Eesti Linnade ja Valdade Liidu 45. nädala kokkuvõte

Lugupeetud kolleegid,

november on alanud, aasta lõpp hakkab jõudma järjest lähemale. Tegemisi-toimetamisi oli bürool ka sel nädalal palju.

Esmaspäeval andis meie sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula intervjuu Euroopa Liidu projekti „Advancing Personal and Household Services" (Ad-PHS) raames, mille eesmärgiks on uurida,kuidas koroonapandeemia mõjutas Eestis isiklike ja majapidamisteenuste pakkumist, aga ka nõudlust nende järgi (veebruar-juuni 2020). Frankfurdi Goethe Ülikooli uurija küsis meie nõunikult, kas kohalike omavalitsuste poolt toetatud sotsiaalhoolekande valdkonnas toimus sel perioodil muutusi ning kuidas teenusepakkujad ja -kasutajad nendega toime tulid.
Asedirektor Jan Trei, nõunikud Kaimo Käärmann-Liive ning KOV IKT Kompetentsikeskuse spetsialist Henri Pook võtsid osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja ELVL IT-võrgustiku kohtumisest Eesti digiühiskond 2030 arengukava loomisprotsessi teemadel. Arengukava katab ka KOV IT taristu ning KOV teenuseid, täpsema sõnastuse osas oodatakse KOVde ettepanekuid. „Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium on koostamas Digiriigi ja küberturvalisuse arengukava aastani 2030. Meie liidu roll on esindada kohalike omavalitsuste huvisid ja vajadusi riiklikes arengukavades ja vastavates aruteludes. Ministeerium peab arengukava väljatöötamisel KOV-de seisukohti väga oluliseks. Oleme küsinud liidu liikmete ettepanekuid ja arvamusi arengukavasse. Koondame need ja edastame MKM-le. Arengukava on oluline ka selles mõttes, et see saab olema aluseks järgmise perioodi EL struktuurivahendite IKT valdkonna rahade planeerimise aluseks," ütles asedirektor Jan Trei.
Liidu asedirektor Jan Trei, sotsiaalnõunik Mailiis Kaljula ja avalike suhete nõunik Liis Epro osalesid veebikoosolekul Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Rahandusministeeriumiga, kus arutleti kohalike omavalitsuste valmisoleku üle pakkuda 1. jaanuarist 2021.a ESF rahastuse toel raske ja sügava puudega lastele tugiisiku, lapsehoiu ja transporditeenust.

Koos asedirektor Jan Treiga kohtusime Rahandusministeeriumi kolleeegidega, et vahetada infot ja arutada sel kuul "laual olevaid" olulisi teemasid.

Teisipäeval osales liidu arendusjuht Ott Kasuri kodanikupäeva aumärkide väljaandmise komisjonis.
Liidu nõunik Kädi Koppe võttis osa ELVL lõimumise töörühma koosolekust,  kus arutati omavalitsuste ettepanekuid 2022. aasta riigieelarve läbirääkimisteks. 
Liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja avalike suhete nõunik Liis Epro kohtusid veebi vahendusel HTM-i esindajaga, kohtumisel arutati kommunikatsiooniplaani koostamist õpetaja töö- ja palgakorralduse aluste kaasajastamise käsiraamatu tarbeks.
Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal osales Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Covid19 rakkerühma virtuaalsel koosolekul, mille põhiteema oli pandeemia teise lainega seotud väljakutsed kohalikele omavalitsustele  ja meetmete kohalikule tasandile viimine. Ettekanded olukorrast kohalikul tasandil  olid Soome, Iisraeli ja Ühendkuningriigi omavalitsusliidu ekspertidelt.
Arutleti, milline on valitsustasandite vahelise koostöö kvaliteet, kas see on võrreldes kevadega paranenud. Kahjuks enamasti oli vastus eitav. Iisraeli esindaja ettekandes küll mainiti, et teise laine ajal on KOVide kaasamine paranenud, näiteks koolide sulgemine ja avamine on nüüd KOVide vastutusalas, nakatumiste arv Iisraelis kahaneb, aga on siiski muret tekitav. Inglismaal (LGA esindaja sõnul) on piiranguteks määratletud 3 taset, tegemist niisiis tsentraliseeritud süsteemiga (ülalt alla). Hollandis on KOVid kaasatud riikliku taastusplaani koostamisele. Mõnedes riikides katsetatakse meetmeid esialgu vaid mõnes piirkonnas, alles seejärel laiemalt. Helsingi linnal on ambitsioon saada kõige funktsionaalsemaks suurlinnaks maailmas pandeemiast taastumise faasis.

