« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 10. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

 

aeg võtta kokku selle aasta 10. töönädal.  

 

Esmaspäeval (6. märtsil) toimus Tallinna Strateegiakeskuses R-Klubi arutelu. Tallinna kolleegidega kohtusid arendusnõunik Ott Kasuri ja keskkonnanõunik Reigo Lehtla. R-Klubi projekti avamine ning kutse omavalitsustele projektiga liituda leiab aset Linnade ja Valdade Päevadel 12.-13. aprillil! Projekti initsiatiivgruppi kuuluvad Tallinna Strateegiakeskus, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Keskkonnainvesteeringute Keskus, TalTech ja Balti Uuringute Instituut. Projekti sisuks on lühidalt see, et Eesti linnad ja vallad asuvad rohepööret omal initsiatiivil läbi viima. 

 

Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamist käsitleva seaduseelnõu põhialused. Eelnõu põhialused on vahekokkuvõte olulisematest muudatustest, mida on taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamiseks tehtud ja lähiajal kavas teha. Eelnõu põhialuste dokumendi leiab ka eelnõude infosüsteemist (EIS). Muudatuste tutvustamiseks ja aruteluks toimus huvitatud osalistele virtuaalne infotund, mida jälgis liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet. 

 

Kalle osales ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu kutsutud ehitusvaldkonna arengukomisjoni targa tellija töörühma teisel kohtumisel. Rohkem infot valdkonna kohta leiab SIIT 

 

Arendusnõunik kohtus virtuaalselt Soome kolleegidega Soome Omavalitsuste Liidust, et arutada ettevalmistusi Linnade ja Valdade Päevadeks ning seal sõlmitavat koostöölepet ELVLi ja Kuntaliitto vahel.  

 

Teisipäeva (7. märtsil) hommikul toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis teede ja transpordi töörühma koosolek. Liidust võtab töörühma tööst osa nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas. 

 

Samal päeval toimus ka veel maade hindamise ja maamaksu veebinar, mille päevakorrast võis leida ülevaate maa korralisest hindamisest ja andmete korrigeerimisest peale maa korralise hindamise tulemuste avalikustamist; uute maa maksustamishindade andmete ülevaate asustusüksuste kaupa;  kirjeldati 2023. aastal planeeritavaid arendusi maa maksustamishindade kasutamiseks; maamaksuseadusemuudatused; EMTA veebirakenduse tutvustuse; maamaksu juhtimislaua tutvustuse. Veebinari jälgis lisaks planeeringute nõunikule ka õigusnõunik Tiina Üksvärav 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales terviseedenduse koosolekul. Seekordsel kohtumisel tegi Siseministeerium ülevaate oma tegevustest omavalitsuste suunal. Arutati töökoha terviseedenduse baashindamise küsimustiku tulemusi, tehti põgus ülevaade Norra projektist ning toimus KOV tegevuskavade hindamise tööriista arutelu. 

 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal võttis osa Regioonide Komitee töörühma koosolekust, mis keskendub roheleppe elluviimisele kohalikul tasandil. Arutelus rõhutati, et roheliste investeeringute mobiliseerimine ja innovatiivsete roheliste projektide rahastamine võimaldab kohalikel omavalitsustel edendada kliimaneutraalset üleminekut. 

 

Lõimumisnõunik Einike Uri kohtus Tallinna esindajatega, et arutada Euroopa Sotsiaalfondi lõimumis-, sh kohanemisprojekti koostöölepingu teemadel. Projekti näol on tegu uue suunaga liidu tegevusvaldkondade seas, eesmärgiga toetada omavalitsusi lõimumis- ja kohanemisteemadel, sihtrühmadega töötamise võimekuse tõstmisel ja luua temaatiline koostöövõrgustik. Kavas on näiteks koostada juhendmaterjale, korraldada koolitusi, infopäevi ja kogemuskohtumisi. 2024. aastal algab lõimumis-, sh kohanemisteekondade väljatöötamine. Lisaks sõlmitakse partnerluslepingud vähemalt seitsme KOV-iga, neist esimesed Tartu, Rakvere ja Tallinna linnaga. Partnerluslepingu alusel võtavad KOV-id tööle koordinaatori ja toetatakse kohalikul tasandil kolme tegevussuunda: lõimumist, sh kohanemist toetavate teenuste arendamine, sihtrühmade toetamine ja võrgustiku arendamine. 30.01 saatis Kultuuriministeerium meetme kohta välja ka pressiteate.  

