Eesti Linnade ja Valdade Liidu 46. nädala kokkuvõte

Head kolleegid, 

selle aasta 46. töönädal on läbi saanud ning aeg teha kokkuvõte ELVLi büroo töötajate tegemistest.  

Esmaspäeval (15.11) toimus ELVLi töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühm, kus vaadati üle ettepanekud 2023 riigieelarve läbirääkimisteks. Töörühma koosolekul osalesid liidu vastava valdkonna nõunik, finantsnõunik ning asedirektor.  

Veebis toimus Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 avaüritus, kus tutvustatakse värskelt valminud programmi uusi võimalusi. Rohkem leiab infot programmi veebilehelt www.centralbaltic.eu. Avaüritusel osalesid liidu arendusjuht ja välissuhete nõunik. 

Liidu õigusnõunik võttis osa Riigikogu riigikaitsekomisjonist , kus oli arutluse all riigikaitseseaduse muutmise eelnõu. 

Liidu sotsiaalvaldkonna nõunik, asedirektor, finantsnõunik osalesid Rahandusministeeriumi korraldatud nõupidamisel, kus arutati energiahindade tõusu leevendusmeedet. Ministeeriumi esindajad vastasid ELVLi poolt määruse eelnõule tehtud ettepanekutele ja vastasid küsimustele. Täpsustati KOVide seisukohti küsimustes, mille osas on antud erinevaid st vastuolulisi arvamusi. 

Haridus- ja noorsoonõunik võttis osa arutelust Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajaga, kus tehti kokkuvõtted 11. novembril toimunud õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise juhtgrupi veebiseminarist, arutati selle edasisi plaane ning räägiti läbi 8. detsembril toimuva ELVL KOV haridusjuhtide veebiseminari päevakava.

Liidu asedirektor kohtus Stenbocki majas Eesti peaministriga.  
 

Teisipäeval (16. novembril) kohtusid Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesinaine Pipi-Liis Siemann ja asedirektor Riigikogu juhatusega, kes andsid liidu poolt üle Tartus ja Rae vallas vastu võetud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni. 

Mitmed büroo töötajad võtsid osa Tallinna Ülikooli poolt korraldatud online-foorumist "Eesti riiklus, kohalik omavalitsus ja omavalitsuspäev – homne sünnib ajaloost". Foorum oli pühendatud Eesti riikluse taastamise 30. juubelile ja suveräänsusdeklaratsiooni aastapäevale ning Makoggukonna Seadus Baltia- merre kubbermangudele Ria-. Tallinna- ja Rura-male 155. aastapäevale ning seal esinesid riigi, kohaliku omavalitsuse, ülikoolide ning teiste valdkonnaga seotud institutsioonide esindajad. Foorumit modereeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu poolt asedirektor. 

Toimus Keskkonnaameti infopäev nitraaditundlike alade omavalitsuse spetsialistidele kus tutvustati nitraaditundlike alade tegevuskava, osales keskkonnanõunik.

Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna KOV nõustamistalitus ootas kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna spetsialiste täisealiste eestkoste valdkonna teemapäevale. Osales ka liidu sotsiaalvaldkonna nõunik. Tõdeti, et kohalike omavalitsuste koormus eestkoste korraldamisel kasvab iga aastaga. Ühiselt leiti, et teema vajab suuremat tähelepanu ja koostööd. Suure probleemina toodi esile keeruline suhtlus pankadega. Jätkuvalt ollakse erineval seisukohal küsimuses, kas eestkostjaks peaks olema eestkostetava rahvastikuregistri järgne või asukoha järgne KOV ja kas eestkostetavate elukoht peaks olema registreeritud hoolekandeasutusse.  Tallinna esindaja tutvustas uut lähenemist eestkoste korraldamisele.  

Toimus teede ja transpordi töörühma koosolek, milles osalesid ka liidu vastava valdkonna nõunik ning finantsnõunik. 

Keskkonnanõunik osales RK Maaelukomisjoni istungil, kus arutati lemmikloomade registriga seonduvat.

Liidu haridus- ja noorsoonõunik osales intervjuul Praxise esindajaga, teemaks mitteformaalõppe lõimimine tasemeõppesse. 
 

Kolmapäeval (17. novembril) korraldas Kutsekoda taas OSKA konverentsi. Seekord tutvustati tööturu tulevikutrendide kogumikku ning arutleti üleilmsete megatrendide mõjust meie tööjõu ja oskuste vajadusele ning haridusele. Konverents toimus Tallinnas Rakett69 Teadusstuudiotes, samuti tehti sellest otseülekanne. Konverentsist võttis osa ka haridus- ja noorsoonõunik.

Liidu nõunik kultuuri, spordi, lõimumise ja muinsuskaitse valdkonnas osales Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul. 

Toimus TalTech avalik majandusseminar „Majanduse rohepööre – mida oodata?", osales liidu keskkonnanõunik.  

