« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 20. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!  

 
Selle aasta 20. nädal on jõudnud lõpule ning nagu ikka, on aeg teha kokkuvõte.  

Esmaspäeva (17.05) hommikul osales liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves Haridus- ja noorteameti (Harno) korraldatud veebinaril, mille teemaks oli vaimne tervis.  

Asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula olid lisaks sotsiaalkatseminister Signe Riisalole ja Sotsiaalministeeriumi (SoM) sotsiaalala asekantslerile Rait Kuusele kutsutud Riigikogu sotsiaalkomisjoni koosolekule, kus oli aruteluteemaks ülevaade pikaajalise hoolduse olukorrast. Jan andis Riigikogu sotsiaalkomisjonile ülevaate ELVL ja keskvalitsuse 2022. a riigieelarve ja riigieelarve strateegia läbirääkimistest, sh tulubaasi ja toetusfondi kokkulepetest. Pikaajaline hoolduse temaatika on ka liidu ja keskvalitsuste riigieelarve läbirääkimiste teema. 

Asedirektor Jan Trei osales ka Heaolu Arengukava (HEA) töögrupi „Täisealiste hoolekanne ja hoolekandeteenused" arutelul. Tehti ülevaade töögrupi eesmärgist ja selle osast uues HEA-s. Arutati, kas kõik täna valdkonnas eksisteerivad probleemid on kajastatud või tuleks midagi lisada. Arutleti ka selle üle, millised võiksid olla võimalikud lahendused arengukavas mainitud probleemidele. 

Jan võttis osa ka kuriteoennetuse valdkonnaülese ennetuse juhtrühma tegevuskava arutelust. Eestis on kuriteoennetuse elluviimine asutuste vahel killustatud ja ressursse paigutatakse ennekõike riskikäitumise tagajärgedega tegelemisse. Komisjonis oli arutelufookuses, kuidas tõhustada ennetustööd, mitte tegeleda tagajärgedega. Kaasatud olid justiits-, sise-, sotsiaal-, haridus- ja teadus-, rahandus- ja kultuuriministeerium, samuti Eesti Linnade ja Valdade Liit. 

Nõunik Kalle Toometkelle valdkondade hulka kuuluvad planeeringud, ehitus, energeetika, maaelu, transport ja teed, osales intervjuul Velvetiga, teemaks RITA mobiilne elu. 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales veebiüritusel, kus arutati Euroopa Komisjoni poolt rahastatavat uuringut "Transitioning to a climate - neutral electricity generation", kaasa kutsuti mõtlema Eesti kliimaneutraalse elektrisüsteemi stsenaariumite teemadel.   

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja arendusjuht Ott Kasuri osalesid artuelul, kus oli kõne all aineühenduste pöördumine seoses digiõppevara kättesaadavusega järgmisel õppeaastal. 

 
Teisipäeval (18.05) osales asedirektor Jan Trei Vabariigi Valitsuse Ligipääsetavuse rakkerühma 7. kohtumisel, kus olid sel korral artuelu all äsjalõppenud laiapõhjaliste arutelude tulemused kultuuri, spordi, hariduse ja erasektori teenuste valdkondades.   

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales andmevahetuse kontseptsiooni „Infovahetus Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohaliku omavalitsuse vahel puude raskusastme tuvastamise otsuse saanud inimeste osas" tutvustamisel. Ettekande tegid Kadri Mets, SOM hoolekande osakonna nõunik ja Marge Hindriks, SOM laste ja perede osakonna nõunik. Sotsiaalministeerium koostöös ja Sotsiaalkindlustusametiga on koostanud andmevahetuse kontseptsiooni selles osas, kuidas võiks puude raskusastmega inimeste info liikuda SKAst KOVi selleks, et kohalikul omavalitsusel oleks võimalik puude raskusastmega inimesega ühendust võtta proaktviiseks abi pakkumiseks. Kontseptsioon on alus selleks, et saaks andmevahetuse ka õiguslikult ära reguleerida ja tehnilise lahenduse välja arendada. 

Nõunik Kalle Toomet osales planeeringute digiandmete töörühma koosolekul.

