Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2. nädala kokkuvõte


Head kolleegid,
uus aasta on hoo sisse saanud ning töörütm jälle kiire nagu tavapäraselt. Kuna käes on reede, on taaskord aeg büroo tegemiste nädala kokkuvõtteks.

2020. aasta lõpunädalatel valmis noortegarantii tugisüsteemi (NGTS) mõju ja tulemuslikkuse analüüs. Esmaspäeval toimus analüüsi tulemuste tutvustamine ja lühikes arutelu NGTS rakendamise ja NEET-olukorras olevate noorte abistamise vaatest. Analüüsi tulemustega tutvus meie sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula.
Liidu asedirektor Jan Trei osales esmaspäeva ennelõunal ka Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalikku istungil, kus tehti ülevaade COVID-19 vaktsineerimise plaani täitmisest Eestis.
Jan osales ka siseministeeriumi tippjuhi hindamisel. Hindamine annab tippjuhile väärtuslikku tagasisidet enda arendamiseks ning organisatsiooni, valdkonna ja riigi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks. Hindamise tulemused on sisendiks tippjuhi arengu- ja hindamisvestlusele ning arendustegevuste kokkuleppimisele. 
Samuti tegeles Jan esmaspäeval heaolu arengukava koostamise ettepaneku osas liidu seisukoha kujundamisega.

Teisipäeval osales liidu nõunik Kädi Koppe vähelõimunute nõustamis- ja infosüsteemi ekspertrühmas.
Arendusjuht Ott Kasuri, asedirektor Jan Trei ning nõunikud Kalle Toomet ja Mailiis Kaljula võtsid osa vebinarist aruka küla teemadel „Kogukonna kaasamine ja koostöö kohaliku omavalitsusega". Maaeluvõrgustik koostöös Eestimaa külaliikumisega Kodukant viis läbi on-line seminari, kus otsiti vastuseid küsimustele, kuidas aktiveerida kohalikke ühiselt panustama piirkonna arengusse, kuidas arendada suhteid omavalitsustega, milline on eestvedaja roll ning jagati kogemusi ja mõtteid.
Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla kuulas OECD vaadet sellele, kuidas maailm COVID-19 pandeemiaga seni hakkama on saanud ja mis meil veel ees seisab.

Teisipäeval toimus ka liidu juhatuse selle aasta esimene koosolek. Teemasid oli arutluse all mitmeid.
Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro, MTÜ Polis president Sulev Lääne , Riigikogu liige ja Jõgeva vallavolikogu esimees Aivar Kokk andsid liidu juhatusele üle V Omavalitsuspäeva deklaratsiooni, mida saab lugeda SIIT
Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse tutvustas juhatusele COVID-19 vaktsineerimiskava.
Tallinna Linnavaraameti maatoimingute osakonna juhataja Maritta Mägi tegi ülevaate maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust.
Kolleeg Jan Trei ja liidu finantsnõunik Toomas Johanson tegid ülevaate omavalitsuste ettepanekutest EL 2021+ struktuurivahendite ja õiglase ülemineku fondi rahaliste vahendite kasutamiseks. Täpsemalt saab lugeda SIIT.
KOV IKT kompetentsikeskuse projektijuht Henri Pook tutvustas juhatusele ELVL 2021. aasta hankeplaani ning tutvustas riigihangete „Kohaliku omavalitsuse volikogude/valitsuse uue infosüsteemi (VOLIS2) analüüs ja prototüüp" ja „Kohalike omavalitsuste volikogude/valitsuste infosüsteemi (VOLIS2) haldus- ja ärimudeli analüüs" väljakuulutamiseks nende sisu.
Liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves tegi ülevaate alushariduse seaduse eelnõust. Sealjuures rõhutati, et liidu liikmete ettepanekuid eelnõule oodatakse 19. jaanuariks!
Hille Ilves andis informatsiooni ka HTMi ja ELVLi vahelisest riigieelarvelise toetuse lepingust.
Hea kolleeg Sirje Ludvig tegi ülevaate Linnade ja Valdade Päevade hetkeseisust. Teatavasti jäi liidu aasta üks suursündmus möödunud märtsikuus koroonaviiruse tõttu ära. Selle aasta toimumisaeg on hetkel veel lahtine. Ühe võimalusena arutatakse ka LVP korraldada vabaõhuüritusena suve hakul.

Kolmapäeval võttis kolleeg Kädi Koppe osa Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekust.
Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula, asedirektor Jan Trei ja avalike suhete nõunik Liis Epro osalesid sotsiaalvaldkonna COVID-19 infokoosolekul, kus põhitähelepanu pöörati CVOVID-19 vaktsineerimisega seonduvale, aga puudutati ka teisi teemasid. Milliseid täpsemalt, saab lugeda SIIT.  Koosolekust võttis tipphetkel veebi teel osa 105 inimest.
Kolleeg Mailiis osales ka veel minuomavalitsus.ee täiskasvanute sotsiaalhoolekande teenusvaldkonna töörühmas.