 

Asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik osalesid hooldajapalga kollektiivleppe jätkukohtumisel, mida vedas eest tervise- ja tööminister. Arutati laiendatud kollektiivlepingu sõlmimist ööpäevaringse üldhooldusteenuse hooldustöötajate töötasu alammäära kokku leppimiseks. 

 

Aset leidis Digiühiskonna Arengukava 2030 juhtrühma kohtumine, kus tutvustati valdkonna 2023. aasta tööplaani ning räägiti Digiühiskonna Arengukava 2030 hindamise protsessi algatamise teemadel. Digiarengu valdkonna 2023. tööplaanide tutvustus hõlmas digiriiki; küberturvalisust, side, riigiside, koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Juhtrühma liikmetele tutvustati ka Digiühiskonna Arengukava Programmi 2023-2026. Osales asedirektor Jan Trei. Digiühiskonna Arengukava 20203 juhtrühma juhib IT asekantsler Luukas Ilves. 

 

Kolmapäeval (8. märtsil) eeltutvustati minuomavalitsus.ee juhtrühma liikmetele kohalike avalike teenuste ja elukeskkonnaga rahulolu uuringu tulemusi. Küsitlusankeet hõlmas järgmisi teemaplokke: üldine rahulolu; valitsemine ja areng kohalikus omavalitsuses; ehitatud keskkond; teed ja tänavad; ühistransport; liikuvus; muud teenused; rohekeskkond; eluase; turvalisus; kuuluvus; soovitamine ja maine. Uuringus osales 10 430 inimest. Kohtumisel osales asedirektor Jan Trei.   

 

Asedirektor võttis osa ka Ukraina sõjapõgenike kriisi lahendamise ministeeriumite kantslerite juhtrühma koordinatsioonikoosolekust. Juhtrühma eesmärgiks on tagada adekvaatne olukorrapilt riigis toimuvast ja ministeeriumite tasandi vajalikest  strateegilistest otsustuskohtadest, mis võimaldab kujundada terviklikult sõjapõgenike abistamise poliitikat, arvestades ka pikaajaliste mõjudega. Kantslerite juhtrühma koordinatsioonikoosoleku päevakorras olid muuhulgas Sotsiaalkindlustusameti hetkeolukorra ülevaade UA sõjapõgenike teemadel – kitsaskohad ja toetusvajadused, ministeeriumite hetkeolukorra lühiülevaated, infopunktid ning Siseministeeriumi kantsleri ülevaade – vajalikud otsused, päevakava ja edasised ülesanded. 

 

Liidu esindaja Brüsselis osales Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvuse töörühma koosolekul, kus arutelul oli ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) tulevik. Euroopa Komisjon on moodustanud kõrgetasemelise grupi 18-st eksperdist, kes kohtuvad 2023. aasta jooksul 9 korda eesmärgiga otsustada, kas ÜKP peab toetama arengut või majanduskasvu, kuidas väljakutsetele reageerides paindlikkust säilitada, milline on side ÜKP ja Euroopa Semestri vahel ja mis on ÜKP pikaajalised eesmärgid. Lõppraportis saavad olema soovitused ÜKP arengule tulevikus. CEMR soovib oma liikmetega ÜKP tuleviku teemat arutada, kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arvamused ühiseks seisukohaks vormistada ning edastada Euroopa Komisjoni kõrgetasemelisele ekspertide grupile. 

 

Järjekordsel isikukeskse ja komponendipõhise teenusteosutamise mudeli (ISTE) rakendamise töögrupi koosolekul jätkati liidu sotsiaalvaldkonna nõuniku osalusel arutelusid, kuidas teenust võimalikult efektiivselt rakendada.  