Kalle osales ka infotunnil, kus selgitati omavalitsuste esindajatele jäätmehoolduse valdkonna aktuaalseid teemasid ja küsimusi. 

Nõunikud Kaimo Käärmann-Liive ja Henri Pook korraldasid koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Infosüsteemi Ametiga infotunni KOV-idele, kus olid teemaks avaandmete direktiivi ülevõtmine (avaliku teabe seaduse muudatused) ning Eesti infoturbestandardi hetkeseis. 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales Minuomavalitsus.ee töörühma koosolekul, teemaks sel korral veemajandus. 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ja asedirektor Jan Trei võtsid ka teisipäeval osa Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungist, kus oli sel korral teemaks ülevaade erihoolekande olukorrast. Jan andis Riigikogu sotsiaalkomisjonile ülevaate kohalike omavalitsuse probleemidest ja murekohtadest seoses erihoolekande korraldamisega. Tegemist on ka liidu ja keskvalitsuste riigieelarve läbirääkimiste teemaga. 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal ja Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau kohtusid teisipäeval veebikoosolekul meie liidu CEMRi kontaktisiku Eva Banos de Guisasolaga infovahetuse eesmärgil. 

 
Kolmapäeval (19.05) toimus Zoomis KOV personalivõrgustiku avaseminar „Koostöine KOV teenistujate arendamine – meie ootused ja võimalused". Seminaril anti ülevaade Rahandusministeeriumi seotud tegevustest, sh riigi tasandi strateegilisest personalijuhtimisest ning vastastikest ootustest. Samuti arutleti personali juhtimise ja arendamise vajadust koos personalijuhtimise eksperdi ja Tartu Ülikooli  lektori Mari Nõmmega. 
Võrgustiku eesmärk on kujundada koordineeritud lähenemine KOV valdkonna koolitus ja arendustegevuste kavandamiseks, sh 
Tuvastada riigi strateegiliste sihtidega seotud kohaliku tasandi arendusvajadused ja  
Määratleda kesksed/ministeeriumide ülesed prioriteetsed teemad ja vajalikud koolitus-ja arendustegevused 
• Kujundada riigipoolne valdkonnaülese koordinatsiooni mudel ministeeriumide ja KOVide koostöös: -  Riigipoolsete tegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks strateegiliselt prioriteetsetes valdkondades 
-  Toetada ELVLi rolli suurendamist KOV personaliarendamise koordineerimisel ja kesksete koolituste korraldamisel. 
Seminaril osalesid ligi pooled KOVide personalijuhid või ametnikud kelle ülesanne see on. 
Peeti väga oluliseks sellise võrgustiku loomist, et saaks omavahel arutada ja konsulteerida personali teemasid ja toetati koordineerijana Eesti Linnade ja Valdade Liitu. 
ELVL poolne koordineerija on Sirje Ludvig, seminaril ütles avasõnad ELVL arendusjuht Ott Kasuri.

Eesti Autorite Ühing ja Eesti Esitajate Liit koostöös korraldasid kolmapäeval kohalikele omavalitsustele veebiseminari, kus käsitleti muusikateoste autoriõigusi ja autoriõigustega kaasnevaid teemasid. Veebiseminaril osalesid nõunik Kädi Koppe ja arendusjuht Ott Kasuri. 

Asedirektor Jan Trei võttis osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebiseminarist „Digiühiskond 2030: Eesti täis digiväge!". Arengukava loomise eesmärgiks on luua pikaajaline strateegia väge täis Eesti digiühiskonna edu tagamiseks, kus kõik inimesed saavad parima digikogemuse. Arengukava on jaotatud kolmeks valdkonnaks: digiriik, ühenduvus ning küberturvalisus. Arengukava detailsem nn tegevusplaan on Eesti digiühiskonna programm. See annab täpsema ülevaate, sh täisülevaate tegevustest ja meetmete ning tegevuste mõõdikutest ja vastutajatest. Programm luuakse neljaks aastaks ning uuendatakse kord aastas. See annab digiriigile vajaliku paindlikkuse ning kiire reageerimisvõimaluse. Arengukava lähtub suunistes Eesti 2035 pikaajalisest strateegiast. Peamiseks suunanäitajaks on strateegias seatud eesmärk, et avalikud teenused on kvaliteetsed, etteaimavad ja kättesaadavad igas piirkonnas, tagades inimeste põhiõigused. ELVL on kujundamas liidupoolsed seisukohad Digiühiskonna 2030 arengukavva. 

