« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 44. nädala kokkuvõte

 

Head kolleegid!

See nädal on meie büroo liikmetel möödunud väga kiire töötähe all ning tegemisi-toimetamisi on olnud väga palju.

Esmaspäeval osales asedirektor Jan Trei siseministeeriumi korraldatud pagulaspoliitika koordinatsioonikogu kohtumisel, kus muuhulgas oli teemaks tugiisikuteenuse ümberkorraldamine ning visiooni/kontseptsiooni tutvustus. Ministeeriumutel on eesmärk luua kohalikele omavalitsustele võimekus rahvusvahelise kaitse saajale osutada ja korraldada tugiisikuteenuse osutamine ühtsete teenusstandartide alusel. Siseministeeriumil on plaanis luua rahvusvahelise kaitse saanud inimese tugiisikuteenuse uuendamise ja tegevuskava elluviimiseks töörühma Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Politsei- ja Piirivalveameti, majutuskeskuste, senisete teenusepakkujate, KOVide, ja ELVL osalusel. "Riigil on plaan rahvusvahelise kaitse saanud inimesele tugiisikuteenuse korraldus üle anda aastaks 2025 kohalikele omavalitsusetele. Sellest tulenevalt peame ka liiduna protsessi panustama ning aktiivselt kohalike omavalitsuste huve töörühmas esindama," lisas asedirektor Jan Trei.

Meie sotsiaal- ja finantsnõunikud Mailiis Kaljula ja Toomas Johanson tegid pika ringreisi Lõuna-Eestis ning külastasid kauneid Eesti kohti nagu Antsla, Võru, Põlva ja Kambja. Head kolleegid soovivad vastust leida küsimusele, millest tuleb erinevad kohaliku omavalitsuse ja riigi vaatele sotsiaalkaitsekulutuste suurusele. Muuhulgas uurisid kolleegid, kuidas ning millise detailsusega kajastatakse eelarves sotsiaalkaitsekulud; kuidas kajastatakse eelpool nimetatud kulud kontoplaanis; millised KOVi poolt tehtavad kulud sobituksid sotsiaalkaitsekuludeks, aga kajastatakse teiste eelarveartiklite ja kontode all; kas KOVide arvates peaks raamatupidamises kajastatud kulukontod olema detailsemad ning millised oleksid ettepanekud täiendada (muuta) riigi raamatupidamise kontoplaani ja eelarveklassifikaatoreid? Kohtumised ELVL liikmetega olid väga kasulikud, need andsid nii uut informatsiooni, aga samas kinnitasid ka juba eelnevalt teada olevat. Näiteks sai kinnitust, et KOVid registreerivad sotsiaalkaitsekulusid kohati erinevalt. Ühine oli veendumus, et ühetgi abivajajat abist ilma ei jääta. Riigilt oodatakse selgemaid juhiseid, seda eriti uute ülesannete puhul.

Liidu asedirektor Toivo Riimaa osales Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse Arktika komisjoni koosolekul. Tõdeti: Kliimamuutus annab endast märku eelkõige Arktikas. Põhjaregioonid soojenevad kiiremini, kui maailm keskmiselt. Väljaspool Arktikat toimuv majandustegevus mõjutab kõige enam Arktikat. Arktika keskkond, sotsiaalne ja majanduslik tegevus mõjutab eelkõige Läänemere regiooni. Arktika teema peaks olema lülitatud EL rohelise kokkuleppe kavasse. Läänemere komisjon konstanteeris sünergia olemasolu EL Läänemere strateegia ja EL Arktika poliitika vahel.

 

Teisipäeval toimus Maa-ameti juubelikonverents „Geograafia teeb meist naabrid, ühised vajadused teevad meist partnerid". Liidu poolt osalesid konverentsil lisaks minule ka keskkonnanõunik Reigo Lehtla ; planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonna nõunik Kalle Toomet ning meie õigusnõunik Tiina Üksvärav. Aastapäevale kohaselt räägiti senisest saavutustest ja vaadati tulevikku.

Kultuuri, spordi ja lõimumise nõunik Kädi Koppe osales Euroopa rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti korraldatud konverentsil: "Kodakondsus ja ränne – täna ja homme", mille fookuses oli EL liikmesriikide kodakondsuspoliitika valikud. Lisaks anti ülevaade viimase aasta rändetrendidest Eestis ja Euroopas. Rände- ja kodakondsuspoliitika aastaraport 2020 on leitav SIIT.

Osalesin koos arendusjuht Ott Kasuri, asedirektor Jan Trei ning nõunik Kalle Toometiga Eesti vee-ettevõtluse hindamise ning jätkusuutliku vee-ettevõtluse tegevuskava koostamise avakoosolekul OECD-ga.

Liidu keskkonnanõunik võttis osa keskkonnakoolitusest kliimamuutuste leevendamise teemal (transpordi ja energia teema).

Liidu sotsiaalnõunik Mailiis Kaljula ja asedirektor Jan Trei osalesid TST koosolekul, kus arutati ettepanekute teemal läbirääkimisteks. Töörühm tõi eriti välja vajaduse suurendada riigi poolset rahastust erihoolekandeteenustele ja osalemist üldhooldusteenuse rahastamisel. Olulise küsimusena kerkis esile sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arendamise vajadus ja eestkoste korraldamine.

 

Kolmapäeval osales liidu sotsiaalnõunik sotsiaalhoolekande konverentsil Tartus, kus põhitähelepanu oli pööratud vaimsele tervisele muutuvas maailmas.