 

Neljapäeval (9. märtsil) kogunes siseturvalisuse riigieelarve läbirääkimiste töörühm aga hoopis Kambja vallamajas, kus arutati tähtsamaid valdkonna teemasid. Liidu büroost osalesid koosolekul asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ja sotsiaalvaldkonna nõunik. Suured tänud Kambja abivallavanemale ja ühtlasi töörühma aseesimehele Triin Nõmmistule töörühma võõrustamise eest! Töörühma päevakorras oli Tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu tutvustus ja töörühma arutelu. Eelnõud tutvustasid kolleegid Riigikantselei julgeoleku ja koordinatsioonibüroost. Eelnõu on saadetud liidu liikmetele kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks. Liikmetelt saadud tagasiside põhjal kujundab töörühm väga olulise ja suuremahulise eelnõu osas liidupoolsed seisukohad. Arutati ka Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud vältimatu sotsiaalabi plaani. Päeva teises pooles tutvustas Triin Nõmmistu töörühma liikmetele Kambja Vallavalitsuse teenuskeskust, Reola Kultuurimaja ning hiljuti avatud rekonstrueeritud Ülenurme spordihoonet. Kohtuti ka Tõrvandi vabatahtliku Päästeseltsiga. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval toimusid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Energiamajanduse Arengukava ENMAK 2035 arutelu- ja kaasamisüritused. Osales keskkonnanõunik Reigo Lehtla. 

 

Liidu esindaja Brüsselis jälgis neljapäeval OECD veebiüritust teemal "Education and Skills in Interconnected World" (Haridus ja oskused omavahel seotud maailmas). Ettekanded kirjeldasid, kuidas õpilased koolis tänapäeval hakkama saavad, kui koolis kohtuvad erinevad rahvused ja kultuurid. Jagati arvamusi ja kogemusi. Üks järeldustest on, et erinevate kultuuridega kokkupuutel on positiivne mõju haridusele. 

 

Reedel (10. märtsil) osales lõimumisnõunik personalijuhtide koolitusele radikaliseerumise teemal. Politsei- ja Piirivalveameti rakendusekspert Pärtel Preinvalts aitas koolitusel avada teemat ning tõi juurde näiteid päriselust. Kohtumisel sai selgeks, mis on radikaliseerumine, millised on ohumärgid ning kuidas seda ära tunda. Samuti, millised on vajalikud reageerimise viisid, et töötajate heaolu ja turvalisust tagada. 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord" muutmise eelnõu (07.03.); 
haridus- ja teadusministri määruse „"Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine" elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord"  eelnõu (07.03.); 
majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 „Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri" muutmise eelnõu (09.03.). 

 

Lisainfoks veel ka see, et kutsume kõiki osalema XVII Linnade ja Valdade Päevadel (LVP), mis toimuvad 12.-13. aprillil 2023. a Tallinnas, Sokos Hotel Viru Konverentsikeskuses. Nagu traditsiooniks on saanud, oleme kahele päevale planeerinud hulganisti erinevate valdkondade töötubasid ning loodame, et ka seekord leiavad huvilised endale meelepärase teema, mida kuulata või milles kaasa rääkida. Lisaks on messialal esindatud suur valik erinevaid tooteid ja teenuseid, millega on kõigil võimalik tutvuda.    

LVP info ning ajakava leiate lehelt  https://lvp.elvl.ee/. Programmi täpsustame jooksvalt. 

Registreerimine on avatud lehel https://evald.ee/elvl/. Sisse logides saate lehelt valida nii sobivad paketid (Müük - Pakettide broneerimine)  kui majutuse (Majutuste broneerimine).  Võimalusel palun broneerige ühest omavalitsusest/asutusest osalejad korraga või gruppide kaupa!  Majutuseks pakub Viru hotell Standard Class kahest tuba hinnaga 85 € ning ühest tuba hinnaga 75 €.  

 

E-arved väljastatakse jooksvalt,  hiljemalt nädala jooksul. 

Registreerimine on avatud 31. märtsini! Osalemise annulleerimisest andke palun teada hiljemalt 5. aprilliks meilile sirje@elvl.ee 

 

Pakettide broneerimise hinnad 12.-13.04.2023  
Pakett 1   150 €   (2 päeva – lõunad, seminarid, kohvipausid, õhtu) 
Pakett 2   100 €   (1. päev - lõuna, seminarid, kohvipausid, õhtu) 
Pakett 3     60 €   (1. päev - lõuna, seminarid, kohvipausid) 
Pakett 4     50 €   (2. päev - lõuna, seminarid, kohvipausid) 
Lisaks võimalik eraldi broneerida - lõunasöök 17 € päev; õhtu 50 € 

 

Kaunist nädalavahetust kõigile!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 


Foto: siseturvalisuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma kohtumine Kambjas
11.03.2023