Eesti Linnade ja Valdade Liidu 37. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

märkamatult on kätte jõudnud septembrikuu keskpaik ning igapäevane töörütm pärast ilusat suve on toonud palju tegemisi ja toimetamisi. Aeg võtta kokku liidu büroo töönädal.  

Esmaspäeval (13.09) toimus keskkonna valdkonna töörühma koosolek, millest võtsid osa liidu keskkonnanõunik ja rahandusnõunik.  

Teisipäeval (14.09) leidis aset liidu juhatuse koosolek (vt. päevakorda SIIT)  ning seejärel viimane volikogu koosolek (vt. päevakorda SIIT) senise koosseisu osalusel. Juhatus otsustas saata pöördumise peaministrile, kus palutakse koroonakriisi vältel tehtud kulutuste täielikku katmist omavalitsustele. Praeguse plaani kohaselt kompenseerib valitsus omavalitsustele vaid need kulutused, mis on tehtud pärast selle aasta 1. septembrit. Tähtsamana tuleks volikogu koosolekult välja tuua see, et kvoorumi puudusel jäi kehtima senine liikmemaksu tasu, mis tähendab, et uuel aastal liikmemaks ei tõuse.  

Toimus ka igakuine infovahetuskoosolek Rahandusministeeriumi regionaalpoliitika valdkonna esindajatega. 

Kolmapäeval (15.09) jälgisid mitmed büroo liikmed Tallinna Visioonikonverentsi, mida korraldas Tallinna Linnavolikogu. Konverentsi selleaastane teema oli "Õnnelik linn", mida arutades loodi justkui ideede mänguväljak teemades: linn on lahendus, mitte probleem; linn, kus on aega – inimese mõõde linnas ning intelligentne roheline maailmalinn. 

Toimus ka konverents "Puit energiaks? 2021", kus arutleti järgmistel teemadel: puidu väärindamine puidukeemia tootmises ja tuleviku perspektiiv; kliimamuutuste ja kliima poliitikaga kaasnevad väljakutsed Euroopa puidutööstusele; raierahu mõjud; kas Eesti investeerimiskeskkond soosib investeeringuid Eestisse või mujale; biokütuste roll energeetikas täna ja tulevikus; metsandusega seotud arengukavad; pelletitööstus Kanadas. Päeva lõpetas paneeldiskussioon metsanduse rollist kohaliku omavalitsuse arengust. Arutelul esindas ELVLi meie keskkonnanõunik. 

15. septembril pidas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen oma aastakõne, mida vaadati ühiselt Euroopa Komisjoni Eesti esinduses ning paralleelselt ka veebi teel. Aastakõne jälgis liidu arendusjuht ja liidu esindaja Brüsselis. 

Toimus pikaajalise hoolduse (PH) lõppraportite arutelu, kus Haap esitles raportit PH vajadusest ja korraldusest ning Praxis PH rahastusest. Räägiti samuti läbi PH töö põhisõnumid. Arutelul osalesid liidu asedirektor ning sotsiaalvaldkonna nõunik. 

Kolmapäeval toimus Tabasalu hariduslinnakus ja Tabasalu Gümnaasiumi ruumides Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Vabariigi Valitsuse hariduse ja noorsootöö eelarve läbirääkimiste töörühma koosolek. Arutati üle RE ja RES läbirääkimiste kevadel tehtud kokkulepped ning tehti kokkuvõtted selle perioodi töörühma tööst. Pärast koosolekut tutvuti Tabasalu hariduskompleksi sisu ja vormiga. Teejuhtideks olid Tabasalu Gümnaasiumi direktor Grete-Stina Haaristo, Tabasalu Põhikooli direktor Martin Öövel ja Harku abivallavanem Maris Viisileht. Koosolekul osalesid liidu haridus- ja noorsoonõunik ning arendusjuht. 

Liidu arendusjuht osales ka Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni (EKAK) ühiskomisjoni liikmete kohtumisel, kus arutati EKAKi muutmise vajadust ning ühiskomisjoni rolli ja töökorda. 

Toimus ruumi, elamumajanduse ja maade valdkonna töörühma esmakohtumine. Kohtumisel anti ülevaade Rahandusministeeriumi planeeringute valdkonna olulisematest protsessidest KOV vaates (õigusloome uudised, digipöörde tegevused, uue üleriigilise planeeringu koostamisega startimine); Rahandusministeeriumi KOV finantsosakonna olulisematest käimaseolevatest tegevustest; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehituse valdkonna Ehituse pika vaate arengukomisjoni käivitamisest ja olulisematest jätkutegevustest; kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetest (https://kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/arhitektuur ) uus Euroopa Bauhaus (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en ) ja Euroopa Komisjoni ruumiloome eksperdirühma töö põhisõnumitest ning muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamisest (VV tasandi dokument, tähtaeg 2023, puudutab 12 KOV-i) ja muinsuskaitseseaduse mõju järelhindamisest. Esmakohtumisel osalesid liidu büroost asedirektor ning planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonna nõunik. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele haridusele ülemineku töörühma kolmandal kohtumisel osales liidu haridus- ja noorsoonõunik. 

Neljapäeval (16.09) toimus Haridus- ja Teadusministeeriumis noorsootöötaja kutsekomisjoni koosolek, millest võttis osa liidu haridus- ja noorsoonõunik.  

Liidu IKT spetsialist osales poliitikakujundamise oskuste koolitusprogrammi IV moodulis "Sissejuhatus andmeanalüüsi tarkvarasse R". 

Asedirektor osales RITA mobiilse elu projekti esmaste lahendusteede eksperthindamise tulemusi tutvustaval seminaril. 

Välissuhete nõunik võttis veebi teel osa Regioonide Komitee koordinaatorite kohtumisest.  Kohtumist jälgis ka liidu esindaja Brüsselis. 

Osalesin koos ELVLi IKT spetsialistide, rahandusnõuniku ja asedirektoriga ELVL IKT kompetentsikeskuse haldusmudeli arutelul.  

Neljapäeval toimus ka massilise sisserändega seotud teemade arutelu Sotsiaalministeeriumi, ELVLi ja suuremate KOVide osalusel. Liidust osalesid koosolekul asedirektor ja sotsiaalvaldkonna nõunik.  

Reedel (17.09) toimus üleriigiline maakondade turvalisuse nõukogude esindajate juhtrühma koosolek. Juhtrühma kuulub ka liidu asedirektor.  

Pidasime asedirektori ja õigusnõuniku ning Riigikantselei esindajatega koosoleku valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsuse teemal.

Keskkonnanõunik osales mõttevahetusel, mis keskendus järgmisele vesinikule pühendatud toetusmeetme disainimisele (nn vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamise meede, taaskäivitamise rahastust mahus 50 miljonit eurot). Arutelu eesmärgiks oli tuvastada, millised sektorid peaksid olema kindlasti meetmele avatud, võttes arvesse RRF-iga ettenähtud kitsast ajaraami (projektid valmis 2026 I kvartal), tehnoloogia valmistusastmeid, projektide kulutõhusust ja elujõulisust, samuti osales ta koosolekul, kus arutati puurkaevude ja –aukude projektide kooskõlastamisega seonduvat teemat ja võimalikku ehitusseadustiku muutmist. 

Kultuuri, spordi, lõimumise ja muinsuskaitse valdkonna nõunik võttis osa Muinsuskaitse Nõukogu koosolekust. 

Liidu sotsiaalvaldkonna nõunik võttis osa tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) muutmise väljatöötamiskavatsuse (VTK) arutelust. VTK oluliseks sisendiks on 2021. aasta alguses valminud OECD analüüs „Aktiivse tööturupoliitika edendamine Eestis". Kohtumise eesmärgiks oli enne VTK eelnõu ametlikku kooskõlastusringi koguda arutelul osalejate sisendit ja saada tagasisidet eelnõus esile toodud probleemkohtadele, rõhuasetustele ja lahendussuundadele. 

Uuel nädalal ootavad meid ees riigieelarve läbirääkimised Vabariigi valitsuskomisjoniga.  

 

Kaunist nädalavahetust! 
 
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

Foto: Konverents "Puit energiaks? 2021", mille paneelarutelus osales ka liidu keskkonnanõunik