« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 21. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

nagu ikka tavaks, võtame nädala lõppedes kokku ELVLi töönädala.  

 

Esmaspäeval (22. mail) toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud õpetajaid puudutava andmeanalüüsi veebinar, milles osalesid õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamise pilootprojektis osalevad KOVide meeskonnad. Muuhulgas oli teemaks EHIS ehk Eesti Hariduse Infosüsteem. Veebinari jälgis asedirektor Jan Trei 

 

Büroo töötajad osalesid Office365 täiendkoolitusel.  

 

Teisipäeval (23. mail) leidis aset haridusvaldkonna kohtumine, kus oli teemaks novembrikuus toimuv haridusvõrgu arengukonverents HaridusLood (www.elvl.ee/hariduslood). Täpsemalt arutati välispartnerite kaasamise võimalust konverentsile. Veebikohtumisel osales haridus- ja noorsoonõunik Hille Ilves 

 

Asedirektor Jan Trei ja sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula jälgisid Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüüsi „Abi- ja toetusvajaduse hindamisvahendi analüüs ning hoolduskoormuse hindamise metoodika ja hindamisvahendi väljatöötamine" tutvustust. Analüüs ei ole veel avalikustatud, aga hindamisvahenditega saab tutvuda nendel lehekülgedel: 

Toimus ELVLi ja Riigi Infosüsteemi Ameti koostöös korraldatud järjekordne Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendamise veebinar. Seekord keskenduti kahe E-ITS tööriista (Cybsis ning Kordon) tutvustusele, millele järgnes arutelu ja kogemuste vahetamine. Veebinaril osalesid IKT projektijuht Katrin Rajamäe, IKT spetsialistid Kaimo Käärmann-Liive ja Nevel Paju. 
 

Lõimumisnõunik Einike Uri andis ülevaate ESF+ valdkonna toetatavate tegevuste hetkeseisust ja arutas tulevikuplaane Kultuuriministeeriumi asekantsler Eda Sibergi, kultuurilise mitmekesisuse osakonna juhataja Olga Sõtniku ja peaspetsialist Maria Aasmaga. 
 

Riigiõiguse eksperdid ja koostööpartnerid kohtusid Justiitsministeeriumis ümarlaual, et arutada õigusliku raamistiku üle seoses Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse peatamiseks. Ümarlaua kohtumisel ja aruteludes osalesid asedirektor Jan Trei ja õigusnõunik Tiina Üksvärav. 

 

Ministeeriumite ühishoones toimusid Eesti Linnade ja Valdade Liidu ja Vabariigi Valitsuskomisjoni 2024. aasta riigieelarve läbirääkimised. Valitsuskomisjonis tutvustasid Liidu esindajad liidupoolseid 2024.aasta riigieelarve läbirääkimiste prioriteete. Lisaks oli Valitsuskomisjoni päevakorras KOVide finantsseisu ja prognooside ülevaade; KOV tulubaasi eelnõu hetkeseis; ülevaade valitsuskomisjoni prioriteetidest vastavalt VVTP eelnõule, mida tutvustasid valdkonnaministeeriumite esindajad. Liidu büroo poolt osalesid Valitsuskomisjoni koosolekul asedirektor Jan Trei, finantsnõunik Toomas Johanson ja avalike suhete nõunik. Liidu sõnumeid teema kohta saab lugeda meie pressiteatest , regionaalministri pressiteadet saab lugeda Rahandusministeeriumi kodulehelt.

 

Kolmapäeval (24. mail) toimus taaskord üks veebikoosolek, kus arutati konverentsi „HaridusLood" korralduslikku poolt.  

 

Õiguskantsleri Kantseleis leidis aset kollokvium, mis oli pühendatud Eerik-Juhan Truuväli 85. sünniaastapäevale. Eerik-Juhan Truuväli sündis 7. märtsil 1938. aastal. Oma tegevusega on ta jätnud sügava jälje Eesti õiguskultuuri ning riigi ja kohaliku omavalitsuse toimimisse, samuti on hindamatu tema roll Eesti Õiguskantsleri institutsiooni taastamisel. Professor Truuväli on olnud tunnustatud teadlane ning õpetaja paljudele eesti juristidele, väga suur oli tema panus õiguse arendamisel nii Tartu Ülikoolis kui ka Sisekaitseakadeemias (varasem Riigikaitseakadeemia). Eerik-Juhan Truuväli panus oli väga oluline demokraatliku ühiskonnakorralduse arendamisel, olles Vabariigi Valimiskomisjoni esimees ning MTÜ Polis president - kaasates koostöövõrgustiku arengusse valdkonna teadlasi, poliitikuid ning praktikuid. Eerik-Juhan Truuväli pidas õiglust demokraatliku ühiskonna toimimisel väga oluliseks ning aluseks sotsiaalse õigusriigi ülesehitamisel. Samuti hindas ta väga kõrgelt kohalikku omavalitsust, pidades seda Eesti riikluse loomise ja taastamise nurgakiviks. Samuti pööras ta kohaliku omavalitsuse õigusruumi arengule ning valdkonna järelvalve edendamisele erilist tähelepanu nii õiguskantslerina kui ka teadlase ja õppejõuna. Tähistame samuti sellel aastal kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastuvõtmise 30. aastapäeva. MTÜ Polise presidendina andis ta suure panuse teadlaste, poliitikute ja praktikute koostöö arendamisse ning kohaliku omavalitsuse tegevuse jätkusuutlikkuse tagamisse. Kollokviumist võtsid osa ELVLi nõunikud Sirje Ludvig ja Ott Kasuri 
 

Nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet võttis osa Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi digitaalehituse tööseminarist „D6. Tegevuskava e-ehituse teenuste edasiseks arendamiseks ruumilises arengus" („D6. An action plan for the further development of the e-construction services in spatial development"), mis on osaks kvaliteetse elukeskkonna arengukava ettevalmistamisel. Info kogu projekti kohta: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium käivitas 2022. aastal Euroopa Komisjoni rahastusega projekti "Sidusa ruumipoliitika kujundamine kvaliteetse ja jätkusuutliku elukeskkonna saavutamiseks" (Coherent Policy Development for High-Quality and Sustainable Living Environment)". Selle eesmärgiks on lahendada riiklikus strateegilise planeerimise raamistikus ruumiloomega seotud probleemkohti, toetada uue üleriigilise planeeringu koostamist ja ette valmistada ehitatud elukeskkonna arengukava koostamise ettepanek. Projekti elluviimisel lähtutakse Ehituse pika vaate 2035 kokkuleppe esimesest eesmärgist "Kvaliteetse elukeskkonna kujundamise põhimõtted on kokku lepitud ja osapooled viivad seda üheskoos ellu" ja selle tegevustest. Töö teostajaks on konsortsium, mida veab Hollandi konsultatsioonifirma Trinomics ning sinna kuuluvad veel Sweco, SEI Tallinn, Hendrikson&KO ja TalTechi eksperdid. Projekti valmib 2024. aasta jaanuaris. Tänaseks päevaks on projekt jõudnud digitaalehituse teekaardi koostamise faasi, mis on kogu projekti 6. osa (kokku 7). Siin soovitakse kaasata valdkondlikke eksperte, et koondada kõrgetasemelist oskusteavet ja värskeid mõtteid digitaalehituse arengu kohta Eestis. 
 

Toimus „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030" juhtkomisjoni kolmas koosolek. Juhtkomisjonil on nõuandev roll. Juhtkomisjon toetab arengukava elluviimisel valdkondade vahelist koostööd ning annab soovitusi eesmärkide paremaks saavutamiseks. Koosoleku päevakorda mahtusid järgnevad teemad: Ülevaade 2022. aastast; arutelu ja ettepanekud millega 2024–2027 siseturvalisuse programmi planeerimisel arvestada; ettekanne elanikonnakaitse valdkonnas tehtust, selle aasta plaanidest ja väljakutsetest ning arutelu elanikonnakaitse teemal, sh kuidas probleemidega toime tulla? Juhtkomisjonis osales asedirektor Jan Trei asendajana finantsnõunik. 
 

Haridus- ja noorsoonõunik ning personalinõunik Anne-Ly Sumre kohtusid Rahandusministeeriumi ja Heateo Haridusfondi esindajaga, et arutada haridusjuhi värbamise ja kompetentsimudeli tutvustamist sihtrühmale. 
 

Kolmapäeval arutas lõimumisnõunik koostööd tööturu meetmete valdkonnas Integratsiooni Sihtasutuse tööturuteenuste valdkonnajuhi Katrin Maistega. 
 

Sotsiaalvaldkonna nõunik osales Harju Maakohtu eestkoste teemalisel infopäeval. Käsitluse all oli haigla, hooldekodu ja KOV praktikast tulenevad küsimused täiskasvanud isikute eestkoste teemal ja kohtu selgitused, mida esitas kohtunik Priit Kama, neile. KOVide huvi infopäeva vastu oli väga suur, sest koormus seoses eestkostetavate arvu pideva suurenemisega, üha kasvab. Kahjuks oli korraldajate poolt osalemine piiratud. 
 

Kohtla-Järve linnavalitsuse ruumides korraldasid KOV IKT koordinaatorid koos partneriga ReThink töötoa, kus uuriti lõppkasutajate arvamusi uue KOV-de kodulehe menüü-struktuuri kohta. Aitäh osalejatele ning Kohtla-Järve linnale meid võõrustamast!

 

Neljapäeval (25. mail)  osales personalinõunik Riias toimunud Euroopa Komisjoni poolt korraldatud ümarlaual, kus erinevate riikide esindajad tutvustasid oma kogemust ELoGE nimelise tööriistaga, mis on mudel, millega mõõdetakse omavalitsuste taset ja kvaliteeti avatud valitsemise ja hea demokraatia kontekstis. Eestis seda veel kasutusel ei ole, küll aga rakendavad seda juba 20 riiki üle Euroopa. Lähemat infot saab nende veebilehelt. 