Asedirektor Jan Trei, spetsialistidest kolleegid KOV IKT teemadel Kaimo Käärmann-Liive ja Henri Pook osalesid virtuaalseminaril, kus tutvustati loodud kontseptsiooni, kus on sündmuspõhised e-teenused ettevõtjale viidud ühtsesse kontaktpunkti. Seminaril rõhutati, et kontaktpunktis peavad olema kuvatud ka info KOV maksude ja teenuste kohta ettevõtjatele, millega kontseptsiooni loojad nõustusid.  KOVTP-d kasutavate KOVde käest küsiti, kas puhkaeestis.ee liidestuse taasavamine KOVTP-s on vajalik (EAS uuendas rakendust ja liidestus tuleks ümber teha). Enamik KOVTP kasutajaid vastas, et see pole vajalik ning seega liidese uuendust KOVTP-sse ei tellita.

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales ümarlaual, mis käsitles teadlikkuse tõstmist toidujäätmete tekke vältimisest ja toidu ümberjaotamisest. Jutuks toodi muuhulgas Taani kogemus toidujäätmete telle vältimise teadlikkuse tõstmisel kui räägiti ka Eesti kogemusest. Arutleti viiside üle, kuidas oleks võimalik teadlikkust ses valdkonnas tõsta.

Arendusjuht Ott Kasuri ning asedirektor Jan Trei osalesid ÜPP strateegiakava 2021-2027 juhtkomisjoni 4. istungil.

Haridus- ja noorsoo valdkonna nõunik Hille Ilves võttis osa kaasava hariduse hindamiskomisjoni koosolekust.

Asedirektor Toivo Riimaa osales Läänemere Linnade Liidu (UBC) Täitevkogu koosolekul. Eestist omavad UBC liikmelisust Elva (Täitevkogu liige), Maardu, Pärnu, Rakvere, Tallinn ja Tartu. Kuulati Turus toimunud EL Läänemere strateegia foorumi kokkuvõtet, UBC esindaja Brüsselis rääkis enda tegevusest, kuulati ära UBC komisjonide aruanded. Linnaplaneerijate komisjoni koosolek toimub jaanuaris 2021 Pärnus. Koosoleku käigus lahendatakse Pärnuga seonduv linnaplaneerimise konkreetne juhtum. Asutakse välja töötama uut UBC strateegiat. Järgmine Peakonverents toimub Peterburis oktoobris 2021.

 

Neljapäeval osales liidu asedirektor Jan Trei rahandusministeeriumi poolt korraldatud juhtrühmas, teemaks KOV koostöövõimaluste mõjude analüüs PHT korraldamiseks.

Keskkonnanõunik võttis taaskord osa keskkonnakoolitusest, seekord oli teemaks kliimamuutuste mõjuga kohanemine.

Toimus ka ELVL haridus- ja noorosoo valdkonna töörühma veebikoosolek, millest saab täpsemalt lugeda SIIT.

Asedirektor Jan Trei ja kolleeg Kalle Toomet osalesid RITA MobElu aruteluseminaril.

Osalesin koos asedirektor Jan Trei, Kaimo Käärmann-Liive, Nevel Paju, Henri Pooki ja Kaupo Kasega IKT kompetentsikeskuse koosolekul.

Kultuuri, spordi ja lõimumise valdkonna nõunik Kädi Koppe osales Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul.

Asedirektor Toivo Riimaa võttis osa Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse (CPMR) Peaassambleest. Ametist lahkub CPMR president Vasco Cordeiro, kes on Assooride valitsuse president. Tegevusaruande esitasid järgmised komisjonid: Atlandi komisjon, Balkani ja Musta mere komisjon, Läänemere komisjon, Vahemere komisjon, Saarte komisjon, Põhjamere komisjon. Assambleel osales ka Pärnu linnapea Romek Kosenkranius. Assambleele järgnenud Poliitikbüroo koosolekul osalesid ainult büroo liikmed. ELVL nimetab liikmed 10.novembril.

 

Reede möödus suuresti töörühmade tähe all. Liidu nõunik Kalle Toomet ning asedirektor Jan Trei osalesid teede ja transpordi töörühma koosolekul. Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales keskkonna töörühmas.

Täna toimus Eesti Linnade ja Valdade Liidu kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek, kus arutati omavalitsuste ettepankuid 2022. aasta riigieelarve läbirääkimisteks. Lisaks arutlesid töörühma liikmed kultuuri ja spordi valdkonna eesmärkide ja eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste üle. Külalisena osales koosolekul Eesti Rahvamajade Ühingu juhatuse esinaine Ülle Välimäe, kes andis ülevaate ühingu loomisest ja eesmärkidest. Töörühm kohtub Üllega uuesti järgmisel koosolekul. Ülle on ühtlasi Türi Kultuurikeskuse direktor.

 Toimus ka rahanduse töörühma koosolek, millest võtsid osa liidu asedirektor Jan Trei ja rahandusnõunik Toomas Johanson. "Rahanduse ja maksupoliitika töörühmas arutasime läbi rahalise mõjuga ettepanekud, mille esitame riigieelarve läbirääkimiste töölauale riigiga. Ettepanekud hõlmavad kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäära tõstmist omavalitsustele, vajadust korrastada kohalike maksude süsteemi, tõsta toetusfondis kohalike ülesannete täitmiseks antavad sihtotstarbelised toetused hiljemalt aastaks 2022 KOV tulubaasi. Samuti arutasime läbi liidu liikmete poolsed ettepanekud Euroopa Liidu struktuurivahendite 2021+ planeerimisest," kommenteeris liidu asedirektor.

Töönädala viimasel päeval osales meie haridusnõunik hariduskonverentsil "Haridusmõte 2020".

Liidu keskkonnanõunik osales suure osa neljapäevast ja tänasest ka INTERREG programmi rakkerühma veebikoosolekul.

 

Ilusat oktoobrikuu lõppu ja püsigem terved!

Veikko Luhalaid

Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor