidu läbirääkimiste protsessist ning ettepanekutest RE 2023 ja RES 2023-2026 (.pdf)