« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 16. nädala kokkuvõte

Tere!  

 
Nagu ikka, võtame kokku selle töönädala tegemised.  

 

Esmaspäeval (16. aprillil) kohtus veebi teel novembrikuus toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi "HaridusLood" korraldusmeeskond. Käib kiire töö konverentsi ette valmistamise osas. Lisainfot konverentsi kohta lisame jooksvalt ELVLi lehele. Korraldusmeeskonda kuulub liidu haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves 

 

Liidu lõimumisnõunik Einike Uri osales teisipäeval (17. aprillil) Riias FOR-IN projekti seminaril „Methodology for training regarding the involvement of immigrants and refugees in policy planning, co-design and co-implementation". Toimus varasemate õppevisiitide ning neile järgnenud kokkusaamiste ja fookusgrupi intervjuude käigus saadud teadmiste ning kogemuste põhjal koostatud koolitusmeetodi arutelu. Koolitusmeetod keskendub viisidele, kuidas suurendada kohaliku tasandi ametnike ja töötajate võimekust kaasata sisserändajaid. Õppematerjal valmib mais. Metoodika tutvustamiseks korraldame kohalikele omavalitsustele infopäeva, et KOV valdkondlikku võimekust suurendada.

 

ELVLi esindaja Brüsselis Tiiu Madal jälgis teisipäeval Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX)  koosolekut, kus  arutleti tulevikusuundade strateegilise analüüsi kui Euroopa Liidu parema juhtimise ja õigusloome vahendi teemal. Räägiti ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollist võitluses välisriigist lähtuva infoga manipuleerimise vastu ning toimus  temaatiline arutelu teemal „Euroopa demokraatia uued võimalused: Euroopa tuleviku konverentsi õppetunnid". Vastu võeti arvamus: "Laienemispakett 2022", raportöör Anna Magyar (HU). 

 

Liidu bürood külastas Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) monitooringudelegatsioon. Delegatsioon monitoorib muuhulgas, kuidas erinevad liikmesriigid täidavad Euroopa Kohalike Omavalitsuste Harta põhimõtteid. Delegatsiooniga kohtusid liidu juhatuse esimees Mihhail Kõlvart, CLRAE Eesti delegatsiooni asejuht Annika Vaikla ja arendusnõunik Ott Kasuri.

 

Siseministeeriumis kogunes taaskord kriisivalmiduse ja siseturvalisuse töörühm. Päästeamet andis ülevaate, mis eelmisel aastal on elanikkonnakaitses ja kohalike omavalitsuste kriisikindluse tõstmises tehtud ning mis on praegu tegemisel. Näiteks on lähiajal kavas avada taotlusvoor tüüpkortermajade keldrite varjumiskindluse suurendamiseks. Ühtlasi tutvustas Päästeamet järgnevate aastate eelarvevajadusi, et saaksime paberil olevaid plaane päriselt ellu viia ja elanike kriisivalmidust parandada – et elanikkonnakaitse poleks lihtsalt tühjalt kõmisev väljend. Siseministeeriumi asekantsler Viola Murd toonitas, et lahendame kriise üheskoos ja peame nii sõjalisteks kui ka tsiviilkriisideks valmistuma koos, teadma üksteise võimekusi. Seepärast on vajalik tagada laiapindse riigikaitse terviklik ning jätkusuutlik arendamine ja rahastamine. Arutati arengusuunda, kus kohalikud omavalitsused kajastaksid juba üldplaneeringutes tuletõrje veevõtukohtade vajaduse, mis arvestab maa erinevaid kasutusotstarbeid. Hajaasustuse korral on võimalus kasutada ka majasiseseid sprinklerisüsteeme, mis vähendavad tulekahju korral vajamineva tuletõrjevee hulka. Omavalitused pakkusid võimalusena hakata tuletõrjeveena kasutama joogivee asemel rohkem ka sademe- ja imbvett. Ühiselt kinnitati üle, et ühisveevärgiga liitumiste korral ei tohiks omavalitsused nõuda kaevude sulgemist, kuna kriisiolukorras võivad need kaevud osutuda hädavajalikuks.  Riigikantselei tutvustas tööversiooni lahendusest, mis aitab kohalikel omavalitsusel ühtsete põhimõtete alusel oma riske hinnata ja näitab ära olulisemad arengukohad kriisideks valmistumisel. Siseministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu koostöö koordineerimiseks ja eelarve läbirääkimisteks kriisivalmiduse ja siseturvalisuse valdkonnas loodud töörühm on uus formaat, mis kogunes esmakordselt selle aasta 14. veebruaril. Töörühma järgmine korraline kohtumine toimub septembris. Töörühma töös  ning kõnealusel koosolekul osales sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula. Seekord võttis kohtumisest osa ka nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet 

 

Haridus- ja noorsoonõunik võttis osa Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni (ETKA) Andrase KOV pilootprogrammi lõpuseminarist. Lõpule on jõudnud projekt "Täiskäik". "Täiskäik" on kohalikele omavalitsustele disainitud arenguprogramm, mis keskendub piloottegevuste väljaarendamisele täiskasvanuõppe toetamiseks kohalikul tasandil. Rae vallas piduliku punkti saanud programmis osales kokku 12 omavalitsust üle Eesti. Programm on välja töötatud ETKA Andras ja Kasvulava OÜ koostöös. 

 

Haridus- ja Teadusministeerium korraldas Tallinna Teeninduskoolis teabepäeva omavalitsuste haridusspetsialistidele, mille teemaks oli õppeasutuste järelevalve. Teabepäevast võttis osa haridus- ja noorsoonõunik. 

