« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 33. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

 

pärast mitmenädalat pausi jätkame taaskord iganädalaste kokkuvõtetega.  

 

ELVLi asedirektor Jan Trei ja haridus-, noorsootöö- ja kultuurinõunik Angela Saksing kohtusid esmaspäeval (14. augustil) Jõhvi kontserdimajas kolleegidega Ida-Viru Ettevõtluskeskusest ning Haridus- ja Teadusministeeriumist, et üle vaadata novembrikuus toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi HaridusLood korralduslik seis ja ürituse ettevalmistamise tegevused. Haridusvõrgu arengukonverents "HaridusLood" toimub 24. novembril Jõhvi kontserdimajas. Lisainfot leiab konverentsi kohta meie kodulehelt. 

 

Teisipäeval (15. augustil) toimus ELVL ja Valitsuskomisjoni hariduse- ja noorsootöö eelarve läbirääkimise töörühma koosolek. Päevakorra käigus arutati koolikohustuse pikendamise ja keskhariduse tasemel vastuvõtu protsessi teemal, (taust: 3.05 töörühma koosolekul otsustati teemat põhjalikumalt käsitleda eraldi koosolekul. 30.06 toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel kohtumine Teamsis omavalitsusjuhtidega, kus ministeerium tutvustas ideed kohustusliku kooliea tõstmisest 18. eluaastani. Samuti sooviti tutvustada ja avada arutelu õpikohustuse pikendamise teemal. Vastavalt Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna valitsusliidu programm aastateks 2023-2027 punkti 4.14 kohaselt on riigi koalitsioon kokku leppinud tõsta kohustusliku kooliea 18. eluaastani, põhikoolijärgse hariduse või kutse omandamiseni. ELVList Jan Trei tegi ettepaneku arutada teemat töörühmas augustis). Ettekandele järgnes sisuline arutelu, oodatud olid ka töörühma liikmete ettepanekud ja küsimused. Arutelu all oli ka puudu olevate õpetajate kaardistuse ettevalmistuse teema. Kohtumisel osalesid asedirektor Jan Trei, haridus-, noorsootöö- ja kultuurinõunik ning finantsnõunik Toomas Johanson. 

 

Regionaalminister Madis Kallas kutsus omavalitsusjuhte KOVide tulubaasi ümberkorraldamise teemalisele teabepäevale. Kohalike omavalitsuste juhid koos ministeeriumi ekspertidega arutasid, milliseid muudatusi linnad ja vallad oma tulude kujunemiseks vajaksid, et pakkuda kõikjal üle Eesti kvaliteetseid ja kättesaadavaid kohalikke teenuseid. Eesti Linnade ja Valdade Liit lubas saata omavalitsuste ettepanekud 5. septembriks ministeeriumile. Sügise esimeses pooles kohtuvad regionaalminister Kallas ja omavalitsusjuhid uuesti, arutamaks üheskoos, milliste esitatud ettepanekutega edasi minnakse ja millises ajaraamis seda plaanitakse teha.Ministeeriumi pressiteate kohtumise kohta leiab ka meie kodulehelt. Kohtumisest võtsid osa asedirektor Jan Trei ja finantsnõunik. 

 

IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive ja IKT projektijuht Katrin Rajamäe võtsid osa veebikoosolekust, kus oli teemaks lähedase kaotuse infoteenuse eesti.ee-sse loomise projekt. 2-tunnise töötoa viisid läbi Nortali analüütikud, käidi läbi nimetatud teemaga seotud tegevused ja sammud ning inimeste kõige sagedasemad küsimused. 

 

Toimus ka infotund-arutelu, teemaks riiklik postkast ja KOV-ide võimalused. Asso Kasuk Riigi Infosüsteemi Ametist tegi ülevaate riikliku postkasti uuest versioonist ning arutati, mida omavalitsused selle teenusega teha saavad ning kuidas omavalitsused selle teenuse kasutusele saavad võtta. Infotunnis osalesid samuti IKT spetsialistid 

 

Liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet osales planeerimisseaduse väljatöötamiskoosoleku arutelu koosolekul.   

 

Lõimumisnõunik Einike Uri korraldas võrgustikukohtumise, kus osalesid TAT partnerite (Tallinn, Tartu), Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad. Võrgustikukohtumise eesmärk oli leida lahendusi ja koostöövorme, kuidas toetada üle-eestilist koostööd KOV-ide ja sidusrühmade vahel, et vähendada info killustatust ning suurendada KOV-ide teadlikkust enda ja teiste osapoolte rollidest. Samuti kavandati üleriigilist koolitust KOV ametnike ja töötajate võimestamiseks. Koolitus toimub 14. novembril Tallinnas. 

 

Kolmapäeval (16. augustil) kogunes veebi teel Kogukonnaenergeetika ümarlaud. Keskenduti ühele teemale: arutati läbi ENMAK 2035 töörühmades ning Rohepöörde tegevuskavale laekunud kogukonnaenergeetikaga seonduvad ettepanekud ja ka eelmistel ümarlaudadel koorunud mõtted. Ümarlaua töös osales keskkonnanõunik Reigo Lehtla. Muuhulgas arutleti teemal, et kas ENMAK peaks sisaldama ka omavalitsuste jaoks kohustusi ning toetusmeetmeid kohalike taastuvenergiaühistute loomiseks. Just selle teemaga haakub ka septembris algav LIFE projekt EC4RURAL. Nelja-aastases koostööprojektis Hispaania Galiitsia regiooniga asuvad Eesti omavalitsused looma taastuvenergiaühistuid. Partneritena osalevad projektis Eesti poolt ELVL, Eesti Leader Liit, TREA ja Tartu Ülikool, assotsieerunud partneritena on andnud omapoolse nõusoleku osalemiseks 12 Eesti valda (Alutaguse vald, Elva vald, Hiiumaa vald, Järva vald, Lääne-Harju vald, Põltsamaa vald, Rõuge vald, Saku vald, Tori vald, Türi vald, Viimsi vald ja Viru-Nigula vald).  