Arendusjuht ja sotsiaalvaldkonna nõunik kohtusid MTÜ Kodukant esindajaga projekti „Vabatahtlike seltsiliste kaasamismudeli rakendamine hoolekandesüsteemis"  raames. Projekti  käivitamise faas on olnud edukas. Lepingud või kinnituskirjad on saadud 32 omavalitsusest ja 9 koordinaatorit on värvatud. Novembris toimuvad 9 piirkonnas valdadele infotunnid, et alustada sisulist tööd ja 7.detsembriks valmistatakse ette laiemat infoseminari osalevatele omavalitsustele. Eesmärk on kaasata 60 KOVi. 


Liidu asedirektor, finantsnõunik ja IKT spetsialistid osalesid neljapäeval, 18. novembril toimunud KOV IKT haldus-ja teenusmudeli analüüsi juhtrühma koosolekul, kus analüüsi läbiviija Civitta Eesti AS tutvustas ELVL KOV IKT haldus- ja teenusmudeli lõppanalüüsi ja finantsprognoosi. Koosolekule oli kaasatud ka rahandusministeeriumi ning majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad. 

Toimus ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma koosolek, kus vaadati üle ettepanekud 2023 riigieelarve läbirääkimisteks. Töörühma koosolekul osalesid liidu vastava valdkonna nõunik, finantsnõunik ning asedirektor. Samuti arutati ruumi, elamumajanduse ja maade riigieelarve läbirääkimiste töörühma tööplaani.

Dementsuse Kompetentsikeskus (DKK) on tegutsenud alates 2018. aasta sügisest. Selle aastaga saab läbi DKK esimene tegutsemisperiood ning aeg on teha kokkuvõtteid ja nende põhjal anda soovitusi, et paremini  planeerida dementsuse valdkonna arendamist tulevikus. Liidu sotsiaalvaldkonna nõunik osales Zoomi teel DKK 2018-2021 tegevuste kokkuvõtete põhjal tehtud dementsuse valdkonna ettepanekute ja poliitikasoovituste tutvustusel ja arutelul. Arutelu tulemusena saab DKK poliitikasoovitusi täiendada vastavalt osalejate poolsetele sisenditele. 

Liidu asedirektor, õigusnõunik ning nõunik teede, transpordi, planeeringute, ehituse, energeetika ja maaelu valdkonnas kohtusid Riigikantseleiga valmisoleku seaduse teemadel. Valmisolekuseaduse välja töötamise raames on riigikantselei KOV-dega seoses analüüsinud plaanide koostamise kohustust, seda nii elutähtsate teenuste korraldamise vaates kui ka laiemalt. 

Nõunik kultuuri, spordi, lõimumise ja muinsuskaitse valdkonnas osales Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt "Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2021" esitlusel. 

2020. aasta alguses startinud projekt „Inimkeskne integreeritud haiglavõrk 2040"/„Person-centred integrated hospital master plan development" on jõudnud järgmise verstapostini. Projekti eesmärk on pakkuda poliitikakujundajatele välja haiglasüsteemi optimaalne arengustrateegia ja organisatsiooniline ülesehitus, mis võimaldaks jätkusuutlikul ja kulutõhusal moel inimkeskse, integreeritud, kättesaadava ja kvaliteetse tervishoiuteenuse toel saavutada parim võimalik tervisetulem Eesti elanikele. Projektimeeskond on eelnevates projekti etappides (eriarstiabi ja haiglavõrgu praegune olukord ning analüütilised prognoosimudelid) kogutud teadmiste põhjal välja töötatud kolm võimalikku arengustsenaariumi. Liidu sotsiaalvaldkonna nõunik osales stsenaariumide tutvustusel, millele järgnes arutelu juhtkomisjoni koosolekul. 

Toimus RK Majanduskomisjoni istung, kus arutati sadamaseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõud (425 SE), osales keskkonnanõunik.

Liidu välissuhete nõunik võttis osa Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu SGD-st.

Toimus Keskkonnavaldkonna Arengukava KEVAD Kliimapoliitika teemavaldkonna töörühma I kohtumine, Liitu esindas töörühmas keskkonnanõunik.

 
Reedel (19. novembril) võttis liidu asedirektor osa Arenguseire Keskuse konverentsist "Kas Eesti maksusüsteem vajab muutmist?" ning hiljem ka RITA MobElu juhtrühma koosolekust, kus päevakorras oli RITA mobiilse elu projekti lahenduste poliitikasoovituste arutelu. 

Jätkus Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu SGD. 

Toimus TalTech Virumaa kolledži korraldatud Põlevkivikonverents. Osales keskkonnanõunik. 

Toimus Minuomavalitsus.ee raamatukogu töörühma koosolek, millest võttis osa ka nõunik kultuuri, spordi, lõimumise ja muinsuskaitse valdkonnas. 

Püsigem terved!  
Veikko Luhalaid 
ELVL asedirektor 


Foto: Teisipäeval (16. novembril) kohtusid Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse aseesinaine Pipi-Liis Siemann ja asedirektor Riigikogu juhatusega, kes andsid liidu poolt üle Tartus ja Rae vallas vastu võetud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni. 

20.11.2021