Uudised ja teated

Käsiraamat kohalikele omavalitsustele “Radikaliseerumise varajane märkamine ja võrgustikutöö”

20.03.2019

Politsei- ja Piirivalveamet koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Tartu Linnavalitsuse, Haapsalu Linnavalitsuse, Sisekaitseakadeemia ja Siseministeeriumiga on koostanud käsiraamatu. Käsiraamat on valminud Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi kaasrahastuse saanud projekti DARRA raames.  Loe edasi »

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2018. aasta seisuga 15 Eesti linna ja 59 valda, mis hõlmab kokku 99% Eesti elanikkonnast. Liidu eesmärgiks on esindada ja kaitsta liikmete huve nii riigisisesel kui ka maailma tasandil. Liidu tegevusvaldkond hõlmab kogu kohaliku omavalitsuste korraldust, alates eelarvetest ja lõpetades välissuhtlusega.
 
Oma tegevuses lähtub liit kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest. Liidu ülesannete täitmist rahastatakse liikmemaksudest ja seaduses ettenähtud juhtudel riigieelarvelistest eraldistest.
 
Liidu asutamise ja tegevuse erisused seadustab kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus (KOLS), mille alusel sätestatakse liidu põhikirjas liidu organid ja nende organite volitused. ELVL volikogus on esindatud kõik Linnade ja Valdade Liidu liikmed, mis tagab volikogule üldkoosoleku pädevuse MTÜS § 18 ja KOLS § 7 lg 1 mõistes.