 

 

Kolmapäeval osalesid liidu arendusjuht Ott Kasuri ja haridus- ja noosoonõunik VV ja ELVLi alatöörühmas, mille teemaks oli koolivõrk kahanevates piirkondades.

Asedirektor Jan Trei osales ehituse pika vaate juhtrühmas, ligipääsetavuse rakkerühma 4. kohtumisel ning koolinoorte ideekonkursi "Mina suudan" riikliku hindamiskomisjoni koosolekul.

Kolmapäeval toimus ka veebi kaudu ELVL juhatuse koosolek, kus teemaks oli KOV IKT koordineerimine liidus.

 

Neljapäeval osalesid liidu haridus- ja noorsoonõunik ja arendusjuht veebikoosolekul, kus Haridus- ja Noorteameti, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad arutasid koostöövõimalusi 2021+KOV haridusjuhtide ja koolijuhtide arendamisel.
Asedirektor Jan Trei ning arendusjuht Ott Kasuri võtsid osa ÜPP juhtkomisjoni veebiülekandest.

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla võttis osa segaolmejäätmete uuringu tutvustamisest. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse poolt 2019/2020 aastal läbi viidud segaolmejäätmete uuringu tutvustamisel sai ülevaate segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise kohta Eestis. Tegu on juba kolmanda samalaadse uuringuga, mistõttu lubavad käesoleva uuringu tulemused muuhulgas hinnata Eesti olmejäätmete kogumissüsteemi arenguid viimase kümne aasta jooksul. Uuringu lõpparuannet saab lugeda SIIT:  https://www.sei.org/wp-content/uploads/2020/10/sortimisuuringu-lopparuanne.pdf
Asedirektor ning arendusjuht osalesid ka veebiseminaril Rootsi omavalitsustega (Åre ja Östersund), kus jagati infot kohanemis-ja lõimumistegevuste ja parimate praktikate osas. Seminari eesmärgiks oli tutvuda rootslaste kogemustega ja valmistada ette õppesõitu Rootsi, mis peaks toimuma 2021.a kevadel.

Teisipäevast neljapäevani toimus ka Tallinna Visioonikonverents, mis koliti viiruse kiire leviku tõttu üle veebi. Sellegipoolest olid kõik kolm päeva täis väga põnevaid arutelusid ja ettekandeid, mida paljud meie büroo liikmed ka huviga jälgisid-kuulasid.

Reedel osalesid liidu büroo arendusjuht ning hariduse ja noorsoonõunik veebi kaudu kutsehariduse nõukoja koosolekul.
Reedel osalesin koos nõunik Kädi Koppega konverentsil „Aleksander Tõnisson ja Jõhvi aastatel 1920-1940", mille korraldajaks oli Jõhvi Muuseumi Selts. Konverents oli pühendatud kindralmajor Aleksander Tõnissoni 145. sünnipäevale ja Kaitseliidu Alutaguse maleva 30. aastapäevale.

5. ja 6. novembril toimus Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) peasekretäride ja direktorite nõupidamine, kus arutati läbi CEMR Poliitikakomitee teemad. Kinnitati 3.-4.märtsil toimunud koosoleku protokoll ja 29.septembril toimunud Poliitikakomitee otsuste protokoll. Tutvustati CEMR uut struktuuri, mis suunatakse Poliitikakomiteesse kinnitamiseks. Arutati CEMR strateegiat 2020-2030, CEMR rahvusvahelise koostöö strateegiat, 2020 parandatud eelarvet, 2021 eelarvet ning CEMR väliselt finantseeritavaid projekte, järgneva kuu jooksul on võimalik teha parandusettepanekuid. Itaalia tegi ettepaneku projektide ekspertgrupi moodustamise kohta, mis osalejate poolt ka heaks kiideti. CEMR tähistab veebipõhise üritusega 70. juubelit 28.jaanuaril 2021. Päevakava on paika pandud nii, et päeva esimeses pooles toimub Poliitikakomitee ja pärastlõunal debatt CEMR mineviku ja tuleviku teemal. Antakse välja ka uus CEMR tutvustustrükis. 21.oktoobril 2021 korraldab Hispaania liit nende juubeli auks kongressi. Prantsusmaa liit asutati märtsis 1951. Juubelit tähistatakse järgmise aasta juunis või juulis Strasbourgis.

Oleme selles aina tõsisemaks muutuvas olukorras eriti ettevaatlikud, hoolitseme endi ja oma lähedaste tervise eest!

Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor