ELVL üldkoosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu kõrgeim organ on liidu liikmete esindajate üldkoosolek, mille kutsub kokku liidu juhatus vähemalt kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste vahelisel perioodil.

Üldkoosoleku toimumiste vahelisel perioodil täidab üldkoosoleku ülesandeid liidu kõiki liikmeid esindav volikogu.

Üldkoosolek 27.02.2018

Üldkoosolek 09.03.2022