Välissuhted

Brüsseli esindus
Brüsseli esinduse memod
Euroopa Regioonide Komitee
CLRAE
CEMR
CPMR
UCLG
BSSSC
Eesti-Soome

Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) välissuhete eesmärgiks on liidu väliskoostöö ja sõprussidemete arendamine, omavalitsusametnike nõustamine ning nende teadmiste ja ametioskuste täiendamine.
 
Nende eesmärkide täitmiseks tegutseb ELVL-i büroo oma liikmete aktiivsel kaasabil ennekõike kahes valdkonnas: lüüakse kaasa rahvusvaheliste omavalitsusorganisatsioonide töös ning arendatakse koostööd teiste maade omavalitsusorganisatsioonidega.

ELVL esitab Vabariigi Valitsusele kandidaadid Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni. Samuti esitab liit kandidaadid Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi Eesti delegatsiooni.

ELVL on liige alljärgnevates rahvusvahelistes organisatsioonides:
- Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu;
- Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused;
-
Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus;
- Läänemereriikide Subregionaalne Koostöö Võrgustik.


Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (The Council of European Municipalities and Regions - CEMR).
CEMR'i töös on olulised kaks sammast
1. CEMR on eelkõige lobby organisatsioon Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide osas kõikides valdkondades, mis mõjutavad kohalikke - ja piirkondlike omavalitsusi;
2. CEMR on koostööd ja kollegiaalsust edendav ning kogemusi vahendav Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ühishuve koondav nn  „parimat praktikat" jagav organisatsioon oma liikmetele ning vahendab seda teadmist meie partneritele.

CEMR-i kaudu kuulutakse organisatsiooni Ühinenud Linnad ja Kohalikud Omavalitsused (Unitied Cities and Local Governments - UCLG).

Euroopa Mereliste Äärealade Ühendus (Conference of Peripherial Maritime Regions - CPMR).
on poliitiline võrgustik, mis koondab Euroopa merelisi äärealasid esindavaid institutsioone. Tegevusvaldkonnad: Euroopa tulevik, riigiabi, ÜRO kestliku arengu eesmärgid, merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika, ränne, Brexit.
 
Läänemereriikide Subregionaalne Koostöö Võrgustik (Baltic Sea States Subregional Co-operation - BSSSC) on poliitiline võrgustik, mis koondab Läänemere regiooni alaregioone esindavaid institutsioone. Teemad: merepoliitika, energia- ja kliimapoliitika, ühtekuuluvuspoliitika, transport ja infrastruktuur, kultuur ja regionaalne identiteet, põhja-dimensioon, noorte poliitika.

Lisaks tehakse koostööd Läänemere Linnade Liiduga (vt http://www.ubc.net/) ning teiste riikide omavalitsusliitudega.
 
Tegevused välissuhete valdkonnas on koostööprojektid, teabeüritused, mis suunatud ELVL liikmetele ja/või kõigile omavalitsustele, rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides Eesti linnade ja valdade esindatuse korraldamine, Eesti kohalikku omavalitsust puudutava teabe vahendamine välisriikidesse ja liidu liikmete abistamine.
 
ELVL välissuhteid juhib asedirektor Rait Pihelgas