« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 15. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

 

aeg kokku võtta intensiivne töönädal.  

 

Esmaspäeval (10. aprillil) kogunes õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise pilootprojekti VOL2 teise grupi raames korraldusmeeskond, et arutada edasist tegevuskava. Osalesid haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves ja asedirektor Jan Trei. Peagi, 5.mail alustab uus KOV-meeskondade grupp pilootprojekti tegevusi avaseminariga Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. 
 

Teisipäeval (11. aprillil) toimus elukeskkonnateemalise analüüsi ümarlaud. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viis Euroopa Komisjoni kaasabil läbi projekti „Tervikliku ruumipoliitika kujundamine kvaliteetse ja jätkusuutliku elukeskkonna saavutamiseks". Eesmärk on leida lahendused ruumiloome tänastele probleemidele ja eesseisvatele väljakutsetele riiklikus strateegilise planeerimise raamistikus. Eelmise aasta kevadel käivitunud analüüsiga on jõutnud poliitikasoovituste kujundamise etappi (D3 Policy Recommendations). Projekti läbi viiv rahvusvaheline konsortsium Trinomicsi juhtimisel on soovinud kokku kutsuda kaks ümarlauda, et ruumipoliitika soovitused tõstatada ja esialgsel kujul läbi arutada. Ühel ümarlaual on osalejateks olnud ministeeriumid kui poliitikakujundajad ning teisel kohalikud omavalitsused ja erasektor kui ruumiloome praktilised elluviijad. Osales nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet. 

 

Seoses sellega, et sügisel saab alguse haridustöötajate eesti keele kui riigikeele koolituste projekt Euroopa Sotsiaalfondi 2021.–2027. a rahastusperioodi vahenditest, korraldasid Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium ning Keelamet kohalike omavalitsuste esindajatele kohtumise Tallinnas. Kohtumisest võttis osa haridus- ja noorsoonõunik. Kohtumisel sooviti osalejatega arutada haridustöötajate eesti keele kui riigikeele õpet puudutavaid teemasid. 
 

Kolmapäeval (12. aprillil) ja neljapäeval (13. aprillil) toimusid järjekorras 17. Linnade ja Valdade Päevad. Sündmus tõi Tallinnasse kokku ligi tuhatkond omavalitsusjuhti, valdkonnaspetsialisti ja eksperti, et kahe päeva jooksul arutleda omavalitsuste jaoks aktuaalsetel ja olulistel teemadel. 

„Kahe päeva jooksul saame nii omavalitsusjuhtide, kohalike omavalitsuste spetsialistide kui ka ministeeriumite ekspertidega käsitleda teemasid, mis on meie linnade ja valdade jaoks hetkel kõige aktuaalsemad. Kahtlemata on täna olulisteks teemadeks omavalitsuste ebapiisav tulubaas, samuti riigihangete läbiviimine ja sellega seotud murekohad või näiteks, kas üldhooldusreformi on kavandatud kujul ikkagi võimalik läbi viia," kommenteeris enne Linnade ja Valdade Päevade algust pressiteate vahendusel Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVLi) juhatuse esimees Mihhail Kõlvart 

Linnade ja Valdade Päevadel osalejaid tuli tervitama Vabariigi President Alar Karis. President Karise sõnul on kõigi meie riigi asutuste eesmärk üks – Eesti inimeste heaolu ja turvalisus. "Selleks tuleb omavahel läbi rääkida. Ka need reformid ja muudatused, mis puudutavad omavalitsusi," ütles president Karis ja soovitas võimuliidu erakondadest valdade ja linnade juhtidel olla nõudlikud ja järjekindlad oma kodupartei suhtes, et kõik see, mis koalitsioonis kokku lepiti, ka ära tehakse. Loe presidendi kõne kohta rohkem SIIT. Sündmuse avasõnad ütles ELVLi juhatuse esimees Mihhail Kõlvart. „Kohalikel omavalitsustel on ainult kohustused, mida riik paneb neile uute loosungite all järjest juurde. Samas rahalist katet sellele ei ole ning omavalitsused peavad ise üha raskemates tingimustes hakkama saama. Omavalitsustel puudub tegelik finantsautonoomia," ütles Tallinna linnapea ning Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart avasõnades. Loe rohkem SIIT 
 

Avamisel allkirjastati ka Eesti ja Soome üleriigiliste omavalitsusliitude koostööleping, millega soovitakse tõhustada mõlema riigi omavalitsuste omavahelisi sõprussuhteid. 

Linnade ja Valdade Päevade esimesel päeval toimusid arutelud nii finantsküsimustes, regionaalpoliitika vallas kui ka hoolivuse ja hoolekande teemadel. Tähelepanu all olid ka lõimumine ja kaasamine, kohaliku omavalitsuse muutuv roll ühiskondliku innovatsiooni soodustajana ning digiühiskonna väljakutsed. Huvitavaid ettekandeid võis kuulda rohepöörde teemal ning ette võeti ka nutika ja õnneliku avaliku ruumi planeerimise suunad ja võimalused. Uuriti seda, milline on rahvusvahelise koostöö kasu omavalitsustele ja miks on kohalikes omavalitsustes vaja arendada personalivaldkonda. 

