« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 22. nädala kokkuvõte

Head kolleegid!  

 
Oleme mööda saatnud eduka lehekuu ning käes on suvekuu ehk juuni. Ühtlasi on läbi saanud selle aasta 22. nädal ning aeg teha büroo tegemiste kokkuvõte. 

Esmaspäeval toimus liidu revisjonikomisjoni koosolek, büroo poolt osalesid koosolekus finantsnõunik Toomas Johanson, raamatupidaja Ene Millertnõunik Sirje Ludvig ja tegevdirektor Veikko LuhalaidSiinkohal kasutan ka võimalust ning annan teada, et liidu 2020. aasta tegevusaruanne on valmis ning leitav liidu kodulehelt

Pidasime kolleegide Jan Trei, Sirje Ludvigi ja Ott Kasuriga ka Linnade ja Valdade Päevade arutelu. 

Arendusjuht Ott Kasuri osales Siseministeeriumi poolt korraldatud ühiskomisjonis, kus oli muuhulgas kõne all „Sidus Eesti 2030" arengukava koostamine ning kodanikuühiskonna programmi „Kogukondlik Eesti" aastateks 2022-2025 koostamine. 

 
Teisipäeval toimus töö, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna ELVL töörühma koosolek, kus oli arutelu all psühhosotsiaalne kriisiabi. Büroost osales koosolekul sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula

Tegevdirektor Veikko Luhalaid võttis osa Avatud Riigivalitsemise arengukava töögrupi kohtumisest. 

Asedirektor Jan Trei võttis osa ka tööhõivepoliitika väljakutsete ja lahenduste arutelust. Sotsiaalministeerium on vedamas uue heaolu arengukava (HEA) koostamiseks 11 töörühma, üks neist on tööhõivepoliitika töörühm. Aruteluteemadeks olid kvalifitseeritud tööjõupuudus (ka KOV-s) ja oskuste ebakõlad, lõhed ja segregatsioon tööturul, töötushüvitiste ja toetuste piisavus ja katvus ning tööturusüsteemi efektiivsus. 

Riigikantselei korraldas säästva arengu komisjoni (SAK) istungi, mille päevakorras olid Säästva arengu näitajate uuendamine; SAK fookusraporti teema arutelu ja kinnitamine ning SAK liikmete seas läbi viidud küsitluse tulemuste esitamine. Liitu esindasid koosolekul arendusjuht Ott Kasuri ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla.

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves võttis osa õpetajate kvalifikatsiooninõuete arutelust, kus arutati kehtiva kvalifikatsiooninõuete määruse kitsaskohti ja võimalikke lahendusi.   

Asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson, arendusjuht Ott Kasuri ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla osalesid veebikohtumisel Keskkonnaministeeriumiga, et arutada, kuidas paremini korraldada infovahetust ja koostööd omavalitsuste ja ministeeriumi vahel. Andsime liidu poolt ministeeriumile sisendi, millised on omavalitsuste vajadused ja ootused järgmise perioodi EL 2021-2027 struktuurivahendite osas ning kuidas erinevate valdkondade meetmed, tegevused, mis omavalitsuste jaoks ning nende kaasabil töös on, paremini saaks korraldatud ja kujundatud. 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla võttis osa ka Saksa Keskkonnaabi korraldatud veebiüritusest "Kuidas hoomata rohetaastumise potentsiaali Kesk- ja Ida-Euroopas".

Riigikogu sotsiaalkomisjon korraldas avaliku videoistungi teemal „Laste vaesus – jalg taha juba stardis".  Ettekannetega esinesid Statistikaameti, Pere Sihtkapitali, Õiguskantsleri Kantselei, Sotsiaalministeeriumi esindajad ja Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika dotsent Dagmar Kutsar. Videosalvestist istungist saab järgi vaadata Riigikogu YouTube'i kanalil. Istungit jälgisid asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula 
 

Mitmed büroo kolleegid (Veikko Luhalaid, Ott Kasuri, Sirje Ludvig, Jan Trei, Liis Epro, Hille Ilves) osalesid kolmapäeval infoseminaril, kus tutvustati värske uuringu „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise  metoodika ja analüüs" tulemusi ja valminud kompetentsimudelit. Uuringu eesmärgiks oli KOV põhitegevuse valdkondade kompetentsiloendite koostamine ja täiendamine ning koolitusvajaduse analüüs, mis sisaldab nii keskvalitsusele kui ka KOVidele suunatud ettepanekuid kohalike omavalitsuste personali arendamise valdkonna probleemide lahendamiseks järgneval 5-10 aastasel perioodil. Uuringu viisid läbi OÜ LevelLab, OÜ Geomedia ja MTÜ Balti Uuringute Instituut Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel.  Liidu tegevdirektor Veikko Luhalaid osales ka paneeldiskussioonis. Loe rohkem SIIT.  

