« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 46. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,

on taaskord aeg võtta kokku Liidu töönädal. Sel nädalal on kahtlemata paljud tähele pannud, et suur hulk planeeritud kohtumistest on üle viidud veebi, et säästa kõigi tervist. Võtsime liidu büroos vastu otsuse, et nädala keskpaigast alates jaotame töölkäimise kolleegide vahel ära- kokkuleppe kohaselt tohib ühes kabinetis istuda korraga üks inimene ning teine teeb samal päeval kaugtööd.

Esmaspäeval osales liidu haridus- ja noosoonõunik Hille Ilves veebi vahendusel noorsootöötaja kutse hindamiskomisjonis.
Büroo õigusnõunik Tiina Üksvärav ja nõunik Kalle Toomet, kelle valdkondade alla kuuluvad planeeringud, ehitus, energeetika, maaelu, transpordi ja teede teemad, võtsid osa Riigikogu õiguskomisjoni istungist, kus oli arutluse all tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (120 SE).
Toimus ka URBACT seirekomitee, milles osales meie asedirektor Toivo Riimaa.

Teisipäeval võttis liidu haridus- ja noosoonõunik osa arutelust HTM-i esindajaga, kus arutleti 2021. aasta ühistegevusi.
Nagu ka esmaspäeval, osales asedirektor taaskord URBACT seirekomitees.

Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal jälgis Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) koosolekut, kus toimus rohelise kokkuleppe arutelu „2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamine ning rohepöörde toetamine kohalikul ja piirkondlikul tasandil" . Sõna võtsid Dr Eva Kracht, Saksamaa keskkonnateemade Euroopa poliitika asepeadirektor Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi esinduses ja Mauro Raffaele Petriccione, Euroopa Komisjoni kliimameetmete peadirektor.
Vastu võeti 2 arvamust:

  1. „Kliimamuutuste mõju piirkondadele: Euroopa rohelise kokkuleppe hindamine" Raportöör Andries GRYFFROY (BE/EA)
  2. „Ennetav kohanemine kliimamuutustega: võimalused ja koostoime jätkusuutlikkuse ja elukvaliteedi edendamiseks piirkondades ja kohalikes omavalitsustes – millised raamtingimused on selleks vajalikud?" Raportöör Markku MARKKULA (FI/EPP)


Kolleegid Kaimo Käärmann-Liive, Henri Pook, Kaupo Kase ja Nevel Paju osalesid riigi IT-juhtrühma KOVi erikoosolekul, kus arutati KOV üleriiklike IKT projektide finantseerimist riigi poolt, erilises fookuses oli KOVTP uuendamise rahastamise võimalused.

Liidu sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales kohalike omavalitsuste poolt osutatavate pikaajalise hoolduse teenuste korraldamise mudelite arutelul. Fookusgrupi päevakorras olid järgmised teemad:
• Pikaajalise hoolduse teenuste osutamine kohalikes omavalitsustes, sellega seotud probleemid ja väljakutsed.
• Pikaajalise hoolduse osutamise korraldamise võimalikud mudelid ja nende rakendamise eeldused ning võimalused.
Koosolekul arutati muuhulgas seda, kuidas käsitletavate teenuste osutamise tulevik välja näeb, et vähendada teenuste killustumist? Sotsiaalkindlustusameti roll KOV suunal? Maakondlike arenduskeskuste ja maakondlike kohalike omavalitsuste liitude roll protsessis?
Leiti:
• Niikaua kui suured tegijad ei võta eestvedaja rolli, niikaua muudatusi ka ei teki. MAKide (maakondlike arenduskeskuste) ja maakondlike omavalitsusliitude roll on vaja läbi mõtestada, vajadus suunata rohkem KOV raha arenduskeskustesse ka sotsiaalvaldkonnas ühistegevuseks.
• Vastutusega kaasneb alati ka huvi kasv. Mõelda rollid selgeks. Eesti Linnade ja Valdade Liit saaks sotsiaalvaldkonnas riigi ja KOV tasandi koostööle rohkem kaasa aidata, näiteks eelarveläbirääkimistel ja teisi koostööformaate kasutades.