 

IKT spetsialistid Katrin Rajamäe, Kaupo Kase ja Kaimo Käärmann-Liive osalesid kohtumisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi Ameti ja Nortaliga. ELVL on võtmas juhtrolli lähedase kaotuse sündmusteenuse projektis ning kohtumisel arutati projekti ajakava, skoobi ja partnerite kaasamise teemadel. 

 

Teisipäeval toimus ka Politsei- ja Piirivalveameti poolt organiseeritud avalike ürituste riskipõhise koostöömudeli piloteerimisprojekti infopäev, kus anti omavalitsustele soovitusi, millele pöörata tähelepanu loa andmisel avaliku ürituse toimumiseks. Erinevate soovituste eesmärgiks on riskide minimeerimine. Infopäeval osalesid õigusnõunik Tiina Üksvärav ja sotsiaalvaldkonna nõunik. 

 

Esmaspäeval ja teisipäeval toimus Stockholmis, CBSS (Coalition of Baltic Sea States) peakorteris INTERREG BSR projektitaotlust teemal ClimateChangeAdaptation and Disaster Risk Reduction in the Baltic Sea Region" ette valmistav töökoosolek. ELVLi on kutsutud selles osalema partnerina. Osales keskkonnanõunik Reigo Lehtla. 

 

Kolmapäeval (18. aprillil) kohtus lõimumisnõunik Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhi Anne-Ly Reimaaga, et arendada koostööd ning kogemuste vahetamiseks, et ette valmistada teisel poolaastal ESF+ toetatava tegevuse raames korraldatavat õppereisi.  

 

Kolmapäeval jälgis liidu esindaja Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee majanduskomisjoni ECON koosolekut, kus arutelul olid meetmed avaliku sektori koostalitlusvõime kõrge taseme tagamiseks kogu Euroopa Liidus (Koostalitleva Euroopa määrus) ning kohaliku ja piirkondliku digitaalse küpsuse hindamise vahendi (LORDIMAS) käivitamine. 

 

Aset leidis korraline kohtumine Sotsiaalkindlustusameti ja omavalitsuste esindajate vahel, kus SKA jagas STAR kasutajatele ülevaatlikku infot STAR-i tehtud arenduste ja edasiste arendusplaanide kohta. KOVi küsimus, millal hakkab STAR korralikult tööle, vastust seekord ei saadud. Kohtumisel osalesid IT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive ja sotsiaalvaldkonna nõunik. 

 

Neljapäeval (20. aprillil) toimus Tallinnas EMP/Norra toetuste programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine" integreeritud tugiteenuste taotlusvooru projekti elluviijate koostöö kohtumine. Sissejuhatuse tegi Haridus- ja Teadusministeerium, seejärel sai kuulda Sotsiaalministeeriumi ülevaadet erivajadustega laste tugiteenuste suunalistest tegevustest (ettekande tegi Sotsiaalministeeriumi erivajadustega laste poliitikajuht Brit Tammiste). Tehti ka ülevaade lapse abivajaduse eelhindamise arendusest sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris STAR. Ülevaade STARi muudest arendustest (ette kandis Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse STARi valdkonna juht Katre Pukk, STARi teenusehaldur Eve Jürgenson) ning Riigi Infosüsteemide Ameti esindaja Taavi Ploompuu rääkis andmete taaskasutamise võimalustest kohalike omavalitsuste vaatest. Kohtumisest võtsid osa sotsiaalvaldkonna nõunik ning haridus- ja noorsoonõunik. 

 

Kolmapäeval ja neljapäeval toimus Malmös INTERREG BSR alamprogrammi seirekomitee kolmas koosolek, millel otsustati esimese taotlusvooru väikeprojektide finantseerimine. Eesti komitee koosseisus osales ka keskkonnanõunik Reigo Lehtla. Lähem info programmi kohta leiab SIIT.

 

Reedel (21. aprillil) kohtus aga Harjumaa Omavalitsuspäeva 2023 sügisese ürituse raames õpetajate töörühm, et arutada ürituse sisu teemadel. Teatavasti keskendub Harjumaa Omavalitsuspäev sel aastal haridustemaatikale. 

 

Reedel arutasid Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Strateegiakeskus ja ELVL hiljuti avalöögi saanud R-Klubi edasisi tegevusi ja plaane. ELVLi poolt osales arutelus keskkonnanõunik. 

 

Riigi Tugiteenuste Keskus tutvustas tuuleenergeetika arendamise toetusmeedet. Meetme maht on 4 miljonit eurot ja omafinantseering 0%. Meedet rahastatakse programmi RePower Europe kaudu. ELVL poolt osales tutvustuse ja arutelu juures valdkonna nõunik Kalle Toomet.

 

Eesti Linnade ja Valdade Liit (ELVL) sõlmis kolmeaastase partnerluslepingu Tallinna, Tartu ja Rakvere linnaga lõimumise, sh kohanemise valdkonnas, et arendada kohalikul tasandil teenuseid ja koostöövõrgustikke ning kaasata sihtrühmi kogukonna tegevustesse. Loe partnerluslepingute kohta rohkem SIIT.   

 

Lisainfoks ka see, et ELVL-il on soov koondada kohalike omavalitsuste töötajatele suunatud koolitused ühtsesse kalendriformaati SIIN. 
Ideaaleesmärgiks võiks olla see, et KOV-i töötaja ise või personalijuht teaks, et see on koht, kust saab alati terviklikuima pildi, milliseid koolitusi hetkel on turul võimalik saada, sotsiaaltöötajast keskkonnaspetsialistini. Palume kõigil suunata see kiri oma majas õigete inimesteni, kes sellist infot omavad, et saaksime infoliikumisele hoo sisse. Koolitusinfo on oodatud meiliaadressil annely.sumre@elvl.ee. 

 

Kaunist nädalavahetust!  

Foto: Kohtumine CLRAE monitooringudelegatsiooniga 18. aprillil