Neljapäeval osales kolleeg Kalle Toomet E-ehituse veebiseminaril. Teemade valik oli lai: ehitisregistri uus nägu ja arhitektuur e-ehituse platvormil; e-ehituse platvormi arendajate portaal; lisamõõde ehitatud keskkonnale – 3D kaksik ning CCI klassifikaatori juurutamine (KAOL/CCI tõlketabel).
Liidu asedirektor Toivo Riimaa osales Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) kohalike finantside ekspertgrupis ning uuringute ekspertgrupis.
Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves osales veebikohtumisel Andras esindajatega ning samal päeval ka koos arendusjuht Ott Kasuriga veebikohtumisel HTMi esindajaga.
Osalesin koos asedirektori Jan Trei, finantsnõuniku Toomas Johansoni ja liidu õigusnõuniku Tiina Üksväravaga Statistikaameti ja ELVL koostöökohtade arutelul. Oluliseima tähelepanekuna kerkis esile see, et olemasolevaid andmeid saaks paremini teadvustada ning paremini kasutada. Samuti saaks ELVL paremini olla kursis sellega, et milliseid andmeid KOV-ides enim kasutatakse ja milliste andmete järgi on veel vajadust.

Reede hommik algas taaskord COVID-19 vaktsineerimise teemal. Nimelt, nii juhatuse koosolekul (loe SIIT) kui kolmapäevasel sotsiaalvaldkonna infokoosolekul pakkus liit välja, et saaksime kaasa aidata vaktsineerimisinformatsiooni vahendamisele riigi ja kohalike omavalitsuste vahel. Sotsiaalvaldkonna koosolekul selgus ka, et kohalike omavalitsuste poole pöördutakse väga tihti info saamiseks, eriti just teadmatuse, hirmu või trotsi tõttu vaktsineerimise ees, ent selge kommunikatsiooniplaan jääb kahjuks vajaka. Seetõttu korraldasime kiirkorras reede hommikul COVID-19 vaktsineerimise koosoleku, kuhu olid oodatud eelkõige KOV-ide kommunikatsiooniinimesed ning sotsiaalvaldkonna spetsialistid. Sotsiaalministeeriumi esindajad vastasid paljudele küsimustele, mis inimestel seoses vaktsineerimisega on tekkinud. Arutleti, milline võiks olla elaniku ja KOVi vaheline kommunikatsiooniplaan. Samuti kuidas saaks vaktsineerimiskavaga seotud informatsiooni kohalikesse omavalitsustesse võimalikult lähedale viia. Büroo poolt võtsid koosolekust osa Mailiis Kaljula, Jan Trei ja Liis Epro.
Kolleeg Kalle Toomet osales planeerimiskonverentsi nõukogu koosolekul, kus keskenduti novembrikuus Tartus toimuva konverentsi peaesineja- ning teema arutelule. Arutelu käigus pakuti välja, et konverentsi põhiteemaks sellel aastal võiks olla ruumilne planeerimine digimaailma tähenduses. Planeerimine nii kaasamise, sisu kui tehnilise poole pealt on paratamatult hakanud järjest rohkem liikuma digilahenduste poole ja aastatega see ainult süveneb. Leiti, et on viimane aeg planeerimismaastiku tähtsündmusel nendest muutustest pikemalt arutleda ehk arutada üheskoos, millised muutused ootavad meid ees. Lõpliku kinnituse põhiteema osas langetatakse veebruarikuu koosolekul.
Kalle võttis osa ka taastuvenergia nõukoja koosolekul. Planeeritud päevakava hõlmas endas vähempakkumise määrus (laekunud ettepanekute arutelu); riigiabi teema arutelu ning elektrituruseaduse arutelu.
Toimus ka IKT kompetentsikeskuse nõupidamine, millest võtsid osa kolleegid Jan Trei, Kaimo Käärmann-Liive, Nevel Paju, Henri Pook ja Toomas Johanson, koosolekul täpsustati VOLIS2 analüüsihanke detailid.
Kolleegid Kädi Koppe ja Hille Ilves ja Ott Kasuri kuulasid täna ka virtuaalselt Tartu Ülikooli RITA-rändeprojekti lõpukonverentsi.

Linnade koostööprogramm URBACT on avanud uue perioodi 2021-2027 kujundamiseks konsultatsiooni. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) palvel saatis liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal Eesti suuremate linnade välissuhtlejatele URBACTi koostööprojektide teemalise küsitluse ning edastas nende vastused ja ettepanekud URBACTile. (Üksikute projektide kaupa rahastamise asemel oodatakse integreeritud juhtimis- ja rahastamismudelit. Näiteks kliimamuutustega seotud väljakutsed on valdkondade ja seetõttu ka rahastusallikate ülesed. Linnades tehtavad pikaajalised kliimainvesteeringud vajavad terviklikku ja süsteemset lähenemist. Soovitakse, et igas konsortsiumis oleks üks tugev linn juhtpartneriks. Nimetati, et URBACTi võrgustikud on väga sobivaks kohaks, kus erinevate juhtimismudelite kohta kogemusi vahetada.)

Euroopa Regioonide Komitee SEDEC komisjon (sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjon) kinnitas Viimsi vallavolikogu liikme Jan Trei raportööriks. Trei ülesanne on komitee nimel koostada arvamus teemal „Meedia digitaalsel kümnendil: tegevuskava". Rohkem infot SIIT.

Siinkohal on paslik teha ka üleskutse osalemaks 21. jaanuaril töötoas, mille fookus on andmehalduse ja avaandmetega seotud ülesannetel omavalitsuste jaoks. Töötuba on mõeldud neile, kelle ametiülesannete hulka KOV-is kuulub andmete haldamine, turvaline säilitamine, andmevahetuse ja andmete avaldamise korraldamine. Töötoa korraldavad Eesti Linnade ja Valdade Liit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Open Knowledge Estonia. Registreerimine toimub SIIN, lisainfot leiab SIIT.

Kaunist nädalavahetust!
Veikko Luhalaid
ELVL tegevdirektor