Teisipäeval toimusid Viru konverentsikeskuses ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatus ja volikogu. Suur osa võtsid koosolekutest arusaadavatel põhjustel osa veebi teel.

Juhatuse päevakorda saab näha SIIT ja volikogu päevakorda SIIT.
Juhatusse lisati eraldi kaheksandaks päevakorrapunktiks ka Viru-Nigula Vallavalitsuse ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu pöördumine teemal õiglase ülemineku kava elluviimine. Liidu juhatus otsustas nende pöördumist toetada. Viru-Nigula Vallavalitsuse ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu pöördumise sisu võib näha SIIT .
Volikogule anti muuhulgas ülevaade riigieelarve läbirääkimiste ajakava muudatustest (loe rohkem SIIT); kinnitati ka mitmed esindajate kandidaadid välisorganisatsioonidesse. Nii esitati Euroopa Regioonide Komitee põhiliikme kohale Rakvere abilinnapea Andres Jaadla, vabanevale asendusliikme kohale nimetati Pärnu abilinnapea Varje Tipp. (loe rohkem SIIT); kinnitati ka esindajad Euroopa Mereliste Äärealade Ühenduse juhtorganitesse (loe rohkem SIIT) ning kinnitati ka CLRAE Eesti delegatsiooni liikmete kandidatuurid (loe rohkem SIIT).


Kolmapäeval kuulas asedirektor Jan Trei Telia Digital Hubi, kus toimusid ettekanded ja arutelud IoT, 5G, küberturvalisuse, pilvetehnoloogiate ja IT-terviklahenduste teemadel. Esinejate seas võis leida mainekaid digitaliseerimise visionääre Euroopast ja juhtivaid arvamusliidreid Eesti tehnoloogiamaastikult, kes näitasid kätte olulisimad uued suunad ja muudatused, et kuulajad oleksid kursis nii tänaste kui homsete digitaliseerimise trendidega.
Osalesin koos asedirektor Jan Trei ja nõunik Kalle Toometiga kohaliku kasu välja töötamise mudeli arutelul, mida korraldas Eesti Taastuvenergia Koda. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on hetkel aktiivselt tegelemas osapooltele kõige sobivama mudeli välja töötamisega, mille alusel oleks võimalik Eestis rajada tuuleparke nii, et kohalik omavalitsus ja kogukond sellest samuti kasu saaks. Hetkel käivad arutelud selle üle, milline peaks täpne mehhanism välja nägema. Koosolekul kuulati Eesti Taastuvenergia Koja mõtteid ja ettepanekuid  ning arutati teemal: „Millised võiksid olla arendajate ja omavalitsuste huvid ja võimalused ühisosa leidmiseks".
Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales Keskkonnaameti koolitusel kohalikele omavalitsustele, kus räägiti jäätmete liigiti kogumisest ning samuti kuulas koolitust Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) poolt ehituslubade ja planeeringute vaidlustamise kohta.
Arendusjuht Ott Kasuri osales asendusõpetajate nõukogu koosolekul.
Haridus- ja noosoonõunik osales VV ja ELVL alatöörühmas, mille aruteluteemaks oli seekord kasvavate piirkondade koolivõrk.
Kolmapäeval toimus ka Säästva Arengu Foorum, mida jälgisid mitmed büroo kolleegid. Foorumil kuulutati välja ka möödunud aasta keskkonnasõbralikem kohalik omavalitsus, kelleks osutus Saaremaa vald. Palju õnne võitjale, teistele nominentidele Tartu ja Rakvere linnale ning tunnustuse pälvinud Keila ja Võru linnale! Arendusjuht Ott Kasuri ja nõunik Kalle Toomet olid nimetatud hindamiskomisjoni liikmeteks. Rohkem infot SIIT.