Regionaalpoliitika töötoas arutati, millises suunas peaksime regionaalpoliitika kujundamisega liikuma, et vähendada regionaalset ebavõrdsust, nii et elu säiliks ka väiksemates omavalitsustes. Kuidas peaks riigi poolt võimestama ja muutma omavalitsusi tugevamaks, kuivõrd peaks muutma kohalike omavalitsuste rahastusmudelit õiglasemaks? Kas riik peaks üle vaatama kohalike omavalitsuste ülesanded ning kuidas hakkama saada väheneva ja vananeva rahvastiku valguses? Kuidas peaksid omavalitsused hakkama saama olukordades, kui terendab majanduskriis ning omavalitsuste eelarvetes tulubaas väheneb ning surve avalike teenuste ja investeeringute tegemiseks säilivad? Kas omavalitsused vajaksid uut ja sisulist haldusreformi? " loetles töötoa juht asedirektor Jan Trei arutelul olnud küsimusi. Loe rohkem SIIT.

 

Konverentsi teisel päeval olid tähelepanu all siseturvalisus ja kriisisuutlikkus, samuti arutleti olulistel keskkonna- ja energeetikateemadel. Räägiti omavalitsuste õigustest ja eetikast, infoturbest ja käimasolevast liikumisaastast. Samuti keskenduti hoonete energiatõhususele, teedetaristule ja ühistranspordile ning nendes valdkondades eesootavatele väljakutsetele. Päeva sisse mahtusid ka arutelud liikuvuse valdkonna tuleviku üle.  

 

Tegevustena tooksime eraldi veel välja selle, et Eesti Linnade ja Valdade Päevadel kuulutati välja rohepööret edendav omavalitsuste koostöövõrgustik R-klubi. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on koostöövõrgustik oluline, sest rohepöörde valdkonnas seisavad Eesti linnad ja vallad sarnaste väljakutsete ees, seetõttu on kogemuste vahetamine oluline. „Täna on rohepööre veel väga suur muutus, mis vajab juhtimist ja sünergilist struktuuri. Ressursitõhusam on läheneda sellele ühiste jõududega," rõhutas ta. Lisainfot saab R-Klubi kohta lugeda ELVLi kodulehelt. R-Klubi kohta võib lugeda ka ajalehe Pealinn lehelt 

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit ning Keskkonnainvesteeringute Keskus sõlmisid 13. aprillil Linnade ja Valdade Päevadel hea tahte lepingu, et koos toetada kohalikke omavalitsusi keskkonna- ja kliimateemade juhtimisel. „Mõned kohalikud omavalitsused on juba astunud teadlikke samme rohepöörde suunas, kuid enamikul pole veel oma teekaarti selleks koostatud. Tihti jääb see oskuste ja teadmiste, aga ka igapäevase elukorralduse taha," sõnas ELVLi aseesimees Mihkel Juhkami. Loe koostööleppe kohta rohkem SIIT. 
 

Reede (14. aprilli) hommikul toimus liidu siseturvalisuse ja kriisisuutlikkuse riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolek, kus vaadati läbi tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu kohta esitatud arvamused ja kujundati liidu nimel eelnõu osas seisukoht. Töörühma koosolekust võtsid osa asedirektor Jan Trei, õigusnõunik Tiina Üksvärav, finantsnõunik Toomas Johanson ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula 

 

Toimus ka IKT valdkonna koosolek, kus osalesid asedirektor Jan Trei, IKT projektijuht Katrin Rajamäe, IKT spetsialist Nevel Paju ja finantsnõunik. Arutati ELVL KOV digipöörde plaani ja toetuse andmise tingimuste eelnõud, 2023. a IKT tegevustoetuse lepingu üle Rahandusministeeriumiga ning VAAL testkeskkonna loomise tellimist. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik kohtus esindajatega Sotsiaalministeeriumist ja Töötukassast. Koos teenuseosutajate esindajatega arutati kohtumisel hooldereformi rakendamise õnnestumiseks oodatavat tööjõuvajadust ja -oskusi.  

 

Nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas võttis osa Maa-ameti korraldatud veebiseminarist, kus tutvustati Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2023 määrust nr 22 „Kinnisasja erakorralise hindamise kord". Seminar oli suunatud omavalitsuste maanõunikele, seminar salvestati ning Maa-amet teeb salvestuse kättesaadavaks ka Maa-ameti kodulehel.  

 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales INTERREG Läänemere piirkonna programmi (BSR) 3. seirekomitee ettevalmistamise allkomitee koosolekul. Seirekomitee ise toimub järgmisel nädalal Malmös. 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 
haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu (14.04.); 
tsiviilkriisi ja riigikaitse seaduse eelnõu (14.04.). 

 

Kaunist nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 


Foto: Karli Saul