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales Heaolu Arengukava - vaesus ja ebavõrdsus töörühmas, kus arutati võlanõustamise teenuse tagamise probleeme.

Toimus ka alushariduse seaduse paranduste väikese töögrupi neljas eelkoosolek, millest võttis osa arendusjuht Ott Kasuri

Toimus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) eksperdikomisjoni selle perioodi viimane koosolek, kus põhiteemaks oli kohalike omavalitsuste ja omavalitsusliitude koostöö regulatsioon uues KOKSis. Komisjonis osalesid tegevdirektor Veikko Luhalaid, asedirektor Jan Trei ning õigusnõunik Tiina Üksvärav.

Arendusjuht Ott Kasuri ja nõunik Kädi Koppe osalesid seminaril "Keelsus on meelsus – keelte õppimisest ja õppekeelest läbi lõimumise prisma". Äsja valminud lõimumisvaldkonna süvauuringu "Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring 2020" (www.kul.ee/eim2020) keeleoskuse ja haridussüsteemi keele-eelistuste peatükkide autorid Kats Kivistik Balti Uuringute Instituudist ning Eve Mägi ja Meeli Murasov Praxisest tutvustasid seminaril muutusi Eesti elanike eesti-, vene- ja inglise keele oskuses viimase 20 aasta jooksul; eri rahvusest inimeste eelistatud keelekasutust tööl, koolis või vabal ajal; eestlaste ja teiste rahvuste eelistusi Eesti haridussüsteemi õppekeele suhtes; muutusi sallivuses teist keelt kõneleja suhtes ja eri rahvusgruppide omavahelisi kontakte; eestikeelse õppega tajutud kasu- ja riskitegureid; muutusi Eesti inimeste hoiakutes eri rahvusest või eri emakeelega laste koosõppimisse; eri rahvusest inimeste rahulolu koolihariduse kättesaadavusega. Ülevaate riigi poolt täiskasvanutele pakutavatest keeleõppevõimalustest andis Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Irene Käosaar. Uuringutulemuste tutvustamisele järgnevas arutelus analüüsisid keelekasutusega seotud küsimusi Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Andero Adamson ning kultuuriministeeriumi asekantsler Piret Hartman. 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla võttis osa veebiseminarist „Süsiniku jalajälje mõõtmise metoodika Eestis – tänane olukord ja väljakutsed". Süsiniku jalajälje hindamise teema on Eestis viimastel aastatel üha populaarsemaks muutunud. Üha rohkem organisatsioone soovib oma elektritarbimisest tulenevat süsiniku jalajälge arvutada. Praegusel hetkel kasutavad organisatsioonid Eestis tarbitud elektrienergia puhul erinevaid CO2 eriheitetegureid, mille arvutamisel on rakendatud erisuguseid metoodilisi lähenemisi. See muudab organisatsioonide poolt arvutatud süsiniku jalajäljed omavahel raskesti võrreldavateks. Seetõttu oleks väga oluline kasutada ühtseid alusandmeid Eestis, mis on saadavad kõigile huvilistele. Seminari eesmärk oli hinnata tänast olukorda, millised on ettevõtete soovid, kuidas jalajälge arvutatakse ja mis on lahtised küsimused ning probleemid, mis vajaksid ühest kokkuleppimist ja ühtlustamist kõikide huvigruppide vahel.

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula võttis osa ajakirja Sotsiaaltöö kolleegiumi koosolekust. 

Euroopa Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator Marliis Rettau jälgis virtuaalset infotundi „Kolme mere algatus ja kohalike omavalitsuste majanduskongress". Rohkem infot liidu kodulehelt


 
Neljapäeval jälgis keskkonnanõunik Reigo Lehtla Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud virtuaalseminari, kus räägiti looduspõhistest lahendustest linnaruumis. 

Jan Trei, Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Nevel Paju ja Kaupo Kase pidasid arutelu ELVL IKT valdkonna teemadel. 