Nõunikud Toomas Johanson, Kaimo Käärmann-Liive ja Tiina Üksvärav osalesid Statistikaameti korraldatud kohalike omavalitsuste andmetarkuse päeval. Sellist üritust korraldati esimest korda ning Statistikaamet soovis sellega suunata KOVide inimesi oma töös rohkem andmeid ja statistikat kasutama, et teha teadlikumaid otsuseid. 

Nõunikud Kalle Toomet ja Tiina Üksvärav kohtusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega elektroonilise side seaduse, ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (301SE) arutamiseks.

Mitmed büroo kolleegid jälgisid OECD ümarlauda, kus arutati omavalitsuste majandusteemadel ning katsumustest ja võimalustest koroona-järgsel ajal. Ümarlaual jagas oma mõtteid ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart.  

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales Minuomavalitsus.ee töörühma koosolekul, teemaks noorsootöö.

Kolmapäeval allkirjastati omavalitsuste, kogukondade ja ettevõtjate omavahelise koostöö innustamiseks ellu kutsutud Maal elamise päeva korraldamise koostöökokkulepe, millele andsid oma allkirjad omavalitsuste nimel ka Eesti Linnade ja Valdade Liit ja Rakvere vald. Rohkem saab lugeda SIIT  

 
Neljapäeval (20.05) aitas keskkonnanõunik Reigo Lehtla korraldada ja läbi viia Rahandusministeeriumi poolt korraldatud INTERREG Läänemere piirkonna programmi BSR 2021-2027 perioodi avaliku kuulamise seminari. Reigo esitles säästva energeetika ja transpordi prioriteete programmis.

Asedirektor Jan Trei ning nõunikud Toomas Johanson, Henri PookKaupo KaseNevel PajuKaimo Käärmann-Liive ja praktikant Katrin Rajamäe korraldasid büroosisese arutelu KOV IKT teemadel. Arutati läbi viimased detailid KOV IKT kompetentsikeskuse haldus- ja teenusmudeli analüüsi hanke väljakuulutamiseks. Arutelu all oli ka liidule serveriostmise temaatika.

Nõunik Kalle Toomet osales teede inventeerimise II etapi aruande koosolekul.

Asedirektor Jan Trei ja nõunikud Kalle Toomet ja Kaimo Käärmann-Liive osalesid OKEE (Open Knowledge Estonia) andmeklubi kohtumisel, mis seekord toimus teemal ‘andmed kui linna arendamise ressurss'.

Kultuuriministeerium korraldas teisipäeval ja neljapäeval veebi vahendusel rahvaraamatukogu seaduse muutmise kaasamisüritused, kuhu olid kutsutud kohalike omavalitsuste esindajad. Liidu büroost osales üritustel nõunik Kädi Koppe. Kaasamisüritustel arutati rahvaraamatukogu seaduse probleemkohti ja nende lahendamise erinevaid võimalusi kohalike omavalitsuste esindajatega. 

Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal ja Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau jälgisid Euroopa Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni koosolekut, kus arutusel olid ELi uus tarbijakaitse tegevuskava, mahepõllumajanduse tegevuskava ja Euroopa vähktõvevastase võitluse kava. Toimus ka arvamuse "Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriitilise tähtsusega üksuste vastupidavusvõime kohta" esimene arutelu.

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula võttis osa Riigi-ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liidu (ROTAL) juhitavast Norra projekti "Parematest töötingimustest läbi sotsiaalse dialoogi" töökoosolekust. Projektis osalevad Põltsamaa, Saaremaa ning Elva vald ja Paide ning Pärnu linn. 

