« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 21. nädala kokkuvõte

Head kolleegid, 

maikuu on lõppemas ning on aeg kokku võtta liidu büroo 21. töönädala tegemised.

Esmaspäeval (24.05) osalesid liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja arendusjuht Ott Kasuri veebikohtumisel Läti kolleegidega, et arutada võimalikku tulevast koostööd eestikeelsete haridusvaldkonna materjalide jagamisega Läti kolleegidega. 

Asedirektor Jan Trei osales Rahandusministeeriumi poolt korraldatud koosolekul, kus arutati omavalitsusüksuste koostöö (eelkõige KOKSi peatüki 10) regulatsiooni KOKSi revisjoni protsessis. Rahandusministeeriumi soov oli saada maakondliku koostööga tegelevate inimeste sisendit teema edasiseks aruteluks KOKSi eksperdikomisjonis ning KOKSi jt seaduste muudatuste eelnõu koostamiseks (valmib sügiseks). 
 

Teisipäeval (25.05) osalesid asedirektor Jan Trei ja nõunik Kalle Toomet ühistranspordi, aktiivse liikuvuse ja ligipääsetavuse teemakomisjoni 4. kohtumisel, kus tutvustati Elroni ja Transpordiameti strateegilise planeerimise osakonna tuleviku mõtteid ühistranspordi ühildavusest ning liinide optimeerimiseks. Arutamisel oli Maakonnaliinide tasuta sõiduõiguse ümberkorralduste mõju 2017-2019 analüüs. Küsimuse all arutati, kas tasuta transport on parim lahendus või siiski näha tulevikus ette piletisüsteemide ümbervaatamisest. Selgitati, et tänane tasuta transport ei ole siiski lahendanud täielikult püstitatud eesmärki ehk autostumine ei ole oluliselt vähenenud. Leiti, et vaja on mitte üksnes tagada tasuta trsansport vaid ümber korraldada tuleb liinide vajadusepõhisus. 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula ja liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal osalesid Dementsuse Kompetentsikeskuse korraldatud veebikonverentsil "Tehnoloogiad ja keskkond dementsusega inimese igapäevaelu toetajana". Arutleti, kas ja kuidas saab tehnoloogia ja kohandatud keskkond aidata dementsusega inimest ja tema perekonda haiguse teekonnal. Kas tehnoloogia saab asendada inimest või saab ainult toetada? Millises suunas liigutakse tehnoloogiate ja keskkondade arendamisel tervishoius ja sotsiaalhoolekandes? Konverentsil tutvustati ka nutikaid tehnoloogilisi ja disainilahendusi dementsushoolduses nii Eesti kui välismaiste näidete põhjal. Kava sisaldas tulevikku vaatavaid teemasid, kaasaegseid, praktilisi kogemusi kui ka probleemitõstatusi. 

Kohtusin liidu esimehe Tiit Teriku ja asedirektor Jan Trei`ga, et arutada LVP 2021 töötubasid ning teemasid ja ürituse organisatoorseid küsimusi.  

Nõunik Kalle Toomet osales selle poolaasta viimasel planeeringute digiandmete töörühma koosolekul, vaadati läbi tagasiside üldplaneeringu jaotuskihtide osas ning räägiti järgnevatest tegevustest.

Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales Arenguseire Keskuse raporti esitlusel "Liikuvuse tulevik. Arengusuundumused aastani 2035". Esinesid Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov ja ekspert Uku Varblane ning tööd kommenteeris majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales koosolekul, kus oli aruteluteemaks alus-, põhi- ja keskhariduse kvaliteedi kindlustamise üldine mudel, fookus kutsekesk- ja üldkeskhariduse kvaliteedi juhtimisel (mudel, hindamiskriteeriumid, jne). Koosolekul kavandati üldist mudelit ja mõeldi koos, mis eesmärgil, mis tegevused, mis järjekorras ja mis eelarvega tegevused ette võetakse.  

Hille osales ka arendusjuht Ott Kasuriga Minuomavalitsus.ee töörühmas, teemaks alusharidus. 

KOV IKT kompetentsikeskuse nõunikud Kaimo Käärmann-Liive, Nevel Paju ja Henri Pook osalesid riigi IT võrgustiku kohtumisel. 

Nõunikud Kalle Toomet ja Reigo Lehtla osalesid „Energiamajanduse arengukava aastani 2030" (ENMAK) arutelul, kus arutati uuendamisele minevat ENMAK programmi.

  

Kolmapäeval (26.05) osales sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula Minuomavalitsus.ee täiskasvanute sotsiaalhoolekande töörühma koosolekul.  

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla võttis osa Läänemeremaade programmi keskkonnateemalisest virtuaalsessioonist. 

Asedirektor Jan Trei ning nõunikud Mailiis Kaljula ja Toomas Johanson osalesid KOV sotsiaalkaitse kulude ja teenuste kvaliteedi mõõtmise lähteülesande analüüsi arutelul.   

Arendusjuht Ott Kasuri võttis osa „Heaolu arengukava 2023-2030" soolise võrdõiguslikkuse valdkonna töörühma virtuaalkohtumisest. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel on väljatöötamisel „Heaolu arengukava 2023–2030", mille koostamise ettepanek sai aprilli alguses ka Vabariigi Valitsuse heakskiidu. Nii nagu „Heaolu arengukava 2016-2023", hõlmab ka planeeritav arengukava soolise võrdõiguslikkuse poliitika pikaajalist vaadet, tuues mh välja peamised probleemid, seades prioriteete, näidates olulisemaid arengusuundi ja pakkudes välja sobivaid lahendusi. 

