« Tagasi

Linnad ja vallad esitasid oma ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamise kujundamiseks

Eesti Linnade ja Valdade Liit esitas rahanduministeeriumile ideekorje tulemusena 24 kohaliku omavalitsusüksuse ettepanekud Euroopa Liidu 2021+ struktuurivahendite ja õiglase ülemineku fondi rahaliste vahendite kasutamiseks.

Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud komisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) eelarvestrateegia 2021-2024 ja 2021. aasta riigieelarve läbirääkimistel käsitleti ka Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmete kavandamist, püüdes senisest enam arvestada regionaalseid aspekte.

„Soovime muuhulgas pakkuda regioonidele sihipärasemalt tuge ning arvestada piirkondade eripärasid. Osapooled otsustasid jätkata läbirääkimisi, korraldades kohtumisi ELVLi esindajate ja struktuurivahendite uue perioodi planeerijate vahel," sõnas liidu juhatuse esimees Tiit Terik liidu juhatuse pöördumises rahandus- ja riigihalduse ministri poole.

Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmed on jaotatud kuueks siseriiklikuks eesmärgiks: sotsiaalsem Eesti, inimestele lähedasem Eesti, nutikas Eesti, rohelisem Eesti, ühendatum Eesti ja õiglane üleminek (kliimaeesmärkide täitmiseks vajalike meetmete rakendamiseks). Igasse valdkondlikusse eesmärki tehti hulgaliselt ettepanekuid.

„Sotsiaalvaldkonnas soovitakse muuhulgas eakatele teenusmajade rajamist, mis arvestaksid ligipääsetavuse tingimustega või eluruumide kohandamise võimalust, mis soodustaksid erivajadustega inimeste iseseisvamat toimetulekut kodus," tõi ELVLi asedirektor ja EL 2021-2027 struktuurimeetmete ettevalmistamise töörühma liidupoolne eestvedaja Jan Trei näiteks. „Soovime üleriigilise omavalitsusliiduna rääkida kaasa Euroopa Liidu struktuurimeetmete kujundamises ja planeerimises, et riigi järgmise perioodi kujundatavad meetmed oleks ka kohalike omavalitsuste nägu ning läheks kohalike omavalitsuste arengusse nii vajalikeks investeeringuteks kui kohalike teenuste arendamiseks," lisas Trei.

„Kahtlemata on kiiduväärne, et omavalitsused näitavad initsiatiivi ning soovivad rääkida aktiivselt kaasa Euroopa Liidu toetuste kasutamise strateegia loomisesse. Kohalikud omavalitsused on ühed suurimad toetuste saajad ja on väga oluline, et teaksime nende sisendit Euroopa struktuurfondide vahendite planeerimisel," ütles riigihalduse minister Anneli Ott. „Kohalikud omavalitsused on meile oluliseks partneriks ning oluline on teha igakülgset koostööd meetmete väljatöötamisel," lisas minister.

Rahandusministeeriumi edaspidised kaasamisplaanid näevad ette temaatilisi seminare veebruarikuus, partnerlusleppe ja struktuuritoetuste rakenduskava eelnõud tulevad avalikule konsultatsioonile märtsi alguses ning meetmete väljatöötamine, tihedam partnerite kaasamine toimub aprillist.

Saabunud ettepanekud leiab tabelina ELVLi kodulehelt www.elvl.ee/12/01/21 (4. päevakorrapunkt, Lisa1).

15.01.2021