Kolmapäeval toimus Tartumaal ja neljapäeval Valgamaal kohalike omavalitsuste ametnikele, töötajatele ja koostööpartneritele suunatud koolituspäev „Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö". Koolitusel tutvustati lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenuseid, veebipõhist lõimumisnõustaja tööriista LINDA kohanemis- ja lõimumisteekondade loomiseks ning ka teisi uuendusi ja koostöövõimalusi, mida riik on viimasel ajal arendanud, nt juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis". Koolitused toimuvad maist septembrini kõigis Eesti maakondades nii kohapeal kui online keskkonnas. Koolitustel saab osaleda nii veebipõhiselt kui ka kohale tulles, vastavalt oma võimalustele ning riigi kehtestatud olukorrale. Koolituse ajakava, toimumiskohad ja registreerumine SIIN.  

20. mail avanes taotlusvoor kultuuri- ja spordivaldkonna avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, riigi asutatud sihtasutustele ning valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele, kelle tegevus on alates 11. märtsist 2021 täielikult peatatud või oluliselt piiratud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" tõttu, majandustegevusega seotud kulude, mille katmiseks planeeritud tulud on oluliselt vähenenud, hüvitamiseks ja/või nende teenuse, toote, äriprotsessi ja/või ärimudeli ümberkorraldamiseks. Taotlusvooru maht on 6,5 miljonit eurot. Lähemalt saab taotlusvooru kohta lugeda SIIT.  

 
Reedel (21.05) toimus Kultuuriministeerium kriisiabi taotlusvooru infotund, millest võttis osa liidu nõunik Kädi Koppe. 21. mail 2021 avanes taotlusvoor era- ja kohalike omavalitsuste kultuurikorraldajatele nende teenuse, toote, äriportsessi või -mudeli ümberkorraldamiseks. Teenuse, toote, äriportsessi või –mudeli ümberkorraldamiseks jagatakse toetust nii eraõiguslikele kui ka kohalike omavalitsuste hallatavatele kultuurikorraldajatele. Selle eesmärk on taastada piirangutest mõjutatud kultuurikorraldajate ja neile tugiteenuse pakkujate pikaajaline elujõulisus ning seeläbi tagada kultuuri kättesaadavus. Vooru maht on 4,15 miljonit eurot. Lähemalt saab taotlusvooru kohta lugeda SIIT.

Nõunik Kalle Toomet on Aasta Küla hindamiskomisjoniga sel reedel ringreisil Ida-Virumaal. 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales Käo Tugikeskuse virtuaalsel külastusel-tutvustusel. 

Asedirektor Jan Trei ja finantsnõunik Toomas Johanson osalesid Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021-2027 ekspertkomisjoni koosolekul. Teemadeks olid riikliku mereseiresüsteemi arendusvajaduste tutvustus ja laevastiku toetuste meetmete arutelu.

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla arutas CEMR Eesti kontaktisiku Eva Baños de Guisasolaga CEMRi edasisi plaane keskkonna- ja kliimavaldkonnas ning viimaseid arenguid Eestis. Lepiti kokku, et Reigo teeb CEMR-le lühiülevaate taastuvenergia arenguperspektiividest Eestis. 

Jan Trei ja Ott Kasuri osalesid ka ÜPP strateegiakava 2021- 2027 juhtkomisjoni 9. istungil, kus tutvustati lisaks Euroopa Komisjoni poolsetele ÜPP strateegiakava soovitustele ka ettepanekut ÜPP strateegiakava eelarvejaotuse kohta aastateks 2023-2027. Aastatel 2023-2027 on Eestil EL vahendeid kasutada 1 miljard eurot otsetoetusteks ja 440 miljonit eurot maaelu toetusteks. Juhtkomisjoni istungil avati eelarvejaotuse tausta laiemalt, sh millised on reeglid, millest eelarve puhul lähtuma peame, mis on jaotuse peamised põhimõtted ja rõhuasetused ning mida selle tulemusel saavutada soovime.

Nõunik Tiina Üksvärav osales projekti RITA mobiilne elu fookusgrupi arutelus.

Reedel edastasid Eesti Linnade ja Valdade Liit, HTM ning 6 haridusühendust- ja liitu pöördumise digiõppekirjanduse platvormide Opiq ja Foxcademy juhtidele, kus palutakse ettevõtjatel leida mõistlik hinnalahendus, et ka järgmisel õppeaastal oleks koolidel võimalik kasutada digitaalseid õppematerjale. Rohkem saab lugeda SIIT

Kaunist nädalavahetust! 
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor

22.05.2021
Foto: Maaeluministeerium