Eesti Linnade ja Valdade Liidu 35. nädala kokkuvõte

Septembrikuu on alanud ning nagu juba tavaks saanud, jätkame meie oma nädala kokkuvõtetega.

Esmaspäeval leidis aset KOVide haridus- ja sotsiaaltöö spetsialistide jätkuseminar, milles osales ka liidu sotsiaalvaldkonna nõunik. Seminar oli inspireeritud kevadel lõppenud KOV seminaride seeria "Kohalik omavalitsus kui partner täiskasvanute õppimise toetamisel" kokkuvõtetest. Sellel seminaril otsiti koos lihtsasti teostatavaid lahendusteid ja -käike, mis aitavad kohalikel omavalitsustel toetada oma piirkonna täiskasvanuid õppija rollis ja soodustada elukestva õppe mõtteviisi kujunemist. Jagati praktilisi lugusid ja loodi eeldusi uute praktikate ellu kutsumiseks kohaliku omavalitsuse tasandil.

Teisipäeval toimus liidu büroos kohtumine Tallinna linna esindajate ning liidu asedirektori, õigusnõuniku ja juhiabi vahel. Teemaks koostöö riigi eelnõudele ettepanekute esitamisel.

Toimus ELVL IKT kompetentsikeskuse teenusmudeli valideerimisseminar, millest võtsid osa liidu büroo IKT-spetsialistid ning mina, asedirektor ja rahandusnõunik.

Valminud on LULUCF sektorit puudutav uuring, mille eesmärk oli analüüsida kompleksselt LULUCF sektori CO2 sidumisvõimaluste potentsiaali ning ulatust 2030. ja 2050. aasta kliimapoliitika eesmärkide täitmisel, arvestades sealjuures ka pikemaajalist perspektiivi (aastani 2100). Maakasutussektoril on oluline roll kliimamuutustes, uue EL-i kliimapaketi algatuses on soov suurendada ELi-ülest kasvuhoonegaaside sidumise eesmärki LULUCF sektoris 310 miljoni tonni süsinikdioksiidi ekvivalendini aastaks 2030. Millised on Eesti võimalused LULUCF sektori sidumise võimekuse suurendamiseks, selgitati toimunud infoseminaril, mida jälgis ka liidu keskkonnanõunik.

Neljapäeval toimus ELVL ettepanekul infotund KOVidele detsentraliseerimise teemal sotsiaalkaitse valdkonnas. Selgitati detsentraliseerimise eesmärki, miks seda on vaja, mida soovitakse saavutada, räägiti ajakavast, ootustest KOVidele ja muust olulisest. Esindatud olid ka Sotsiaalministeerium ja Rahandusministeerium. Loe rohkem ka SIIT

Liidu IKT spetsialist osales riigi IT juhtrühma koosolekul.

Aset leidis riigi eelarvestrateegia lõimumise töörühma koosolek, kus vaadati veelkord üle ning kinnitati 2022. aasta RE ettepanekud. Koosoleku päevakorras oli ka eesti keele majade uuringu tutvustamine ja KOV juhendi täiendamise arutelu.

Toimus ettevalmistav koosolek KOV personalijuhtide võrgustiku seminariks, mis leiab aset 9. septembril ZOOM keskkonnas.

Arutasin liidu asedirektori ja rahandusnõunikuga ka 14. septembril toimuva liidu juhatuse ja volikogu võimalikke päevakorrapunktide teemal.

Toimus transpordi ja teede töörühma koosolek, kus osalesid büroo poolt ka antud valdkonna nõunik, rahandusnõunik ning asedirektor.

MTÜ Eesti Mäeselts korraldas reedel 2021 iga-aastase Mäekonverentsi. Sellel aastal on konverentsi pealkirjaks Eesti maapõu 2.0 – Mente et manu, kus põhiliste teemadena avati arutelu, kuidas ja mis maavaradega Eestis peaks edasi liikuma. Üks peateemadest oli kaevandamisel ja uute arenduste planeerimisel tekkivad vastuolud kohalike kogukondadega, aga ka looduskaitseliste väärtustega ning riigi ootustega kaevandmaissektorile. Ühe osana oli teema avamiseks planeeritud paneeldiskussioon erinevate osapoolte vahel. Konverentsil osales liidu keskkonnanõunik. Mina osalesin konverentsi paneeldiskussioonis.

Arukate külade koostööprojekti raames toimus veebikoolitus, mille eesmärgiks oli tutvustada ootusi arukatele küladele Euroopas, sealseid seniseid kogemusi ja aruteludes jõuda ühtsemale arusaamale arukate külade tulevikust Eestis.

Liidu haridus- ja noorsoonõunik osales HTMI ja Harno esindajatega KOV haridusjuhtide koolituse seminari ettevalmistuskoosolekul.

Kaunist algavat töönädalat!

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor