« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 25. nädala kokkuvõte

Kuna see nädal on lühendatud töönädal, siis teeme nädala kokkuvõtte juba täna.  

 

Esmaspäeval (20. juunil) osalesid keskkonnanõunik Reigo Lehtla ja arendusnõunik Ott Kasuri jätkusuutliku Eesti vee-ettevõtluse tegevuskava koostamise töögrupi kohtumisel. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD) tutvustas tegevusplaani, kuidas tagada Eestis kestlik vee-ettevõtlus, vähendades seejuures sõltuvust toetustest. OECD peab oluliseks, et Eesti töötaks välja vee-ettevõtluse riikliku strateegia, mis näeks ette valdkonna eesmärgid, tegevussuunad ja rahastamise poliitika. Vee hinda tuleks OECD soovituse järgi hakata tulevikus määrama kohustuslikus korras regulaarselt, näiteks nelja või viie aasta tagant, mitte ainult siis, kui ettevõtjail selleks soov tekib. Konkurentsiamet peaks lisaks veehinna määramisele hakkama hindama omavalitsuste ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavasid ning neid omavahel võrdlema.  

 

Liidu asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ja liidu IKT spetsialistid Kaimo Käärmann-Liive, Katrin Rajamäe, Nevel Paju ja Kaupo Kase võtsid osa regulaarsest KOV IKT valdkonna koosolekust.  

 

Asedirektor Jan Trei, finantsnõunik ja haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves pidasid töökoosoleku, et arutada alushariduse ja lapsehoiu seaduse mõjuanalüüsi lähteülesannet ning analüüsi tellimist.  

 

Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal osales Euroopa riikide üleriigiliste omavalitsusliitude esindajate võrgustiku ELAN koosolekul, kus arutelul olid ajutise kaitse direktiivi rakendamise kogemused Ukraina põgenike vastuvõtmisel,  Ukraina ülesehitamise toetamine sõjajärgselt, OECD uuring Ukrainast saabunud põgenike registreerimisest, rohepööre kohalikul tasandil ja selle rahastamine. 

 

Teisipäeval (21. juunil) kuulas keskkonnanõunik Keskkonnaameti teabepäeva „Biojäätmed ja KO(h)Vihommikud keskkonnaspetsialistidele".  

 

Sel päeval osalesid mõlemad liidu asedirektorid Brüsselis aset leidnud Regioonide Komitee SEDECi (sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon) koosolekul. Komisjoni päevakorras olid arutelud Euroopa väärtuste ja kodakondsuse edendamise üle hariduse ja kultuuri kaudu. Samuti Regioonide Komitee parimate tavade kaardistamise pilootprojekti esitlus ja temaatiline arutelu Euroopa väärtusi hariduse ja kultuuri kaudu edendavate vahendite kogukonna väljatöötamise üle. Samuti arutelu sotsiaaldialoogi tugevdamise üle ELi ja riiklikul tasandil. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales SKA staabi partnerite koosolekul.  

Haridus- ja noorsoonõunik võttis osa kohtumisest, kus tehti vahekokkuvõte õpetajate töö- ja palgakorralduse pilootprojekti VOL2 vahekokkuvõte ning analüüsiti tagasisidet eelmisest seminarist. 

 

Leidis aset perioodiline liidu ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse infovahetuskoosolek. Kohtumisel osalesid keskkonnanõunik ning arendusnõunik. Arutleti koostöölepingu üle, vaadati üle lepingu tekst. Liidu arendusnõunik andis kolleegidele ülevaate Stockholmis toimunud CBSS koosolekust, kus Stockholmi Instituudi toetusel on valminud 10. soovitust KOVidele, kuidas tulla toime kliimamuutustega. 

 

Liidu nõunik kultuuri, spordi, muinsuskaitse ja lõimumise valdkonnas Kädi Koppe osales RES lõimumise töörühma koosolekul. Koosolekul osalesin ka mina.  

 

Liidu esindaja Brüsselis osales CEMRi ja IncluCities poolt korraldatud kohtumisel  Europarlamendi liikmetega. Päevakorras oli mitmetasandilise valitsemise mudel, solidaarsus Ukraina abistamisel ja põgenike vastuvõtmisega tekkinud probleemid. Poola on vastu võtnud arvuliselt kõige rohkem Ukraina põgenikke, kuid nii EP liikmed kui volinik Ulva Johansson rõhutavad, et oluline on jälgida vastuvõetud põgenike arvu suhet oma riigi elanikkonna arvuga, mille järgi Eesti on esimeste seas.   

 

Arendusnõunik osales kodanikuühiskonna kriisivõrgustiku iganädalasel regulaarsel koosolekul, kus olid fookuses Ukraina kriisiga seonduvate vabatahtlike ja kodanikuühiskonna kaasamisega seotud teemad. 

 

Eile (22. juunil) ehk kolmapäeval osalesid liidu välissuhete nõunik Marliis Rettau ja liidu esindaja Brüsselis Euroopa Liidu Regioonide Komitee delegatsioonide koordinaatorite kohtumisel.  

 

Liidu IKT kolleegid pidasid nõu, et leida parim võimalus uue KOV-de ühtse kodulehe lahenduse (esialgu pilootprojektis osalevatele KOV-dele) majutuseks.  

 

Huvilised võivad lugeda ka meie asedirektori arvamuslugu riigieelarve läbirääkimiste ja KOVide väljakutsete teemal.   

 

Soovin kõigile meeleolukaid, ent turvalisi jaanipühi!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

Foto: Pixabay