« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 20. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

aeg võtta kokku lõppenud töönädal.  

 

Esmaspäeval (15. mail) arutas lõimumisnõunik Einike Uri erinevate toetatavate tegevuste (TAT-ide) ja meetmete kaudu lõimumisvaldkonna tegevuste (eelõige koolituste) koordineerimise võrgustiku loomise küsimusi Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindajatega. 

 

Keskkonnanõunik Reigo Lehtla osales looduskaitsekuu "Loodus linnas" avamisel ja looduskaitsemärkide üleandmisel Kadrioru Lilleaias. 

 

Teisipäeval (16. mail) toimus veebi teel juhatuse koosolek, kus arutati põhjalikult läbi teemad, millega asutakse läbirääkimistesse Vabariigi Valitsuskomisjoniga riigieelarve ja riigieelarve strateegia läbirääkimistel. Juhatuse koosolekul osalesid lisaks minule ka asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ja avalike suhete nõunik. Mitmed büroo kolleegid kuulasid juhatuse koosolekut ka veebi teel.  
 

Samal päeval toimus hübriidkoosolekuna ministeeriumide ühishoones ja veebis RES läbirääkimiste ruumi, elamumajanduse ja maade töörühma kohtumine. Liidu poolt koordineerib teemat liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet.  Päevakavas olid järgmised teemad: Kokkuleppe sõlmimine kehtestatud planeeringute KOV poolt tähtaegselt andmekogusse esitamiseks; planeeringute menetluse infosüsteemi arendustööde fookusgrupis osalemine – kas ja milline võiks olla ELVL-i roll arendustöödel; relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu planeerimismenetlusega seotud sätted; planeerimisseaduse väljatöötamiskavatsuse lühitutvustus, sh senine KOV tagasiside, ajakava, edasine kaasamine; korterelamute rekonstrueerimine pikk vaade ja KOV-de roll selles ning ehitusseadustik, e-ehitus, ehitisregister, ehitusgiid – täiendavad abivahendid KOV-dele. 
 

Personalinõunik Anne-Ly Sumre kohtus Heateo Haridusfondi koolitusvaldkonna juhi Ulla Kampiga koostöövõimaluste arutamiseks kompetentsimudelite rakendamise teemadel KOVi ametnikele ja haridusasutuste juhtidele. 

 

Veebi teel kogunes R-Klubi toimkond ja pandi paika 6. juunil toimuva R-Klubi esimese kohtumise täpsem plaan. Lisainfot saab ELVLi kodulehelt. Liidu poolelt koordineerib klubi tegemisi keskkonnanõunik.
 

Eesti Linnade ja Valdade Liidul käis külas Gruusia delegatsioon, kuhu kuulusid omavalitsuste (muuhulgas ka kuus linnapead) ja digiteemadega tegeleva ministeeriumi esindajad. Delegatsiooni visiidi eesmärk Eestis oli saada ülevaade e-riigist üldiselt, kuidas on korraldatud riigi ja omavalitsuste koostöö ning kuidas toimetatakse linnades ja valdades innovatsiooni, IT arendamise ja e-teenuste loomisega ja kodanikega suhtluse efektiivsemaks muutmiseks. Samuti tunti huvi, kuidas omavalitsused hindavad oma kodanike rahulolu omavalitsuste tööga ning kas ja kuidas seda teadmist kasutatakse töö parendamiseks ning kuidas omavalitsused omavahel koostööd teevad. Meie tutvustasime külalistele muuhulgas ka liidu tööd ning kuidas toetame omavalitsustevahelist koostööd ning esindame linnade ja valdade ühiseid huve. 

Külas käidi ka Tallinna Linnavalitsusel ja Tartu Linnavalitsusel ning tutvuti nende tegemistega. Delegatsiooni võõrustas büroos arendusnõunik Ott Kasuri ning mina laususin kohtumise alguses tervitussõnad.

 

IKT projektijuht Katrin Rajamäe osales Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teenuste koordinaatorite võrgustiku kohtumisel. 

 

Kolmapäeval (17. mail) osales asedirektor Jan Trei KOV teenustasemete nõukoja kohtumisel.   Omavalitsuste teenustasemete hindamise nõukoda on laiapõhjaline nõu andev kogu, mis suunab "Minuomavalitsuse" hindamistööriista arengut. Nõukoja ülesanneteks on teha parendusettepanekuid ja anda soovitusi hindamistööriista arendamiseks; hindamismetoodika, kriteeriumite ja mõõdikute muudatuste kinnitamine; anda soovitusi hindamistööriista kommunikeerimiseks ja tutvustamiseks. 

Sel korral oli nõukoja päevakavas: 
1. Ülevaade vahepeal tehtust ja veebilehe külastatavusest 
2. Valdkondlike teenustasemete muudatuste arutelu järgmistes valdkondades:  
a. Jäätmemajandus 
b. Veemajandus  
c. Alusharidus 
d. Turvalisus 
e. Liikuvus 
f. Elamumajandus 
g. Ettevõtluskeskkond 
h. Keskkond ja kliima  
Arutati ka andmete avaldamise seminari korraldamise üle. 