Neljapäeval osales liidu sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula rahvusvahelisel veebikonverentsil "Dementsusega inimese hooldekodu – nagu oma kodu". Konverentsil räägiti dementsusesõbraliku hoolduse põhimõtetest, isikukeskse lähenemise olulisusest ja headest praktikatest Hollandis, Rootsis, Soomes ja Eestis.
Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla ning planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkondade nõunik Kalle Toomet osalesid taastuvate energiaallikate uurimise ja kasutamise XXII konverentsil. Sel aastal keskenduti taastuvenergia arendamisele kohalikul ja kogukonna tasandil ning seostele Euroopa Roheleppega.
Haridus- ja noosoonõunik võttis osa arenguprogrammi "Pluss" III moodulist, KOVide noorsootöö koostöökohtumise arutelust ning noorsootöötaja kutsekomisjoni e-koosolekust. Päeva teises pooles osales kolleeg veel inspiratsiooniseminaril "Aita luua homne Eesti".
Koos kolleegide Sirje Ludvig ja Jan Treiga osalesime Omavalitsuspäeva kogumiku koosolekul. Hea kolleegi Sirje ülesandeks on koondada kõigi viie aasta Omavalitsuspäevade materjalid ja fotod ning kokku panna kogumiku tervik.
Pärastlõunal osalesid Jan Trei, Henri Pook, Kaimo Käärmann-Liive, Kaupo Kase, Nevel Paju ja Toomas Johanson koosolekul, kus arutleti KOV IKT kompetentsikeskuse 2021 tööplaani ja eesmärkide ning KOV IKT kompetentsikeskuse 2021 eelarve ja hangitavate arendustööde üle.
Liidu Brüsseli esindaja Tiiu Madal sai osa Teisest ELi Idapartnerlusfoorumist, mille korraldas Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Oomavalitsuste Nõukogu (CEMR) koostöös Euroopa Komisjoni ja Läti üleriigilise omavalitsusteliiduga (LALRG). Foorumi teema oli „Solidaarsus ja koostöö – kuidas olla tugevam tulevikus". Toimus arutelu idapartnerluspoliitika tuleviku üle ja kohalike omavalitsuste panuse üle Euroopa rohelisse kokkuleppesse. Samuti räägiti kestliku arengu eesmärkide rakendamisest avalike reformide kontekstis ning noorte rollist poliitikas ja kodanikuosalusest digiajastul.Täna ehk reedel toimus KOV haridusjuhtide "Pluss" arenguprogramm, kus osales taaskord liidu haridus ja noorsoonõunik.
Põllumajandusuuringute Keskuse (PMK) maaelu võrgustikutöö osakond (maaeluvõrgustik) korraldas arukate külade seminari "Arukas küla - tuleviku küla". Seminari kuulasid meie arendusjuht Ott Kasuri, asedirektor Jan Trei ja sotsiaalnõunik Mailiis Kaljula ning ligi 60 osalejat veel veebis, lisaks neile 20 kes osalesid füüsiliselt Jänedal.
Täna toimus TalTech Virumaa kolledžis XII põlevkivikonverents "Põlevkivi rohepöörde valguses", mida kuulas meie keskkonnanõunik.
Kolleegid Jan Trei ja Kalle Toomet osalesid tuulenergia seminaril "Kohalik kasu".

Rahandusministeerium on teinud ELVL-le ettepaneku muuta RES ja RE ettepanekute esitamise tähtaega 15. novembrilt 15. detsembri peale. Ettepanek võimaldab liidul saada 1 kuu lisaaega RES ja RE ettepanekute esitamiseks. Valitsuskomisjoni ja ELVL esindajate läbirääkimiste koosolek soovitakse tuua märtsikuu asemel veebruarikuusse (15.02). Info SIIN.
Sellest tulenevalt korraldame täiendava RES 2022-2025 ja RE 2022 läbirääkimiste ideekorje liidu liikmete seas. Ootame liikmetelt täiendavaid ettepanekuid 25. novembriks!


Ilusat novembrikuu jätku ning hoidkem endiselt oma tervist!


Veikko Luhalaid
Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevdirektor