« Tagasi

Kohalikud omavalitsused arutasid Töötukassaga pikaajaliste töötute tööle aitamist

Kohalike omavalitsuste sotsiaalvaldkonna spetsialistid ja juhid arutasid Töötukassaga, kuidas senisest paremini ühiselt abistada tööotsijad, kelle tööle saamist takistavad sotsiaalsed probleemid. Esmaspäeval toimunud Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Sotsiaalministeeriumi töö-, sotsiaal- ja tervisevaldkonna töörühma laiendatud koosolekul räägiti edulugudest ja lahendamist vajavatest kitsaskohtadest.

Ühe murekohana tõid kohalikud omavalitsused esile ebapiisava info- ja andmevahetuse töötute abivajaduse kohta. Et Töötukassa ja omavalitsus saaksid omavahel jagada ühiste klientide abistamiseks vajalikku informatsiooni, oleks vaja seadusi muuta ja arendada andmevahetust. Arutati ka põhjuseid, mis tekitavad pikaajalist töötust. Linnade ja valdade esindajate poolt toodi välja alkoholi liigtarvitamine. Kahetsusega tõdeti, et kohalikel omavalitsustel napib võimalusi nende klientide aitamiseks.

"Meie ühine eesmärk on, et inimesed saaksid oma eluga võimalikult iseseisvalt hakkama ja vastutaksid oma perekonna toimetuleku eest. Üldjuhul jõuab omavalitsuseni info oma töötust inimesest siis, kui tullakse abi küsima ja saama. Loomulikult antakse abivajajale infot, mida ta peaks edasi tegema, et tööle saada ja selle eesmärgi saavutamiseks on kohalikud omavalitsused omalt poolt valmis pakkuma toetavaid teenuseid. Siinkohal näeme koostöövõimalust ka Töötukassaga. Tulevikus võiksime mõelda ka Töötukassa ja omavalitsuste pilootprojektide peale, kuidas praktilisemalt koostööd korraldada," sõnab Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Töötukassa esindajad tõid välja, et haavatavas olukorras tööotsijate, näiteks lähedaste hooldajad, vähenenud töövõimega inimesed, pikaajalised toimetulekutoetuse saajad, sõltuvusprobleemidega inimesed, tööle aitamiseks jääb Töötukassa võimalustest väheks. Sageli on vaja tööalast ja sotsiaalset abi käsikäes. „Ühiselt ja läbimõeldult tegutsedes saaksid Töötukassa ja kohalik omavalitsus neid inimesi paremini abistada, pakkudes nõustamist ning samaaegselt vajalikke tööturu-ja sotsiaalteenuseid," leidis Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Positiivse praktikana toodi koosolekul välja Töötukassa ja Saue valla pilootprojekt, kus ühiste klientidena käsitletakse töötuid lapsevanemaid, sõltuvusprobleemidega inimesi, psüühikahäiretega inimesi ning hooldajaid. Projekti tegevustena on loetletud töökeskne ja sotsiaalne nõustamine, sh võrgustikutöökohtumised, ning töötukassa teenused koos sotsiaalteenustega. "Aprilli alguses toimunud kohtumisel leppisime Töötukassaga kokku et juhul, kui inimene annab Töötukassale selleks nõusoleku, pöörduvad Töötukassa juhtumikorraldajad meie poole. Koostöö on ka siiani hästi toiminud, kuid meie ühine eesmärk on astuda samm edasi, et ühiselt abistada just keerulisemate probleemidega inimesi," kirjeldas Saue valla sotsiaalosakonna juhataja Marelle Erlenheim. Vallale kuuluvate eluruumide tööealistest üürnikest on 20 töötud toimetulekutoetuse saajad, just nemad on ka üks sihtgrupp, kelle abistamisel plaanib Saue vald tihedamat koostööd.

Koosolekul leiti, et Töötukassa ja Eesti Linnade ja Valdade Liiduga kohtumisi tuleb läbi viia ka edaspidi, et selgitada kitsaskohti ja arendada kõiki osapooli rahuldavat koostööd.

28.04.2021
Foto: Pexels