Sirje Ludvig ja Ott Kasuri arutasid personalivõrgustiku töögrupiga ELVL personalivõrgustiku edasisi tegevusi. Planeeritakse augustis-septembris seminari, mille eesmärgiks on, et kõigis Eesti KOV-ides oleks tark, tõhus, järjepidev personalitöö, kujundame ühist infovälja – jagame teadmisi ja kogemusi ning tugevdame hoiakuid koos paremaks põhimõttel. Eesmärk on luua personalivõrgustik - milles igaüks näeb endale kohta ja kasu. 

Liidu õigusnõunik Tiina Üksvärav jälgis seminari muudatustest seoses kaubandustegevuse seaduse kehtetuks tunnistamisega. 

Liidu sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula kuulas seminari „Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?". Läbiviidud uuringust on selgunud, et pooled Eesti vanemaealistega tegelejad teevad oma tööd tasuta või sümboolse raha eest, ei pea digioskuste arendamist vajalikuks ega kuulu koostöövõrgustikku. Tervena ja aktiivsena vananemine on otseselt seotud õppimis- ja arenemisvõimalustega ning sotsiaalse kaasatusega vanemas eas. Eesti seenioritöö tegijate uuring toob välja peamised kitsaskohad – tegevuse vähene mõtestamine ja väärtustamine, olematu võrgustik kohalike omavalitsuste (KOVide) tasandil ja valdkonna strateegiliste eesmärkide puudumine. Seminaril analüüsiti uuringu tulemusi, praktikute kogemusi, hoiakuid ja väärarusaamu. Jutuks tulid ka tähelepanu alt välja jäävad eakad mehed (enamik hobitegevusi külaseltsides, kultuuri- ja sotsiaalkeskustes on suunatud naistele), seenioritöö tegelikud võimalused ja valdkonna tegijate koolitamise vajadus kohalikes omavalitsustes. 

Nõunik Kalle Toomet osales Maalelamise päeva koosolekul. 

Toimus ka alushariduse seaduse eelnõu ettepanekute läbitöötamise töörühma koosolek, millest võttis osa arendusjuht Ott Kasuri.

Asedirektor Jan Trei osales Arenguseire Keskuse veebiseminaril "Pikaajaline hooldus: kust selleks raha leida?". Pikaajalisse hooldusesse panustatakse Eestis võrreldes OECD riikidega väga vähe ressursse. Abivajajad ja nende lähedased on hädas. Kuidas oleks võimalik valdkonda raha juurde saada? Arenguseire Keskus on sellel aastal võtnud analüüsida pikaajalise hoolduse tuleviku, vaadates ette aastasse 2035. Seminar oli üks samm teema avamisel ja lahtimõtestamisel. Koosolekul tutvustati Ameerika Ühendriikide ja Soome praktikaid pikaajalise hoolduse valdkonnas. 

 

Reede hommikul toimus Minuomavalitsus.ee töörühm, kus oli kõne all elamu- ja soojusmajandus (Planeerimine, ehitus ja energeetika). Koosolekul osales nõunik Kalle Toomet. Samuti toimus ka noorsootöö töörühm, kus osales liidu büroo poolt haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves

Nõunik Kädi Koppe võttis osa Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekust.

Kaimo Käärmann-LiiveKaupo Kase ning praktikant Katrin Rajamäe arutasid koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega tuleviku KOV teenustevärava analüüsihankega edasiminekut ning võimaliku valmiva näidisrakendusega seotud küsimusi.  

Seoses Aasta Küla valimisega oli nõunik Kalle Toomet, kes on hindamiskomisjoni liige, külade ülevaatusel Harju- ja Läänemaal.

Asedirektor Jan Trei oli kutsutud Soome kaitsejõudude 103. aastapäeva pidustustele Soome suursaatkonda.   

Sel nädalal on büroo töötajad aktiivselt tegelenud ka töötubade ettevalmistamisega Linnade ja Valdade Päevade jaoks. Infoks ka see, et LVP 2021 toimub 17. ja 18. augustil Tallinna Lauluväljakul. Töötoad toimuvad telkides.  LVP täpsema kava ja esinejad lisame esimesel võimalusel lidu kodulehele. Korraldustiimi juht on Sirje Ludvig, küsimuste korral palume kirjutada sirje.ludvig@elvl.ee.  

Kaunist nädalavahetust kõigile!  

Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor
 

05.06.2021
Foto: Uuringu „Kohalike omavalitsuste kompetentside põhise koolitusvajaduse hindamise  metoodika ja analüüs" tulemusi ja valminud kompetentsimudeli tutvustamine