Ott osales ka Alushariduse seaduse parandustega seotud väikese töögrupi eelkoosolekul. 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales ka tervise-edenduse juhtrühma koosolekul.  

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves võttis osa kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolekust. 

Kolmapäeval toimus ka Muinsuskaitse Nõukogu koosolek, milles osales nõunik Kädi Koppe

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla ja liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal jälgisid Eesti Rooma Klubi maikuu kõnekoosolekut teemal "Tuleviku maapõueressursid: piiridega lõpmatus?"

Jan Trei, Tiiu Madal ja Kaimo Käärmann-Liive arutasid Eesti omavalitsuste jaoks prioriteetseid teemasid Euroopa digikümnendi planeerimisel. 10. juunil toimub Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) digitaliseerimise ekspertgrupi koosolek, kus esitame meie liidu seisukohad Euroopa Komisjoni teatisele "2030 Digital Compass: The European Way for the Digital Decade". 
 

Neljapäeval (27.05) osales nõunik Kaimo Käärmann-Liive riigi IT juhtrühma koosolekul.  

Asedirektor Jan Trei, Mailiis Kaljula ja Toomas Johanson võtsid osa töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna asendushoolduse teemalisest eelkoosolekust.  

Toimus ka veebiseminar „Avalike hoonete ligipääsetavus ehk kuidas luua head ja turvalist elukeskkonda kõigile", mida jälgisid nõunik Mailiis Kaljula ja arendusjuht Ott Kasuri.  

Jan Trei, Toomas Johanson, Henri Pook, Nevel Paju, Kaupo Kase, Katrin Rajamäe ja Kaimo Käärmann-Liive võtsid osa ELVL IKT koordineerimise koosolekust, kus arutati liidu KOV IKT tööplaneerimise küsimusi.  

Kohtusime koos asedirektor Jan Trei ja nõunik Kalle Toometiga Eesti Taristuehituse Liiduga, et ühiselt arutada taristu rolli Eesti konkurentsivõime tagamisel ning liitude koostöökohti.

Asedirektor Jan Trei ja finantsnõunik Toomas Johanson võtsid osa iga-aastasest Ühtekuuluvuspoliitika fondide seirekomisjoni juhtrühma koosolekust. Koosolekul anti ülevaade EL 2014-2020 EL rahaliste vahendite rakendamisest, kinnitati seirearuande ning tutvustati viimaseid arenguid Euroopa Liidu uue perioodi uute vahendite planeerimisel ja rakendamise ettevalmistamisel. Samuti anti ülevaade 2021+ Ühtekuuluvuspoliitika vahendite kasutuselevõtu hetkeseisust ja edasistest tegevustest. Tutvustati Õiglase ülemineku fondi ja uue EL 2021-2027 struktuurivahendite perioodi rakendussüsteemi.

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales KOV-idele mõeldud veevaldkonna koolituspäeval.  

Nõunikud Kalle Toomet ja Reigo Lehtla võtsid osa veebikohtumisest, kus keskenduti kogukonnaenergeetika rakendamisele ja uuenevale seadusandlusele.

Arendusjuht Ott Kasuri võttis osa alushariduse seaduse eelnõu ettepanekute läbitöötamise töörühma koosolekult. 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal jälgis Regioonide Komitee korraldatud Euroopa tuleviku konverentsi teemalist veebikohtumist noorte poliitikutega.

 

Reedel (28.05) jätkas nõunik Kalle Toomet hindamiskomisjoni liikmena ringreisi mööda Eesti külasid, et aidata välja valida Aasta Küla 2021 laureaat. Sel reedel külastati Saaremaa ja Hiiumaa külasid.  

Arendusjuht Ott Kasuri ja nõunikud Reigo Lehtla ja Toomas Johanson osalesid regulaarsel kohtumisel Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindajatega infovahetuse eesmärgil.  

Asedirektor Jan Trei ja nõunikud Mailiis Kaljula ja Toomas Johanson võtsid osa KOV sotsiaalkaitse kulude analüüsi koosolekust. Liidu ettepanekul on sotsiaalministeerium koostöös rahandusministeeriumiga analüüsimas KOV sotsiaalkaitsekulutuste kajastamist omavalitsuste eelarvetes. 

Jan Trei ja Kaupo Kase osalesid Riigikantseleiga koosolekul, kus teemaks olid KOV veebid ja Valitususportaal. 

Jan Trei, Mailiis Kaljula ja Toomas Johanson võtsid osa töö-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna riigieelarve läbirääkimiste laiendatud töörühma koosolekust, kus teemaks oli asendushooldus. Koosolekule olid kaasatud ka omavalitsuste juhid. 

Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau ja liidu esindaja  Brüsselis Tiiu Madal osalesid Regioonide Komitee delegatsioonide koordinaatorite kohtumisel ning jälgisid  pärastlõunal toimunud komitee juhatuse koosolekut. 

Asedirektor Jan Trei sulest ilmus sel neljapäeval ka arvamuslugu Postimehes, mida saab lugeda SIIT

Soovin kõigile kaunist nädalavahetust!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor

29.05.2021 
Foto: Pexels