« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 14. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

 

Tavapärasest mõnevõrra lühem töönädal on läbi ning on aeg võtta see kokku.  

 

Esmaspäeval (3. aprillil) toimus perioodiline Rahandusministeeriumi ja Liidu vaheline infovahetuskoosolek. Osalesime mina ja asedirektor Jan Trei 

 

Haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves võttis osa novembris toimuva haridusvaldkonna konverentsi "HaridusLood" tuumiktiimi koosolekust. Hariduskonverentsi kohta saab lisainfot juba peagi meie kodulehelt! 

 

Rahandusministeerium käivitas Ühtekuuluvuspoliitika fondide seirekomisjoni kirjaliku menetluse, et mh täiendada seirekomisjoni töökorda seoses valikukriteeriumide ja -metoodika heakskiitmise protsessiga. Selgitamaks kavandatud muudatusi ning ootusi seirekomisjoni liikmetele toetuse andmise tingimuste kooskõlastamise protsessis, korraldati infotund, millest võtsid osa seirekomisjoni põhiliige asedirektor Jan Trei ja asendusliige finantsnõunik Toomas Johanson.   

 

Teisipäeval (4. aprillil) viibis aga arendusnõunik Ott Kasuri hoopis Soomes. Porvoos avalikustati vastused küsitlusele, mille olid koostanud Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund (Soome Omavalitsuste Liit) ja Eesti Linnade ja Valdade Liit. Mõlema maa kohalikud omavalitsused tahavad koostööd värskendada, hõlpsamalt, teemapõhiselt ja vastastikku õppides – nii võiks sõnumid kokku võtta. Juba järgmisel nädalal toimuvatel Linnade ja Valdade Päevadel allkirjastatakse ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Kuntaliitto vaheline koostööleping!  

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit ning vanglateenistus arutasid koos kohalike omavalitsustega koostöökohti. Kohtumisel Justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluva vanglateenistuse ja omavalitsusesindajate vahel lepiti kokku edasistes tegevustes koostöö tõhustamiseks. Mitmete praeguste kitsaskohtade lahendamiseks tuleb omavalitsusi senisest rohkem inforuumi kaasata. Kohtumisel räägiti vanglateenistuse ja KOV koostööst taasühiskonnastamisel. Peamiste koostöökohtadena nähakse võrgustikutööd kriminaalhoolduses, infovahetust vanglasse saabumisel ja sealt vabanemisel, koostööd lastekaitsega kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste lastega seoses, üldkasuliku töö töökohtade pakkumist ning majutus- ja tugiteenuste pakkumise korraldamist. Kohtumist modereeris asedirektor Jan Trei. Rohkem infot kohtumise kohta leiab ka meie kodulehelt.

 

Planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonna nõunik Kalle Toomet võttis osa maaeluvõrgustiku seminaride sarja uuest kohtumisest "Teadlase vaade maaelu arengule "Innovatsioon maapiirkonnas"". 

 

Valmis on saanud Rohetiigri teine suur teekaart - Ehituse teekaart 2040. Seoses sellega toimus ka teekaardi avalik esitlus. Esitlusel oli hea võimalus saada sissevaade, millised on arengud ehitussektoris kahel lähikümnendil. Võimalus oi küsida otseallikast teekaardi koostamise, sisu ja sektori tuleviku kohta. Esitlust jälgis samuti kolleeg Kalle. 

 

Kolmapäeval (5. aprillil)  võttis asedirektor Jan Trei osa perioodiliselt kantslerite juhtrühma koordinatsiooni koosolekust, kus arutatakse ministeeriumite ja kohalike omavalitsuste koostööküsimusi seoses Ukraina sõjapõgenike kriisi lahendamisel. Kantslerite juhtrühma  koordinatsiooni eesmärgiks on tagada adekvaatne olukorrapilt riigis toimuvast ja ministeeriumite tasandi vajalikest strateegilistest otsustuskohtadest, mis võimaldab kujundada terviklikult sõjapõgenike abistamise poliitikat, arvestades ka pikaajaliste mõjudega. Kohtumise päevakorras oli: Sotsiaalkindlustusameti hetkeolukorra ülevaade – kitsaskohad ja toetusvajadused ning ministeeriumite hetkeolukorra lühiülevaated seoses Ukraina sõjapõgenike kriisi lahendamise. 