 

Neljapäeval osales lõimumisnõunik EMN Eesti (Euroopa rändevõrgustik) konverentsil „Aasta ajutist kaitset – tagasivaade ja pilk tulevikku". Märkimaks enam kui aasta möödumist täiemahulise sõjategevuse algusest Ukrainas jagati erinevate riikide kogemust nii ajutise kaitse rakendamisel kui põgenike vastuvõtmise korraldamisel ning suunati pilk tulevikku ja võeti vaatluse alla riikide pikemaajalised strateegiaid. 

 

Nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas  oli kutsutud Riigikogu riigikaitsekomisjoni istungile, kus jätkati relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (144 SE) arutelu. Eelnimetatud istungil oli võimalus osaleda kooskõlastusringil eelnõule ettepanekuid esitanud kaasatute esindajatel ja MTÜ Meie Nursipalu esindajal.  

 

Neljapäeva pärastlõunal toimus ELVL juhatuse veebikoosolek. Koosoleku päevakorra leiab meie kodulehelt 
 

24. Ja 25. mail toimus Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee 155. täiskoguistung, kus osalesid meie delegatsiooni liikmed ja mida jälgis liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal. Täiskoguistungil kinnitati Eesti poolt komitee juhatuse liikmeks Urmas Klaas ja tema personaalseks asendajaks Siim Suursild. Urmas Klaas on ühtlasi nüüd üks 27-st komitee asepresidendist mandaadiperioodi lõpuni 2025.a. Täiskoguistungil toimusid mitmed olulised arutelud teemadeks:  võrdõiguslikkus, mitmekesisus ja kaasatus kriisideks valmistumine ja linnade vastupanuvõime tugevdamine; ELi mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine vastupanuvõimelisem ja demokraatlikum Euroopa. Pika sõnavõtuga esines Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee hiljuti ametisse asunud president Oliver Röpke, kes rääkis koostööst kahe komitee vahel ja oma 2023—2025. aasta ametiaja prioriteetidest. Regioonide Komitee liikmed arutlesid ka kohalike küsimuste üle nagu veepuudus ja põud ning "REPowerEU" kava rakendamine. Võeti vastu arvamused pikaajalise töötuse kaotamisest, kestlike toidusüsteemide õigusraamistikust, kriisideks valmistumisest ja ühtekuuluvuse mittekahjustamisest. Liidu esindaja Brüsselis jälgis täiskoguistungile eelnenud päeval juhatuse koosolekut ja osales ka delegatsioonide koordinaatorite koosolekul. 

 

Asedirektor Jan Trei juhtimisel leidis aset perioodiline valdkonna koosolek. 

 

Neljapäeva pärastlõunal toimus Brüsselis Regioonide Komitee majas seminar seoses Londonis toimuva Ukraina ülesehitamise konverentsiga, mille teemaks  "Lugano põhimõtete ellurakendamine. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli tugevdamine Ukraina taaste- ja ülesehitusprotsessis ning teel ELi likmesuse suunas". Seminaril osalesid komitee Eesti delegatsiooni liikmed ja liidu esindaja Brüsselis. 

 

Reedel (26. mail)  kohtus lõimumisnõunik Pagulasabi programmijuhtidega koostöö arutamise eesmärgi ning osales Euroopa Sotsiaalfondi kohanemis- ja lõimumismeetme lõpparuande esitlusel. 

 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) toimus riikliku küberturvalisuse strateegia teemaline kohtumine. MKM on koostamas küberturvalisuse strateegia raamdokumenti, kus keskendutakse eesmärkidele, konkreetselt tegevustele, varadele, põhimõtetele ja fookustele. Tehti vahekokkuvõteid sellest, milline on ohupilt, keskkond, makrotrendid ja sellest tulenevad strateegia tegevussuunad. Kohtumisel keskenduti strateegia eesmärkidele ja ootustele omavalitsuste vaatest. Samuti arutati omavalitsuste ja liidu ootusi ning plaane strateegia koostamisel. Kohtumisel osaleid asedirektor Jan Trei ning IKT spetsialistid Katrin Rajamäe ja Nevel Paju. 

 

Reedel viibisin aga Ida-Virumaal, kus kohtusin Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus KOV juhtidega. Rääkisime meie koostööst ning võimalustest koostööd tõhustada.

 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg ühele eelnõule: 
riigihangete läbiviimise strateegilised põhimõtted (26.05.) 

 

Maalehest saab lugeda asedirektor Jan Trei arvamuslugu omavalitsuste tulubaasi ümberjagamise seaduseelnõu teemadel.

  

Kaunist nädalavahetust!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

Foto: Riigieelarve läbirääkimised