 

Toimus kohalike omavalitsuste teenuste arendajate kolmas kohtumine, seekord oli võõrustajaks Tartu Linnavalitsus. Tutvuti Tartu avalike teenuste arendamise meeskonna tegemistega – teenuste kaardistus ja loodav teenusregister. Kohtumisel osalesid IKT projektijuhid Katrin Rajamäe ja Kaupo Kase ning IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive. 

 

Lisaks osalesid IKT spetsialistid IT-juhtide võrgustiku veebikohtumisel. Sel korral olid fookuses kolm suurt teemat, mis potentsiaalselt puudutavad kõiki Eesti inimesi ja asutusi: eesti.ee, mRiik ja riiklik postkast. 

 

Kolmapäeval osales lõimumisnõunik ametkondade ja ELVL valdkondlike läbirääkimiste töörühma koosolek, kus Kultuuriministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud andsid ülevaate kohaliku omavalitsuse suunalistest meetmetest lõimumisvaldkonnas. 

 

Liidu büroos ja veebi teel toimus keskkonnavaldkonna töörühma kohtumine. Arutati järgmistel teemadel: Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu riigi eelarvestrateegia 2024-2027 ja riigieelarve 2024 läbirääkimised; olulised keskkonnavaldkonna teemad ja kohustused; keskkonnaindikaatorid minuomavalitsus.ee keskkonnas; R-Klubi tutvustus; Keskkonnaministeeriumi ja kohalike omavalitsuste suhtlus.

 

Osalesin nii Rahvaraamatukogude Nõukogu koosolekul kui ka Muinsuskaitse Nõukogu kohtumisel.  

 

Neljapäeval (18. mail) võttis sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osa KOV teenuste ja vältimatu sotsiaalabi töörühma neljandast koosolekust. Jätkati arutelu sotsiaalteenuste ja -toetuste korraldamise osas kriisiolukordades.  

 

Asedirektor Jan Trei ja haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves kohtusid Presidendi kantselei esindajatega ning tutvustasid neile novembrikuus Jõhvis toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi teemasid. Haridusvõrgu arengukonverentsi „HaridusLood" kohta saab rohkem lugeda meie kodulehelt.   

 

Liidu büroos arutasin koos asedirektorite Jan Trei ja Rait Pihelgase ning IKT projektijuhtide Katrin Rajamäe, Kaupo Kase, Kaimo Käärmann-Liive ja Nevel Pajuga IKT valdkonna tulevikusuundumusi  ning KOV digipöörde arengukava.   

 

Personalinõunik osales riigiasutuste personalijuhtide kevadseminaril Paekalda puhkekeskuses Lääne-Harju vallas, kus teemaks oli avaliku teenistuse tulevik. 

 

Neljapäeval leidis aset ka ELVL revisjonikomisjoni koosolek, millel osales lisaks minult ka finantsnõunik Toomas Johanson.   

 

Reedel (19. mail) kutsus Rahandusministeerium koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liiduga kõiki KOV esindajaid riigihangete infopäevale, mille raames tutvustati raamlepingute ja dünaamilise hankesüsteemiga seonduvat, käsitleti hankelepingute muutmise ning leppetrahvide temaatikat ning ühtlasi tutvustati riigihangete seaduse regulatsiooni, mis puudutab alla lihthanke piirmäära jäävate hangete korraldamist. Liidu poolt koordineeris kohtumist õigusnõunik Tiina Üksvärav 

 

Liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas osales Raplamaal, Harjumaal ja Läänemaal toimunud metsaistutus talgutel. Sündmust korraldas RMK.  

 

Keskkonnanõunik võttis osa Keskkonnavaldkonna arengukava 2030 (https://envir.ee/kevad) koosolekust. 

 

Samuti osales keskkonnanõunik ka Ida-Virumaal toimunud konverentsil, kus oli arutluse all maavarade kaevandamise temaatika – kaevandamise võimalused, arengud, kompromissid ja tulevik.  

 

Toimus Anna Teada töörühma koosolek, kus arutati rakenduse tulevikku. Koosolekul osales IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive ja projektijuht Kaupo Kase 

 

Reedel osales lõimumisnõunik kohalikele omavalitsutele suunatud riigihangete infopäeval. 

 

Neljapäeval ja reedel viibis personalinõunik riigi personalijuhtide kevadseminaril Lääne-Harju vallas. Arutati, miks ja kuidas hakata tulevikumõtlema, räägiti avaliku teenistuse suundadest, kuulati idufirma kogemust asukohaülese pesonaliteenuse korraldamisel. Toimus ka paneel teemal „Miks meil on vaja riigivalitsemise visiooni?" ning kuulati ettekannet ATSi muutmisest ja avaliku teenistuse tulevikust. Teise päeva teemade alla kuulus karjääriteekonna kogemuslugu ning arutelu gruppides teemal, kas ja millisena vajame juhtimise hea tava.  
 

Kaunist pühapäeva!
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

21.05.2023
Foto: Juhatuse koosolek 16. mail