Töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosoleku protokoll (27.10.2020)

TST TÖÖRÜHMA KOOSOLEKU PROTOKOLL

 

27.10.2020 Tallinnas Rataskaevu 12/1 ja Teams`i keskkond

Algus kell 13.00

Lõpp 14.45

Kohal oli töörühma liige: Annika Kapp Viru-Nigula valla sotsiaalosakonna juht.

Teamsi teel osalesid: Kurmet Müürsepp Antsla valla abivallavanem, töörühma juht, Raimo Saadi Tallina Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja, Tiia Spitsõn Haku valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja, Katre Märgi Järva valla sotsiaalosakonna juhataja, Anneli Sert Lääne-Harju valla sotsiaalosakonna juhataja, Kersti Suun-Deket Rakvere linna sotsiaalosakonna juhataja, Merle Liivak Tartu linna sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja.

Kutsutud: Jan Trei ELVL asedirektor, Liis Epro ELVL nõunik, Toomas Johanson ELVL nõunik, Mailiis Kaljula ELVL nõunik.

Kurmet Müürsepp:  avab töörühma koosoleku, mille eesmärgiks on üle vaadata riigieelarve läbirääkimiste sotsiaal- ja tervise valdkonna ettepanekud 2022. aasta läbirääkimisteks.  Täiendavad ettepanekud laekusid Tallinnast, Narvast, Elvast ja Viljandist.

Jan Trei: teen ettepaneku võtta mõne järgeva TST koosoleku teemaks probleemid Tervisekeskustega, kus ei suudeta mehitada personaliga ja vastutajaks jääb KOV, kellelt hakatakse projekti raha tagasi nõudma. Arutelu: Tegemist peaks olema vähemalt solidaarvastutusega, sest KOV ei ole süüdi, et nt perearsti ei ole. KOVile suurema rolli andmine ei muuda olukorda paremaks. Tuleb lahendada juurprobleem, miks  arste ei ole. Vaja on korrastada kogu süsteem, sest ligi 30% perearste on lähema 10 aasta pärast jäämas pensionile. Tuleks üle vaadata perearsti ülesanded jne. Puudu on lastepsühhiaatrid.

Sama kaasvastutuse probleem on ka nt erihoolekandeteenusega, kus KOV rajas kaasrahastusega teenuse kohad, aga SKA hoiab kohti tühjana ja ei saada isikuid teenusele, sest tellijal (riigil) ei ole selleks raha.  

Otsus: teha SOMile vastav ettepanek teema päevakorda võtmiseks.

Ettepanekute arutelu käigus otsustati:

  1. Seada ettepanekud tähtsuse järjekorda, tuua kolmandale-neljandale kohale STAR, mis peaks olema KOVi sotsiaaltöötaja oluline tööriist.
  2. Töörühm ei toeta järgmisi punkte ja otsustas saata juhatusse seisukoha saamiseks:
  • punkt 13. Uus ettepanek. Keskenduda erivajadustega laste haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuste lõimimisele ning rahastuse parandamisele
  • punkt 16. Uus ettepanek. Riik võiks maksta hüvitist esimesest haiguspäevast alates
  • punt 17. Uus ettepanek. Riik võiks laiendada erisoodustuse vabastust töötaja tervisega seotud teemadele- eelkõige vaimse tervise tasakaalus hoidmise kulud nt nõustamisteenus, supervisioon jm.
  1. Saata järelpärimine SKAle seoses invakaartide registri  probleemiga (punkt 18).

 

Protokollija
Mailiis Kaljula
TST töörühma koordinaator