 

20. oktoobril toimub Harku vallas Harjumaa Omavalitsuspäev HOP 2023, mille teemaks on „Paindlikud lahendused hariduses - võtmeks õpetaja ja haridusvõrk" ning see päev on pühendatud Eesti Vabariigi 105. aastapäevale. Korraldusmeeskond on alustanud praktiliste ettevalmistustega, täpsustamisel on päevakorra projekt, kavandamisel töötoad, koostamisel asjakohane deklaratsiooni projekt jpm. Kavas on järgida juba kujunenud traditsioone, samas on ka mitmeid uusi ideid. HOP 2023 esinejateks on riigi ja kohalike omavalitsuste ning nende liitude, samuti ülikoolide ja teiste haridusasutuste ning erinevate institutsioonide esindajad. Loomulikult kuulub kavasse ka kultuuriline osa. Korralduskomitee koosolekust võtsid osa asedirektor Jan Trei, arendusnõunik ja haridus- ja noorsoonõunik. 

 

Neljapäeval (6. aprillil) toimus Jõhvis novembrikuus toimuva haridusvõrgu konverentsi arengukonverentsi korraldusmeeskonna koosolek. Arutati eelarveküsimusi ning tehti ülevaade seni tehtust. Jõhvis viibisid kohapeal haridus- ja noorsoonõunik ja asedirektor Jan Trei. Veebi teel võtsid koosolekust osa ka avalike suhete nõunik ja finantsnõunik. Eesti Linnade ja Valdade Liit koostöös Haridus-ja Teadusministeeriumi ning Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldavad haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood".  

 

Toimus ka haridusvaldkonna ja noortevaldkonna arengukava juhtkomisjoni töökoosolek Haridus-ja Teadusministeeriumis. Koosolekul oli päevakorras ülevaade struktuurtoetustest 2021-2027 ning haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2022. a tulemusaruande mustandi tutvustus ning arutelu. Liitu esindab haridusvaldkonna ja noortevaldkonna arengukava juhtkomisjonis asedirektor Jan Trei. 

 

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal osales neljapäeval OECD veebiseminaril " Decarbonising Homes in Cities and Regions"(Hoonete süsinikdioksiidiheite vähendamine linnades ja piirkondades), kus esitleti Hollandis käivitatud maagaasivaba pilootprogrammi. Umbes 90 % Hollandi kodudest, mille kütmine on sõltuv maagaasist, on võtnud kohustuse 2030.aastaks maagaasi kasutamisest loobuda. Programmi kaasati 66 piirkonda, kus hoonete kütmine sõltus maagaasist. Need olid nn naabruskondade pilootprojektid, mis võimaldasid kohalikel omavalitsustel kogeda, mida on vaja energiaülemineku alustamiseks. Tuginedes 26-s omavalitsuses läbi viidud uuringule, kutsub OECD riikide keskvalitsusi ja kohalikke omavalitsusi ühendama oma jõupingutused kohapõhiste meetmete rakendamiseks. Hollandi kogemus näitab, et KOV-idel on suur potentsiaal edu saavutamiseks. 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
- sotsiaalkaitseministri 17. märtsi 2021. a määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord" muutmise määruse eelnõu (03.04.); 
- keskkonnaministri määruse „Joogiveehaarde valgala ja toiteala riskihindamise ja -juhtimise nõuded" eelnõu (05.04.). 

 

Juba järgmine nädal ehk 12. Ja 13. aprillil loodan kõigi teiega kohtuda Viru hotelli konverentsikeskuses, kus toimuvad Linnade ja Valdade Päevad! 

 

Soovin kõigile kaunist pikka nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

07.04.2023
Foto: Pixabay