 

IKT projektijuht Katrin Rajamäe ja IKT spetsialist Kaimo Käärmann-Liive alustasid kolmapäeva uue omavalitsusportaali KOV menüüstruktuuri ja muude jooksvate teemade aruteluga, millest võtsid osa ka piloodist osavõtvad omavalitsuste esindajad. Seejärel kohtuti veebi teel kolleegidega Nortalist, et arutata lähedase kaotuse sündmusteensue teemadel. Aset leidis ka STAR arenduste lühikoosolek, kus Sotsiaalkindlustusamet jagas STAR kasutajatele ülevaatlikku infot STAR-i tehtud arenduste ja edasiste arendusplaanide kohta, sai erinevatel teemadel ka küsida ja täpsustada. STAR-i arenduse koosolekust võttis osa ka sotsiaalvaldkonna nõunik.  

 

Lõimumisvaldkonna nõunik Einike Uri ning haridus-, noorsootöö- ja kultuurinõunik kohtusid Integratsiooni Sihtasutuses arutamaks koostööd Kultuuririkkuse aasta 2024 raames. 

 

Haridus-, noorsootöö- ja kultuurinõunik ja personalivaldkonna nõunik Anne-Ly Sumre kohtusid kultuuriministeeriumis arutamaks ELVL ja ministeeriumi koostööd KOV kultuurivaldkonna teemadel. 

 

Personalivaldkonna nõunik kohtus Lastekaitse Liidu esindajatega arutamaks koostööd KOV lastekaitse ametnike koolituse teemadel. 

 

Neljapäeva (17. augusti) hommikul kohtusid asedirektor Jan Trei, finantsnõunik ning IKT meeskond, et vaadata üle omavalitsustega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna hetkeseis ning arutada töösolevate projektide hetkeseisu. Teemadena käsitleti KOV digipöörde rahastust; omavalitsusportaali projekti, Anna Teada ja lähedase kaotuse sündmusteenuste projektide hetkeseisu. Samuti arutati 30.08 Viljandis toimuva E-ITS seminari korralduslikke küsimusi. 

 

Sotsiaalvaldkonna nõunik Mailiis Kaljula osales kohtumisel Sotsiaalministeeriumi ja AS Hoolekandeteenused esindajatega, kus arutleti eestkoste teemade üle. Kohtumine oli juba kolmas ja põhitähelepanu oli eestkostetavate pangakaartide kasutamisel, et teha pisitehinguid. Oma praktilisi kogemusi teemaga seoses jagasid Järva valla, Saue valla, Tartu linna ja Tallinna esindajad. 

 

Liidu nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas võttis osa Kliimaministeeriumi poolt kokku kutsutud tuuleenergeetika ümarlaual. Muuhulgas räägiti KOV EP detailsest lahendusest loobumisest, tehti ülevaade REPowerEU direktiivi lõpp-seisust, sh räägiti eelisarendusalade kaardistamisest ja määramisest; vaadati üle Keskkonnaagentuuri uuringute hetkeseis ja ajakava, räägiti maatoimingute teemal ning ka müranormide teemal. 

 

Haridus-, noorsootöö- ja kultuurinõunik kohtus veebikoosolekutel õpetaja töö- ja palgakorralduse pilootprojekti raames ekspertide ja mentorite grupiga ning KOV piloodi juhtidega. Ekspertide ja mentorite kohtumise teemadeks oli KOVide toetamine tegevuskava koostamisel ja Narva seminari ettevalmistus. KOV piloodi juhtide kohtumise põhiline fookus oli tegevuskavade koostamisel, millises etapis hetkel ollakse. 

 

Sellel nädalal saabus vastamise tähtaeg järgmistele eelnõudele: 

 • kultuuriministri määruse „Riigieelarvest muuseumide tegevustoetuse taotlemise, taotleja hindamise ja toetuse määramise tingimused ja kord" eelnõu (14.08.); 

 • sotsiaalkaitseministri määruse „Kogukonnapõhiste toetatud eluasemete rajamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" eelnõu (14.08.); 

 • haridus-ja teadusministri määruse „Kiviõli I Keskkooli põhimäärus" eelnõu (14.08.); 

 • haridus-ja teadusministri määruse „Kiviõli Vene Kooli põhimäärus" eelnõu (14.08.); 

 • kliimaministri määruse „Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord" eelnõu (15.08.); 

 • siseministri käskkirja „Toetuse andmise tingimused kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks" eelnõu (15.08.);  

 • Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2007. a määruse nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele" muutmise määruse eelnõu (16.08.); 

 • sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (16.08.); 

 • haridus- ja teadusministri määruse "Sillamäe Eesti Põhikooli põhimäärus" eelnõu (16.08.); 

 • kliimaministri määruse „Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027" eelnõu (17.08.); 

 • kliimaministri määruse „Ettevõtete ressursiauditite toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027" eelnõu (17.08.); 

 • Vabariigi Valitsuse määruse " Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljaga seoses hüvitise maksmise tingimused ja kord" eelnõu (18.08.); 

 • lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuse (18.08.); 

 • regionaalministri määruse „Riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele esitatavad nõuded" eelnõu (18.08.) 

 

Kaunist nädalavahetust kõigile!  
Veikko Luhalaid 
ELVL tegevdirektor 

 

Foto: Pexels
19.08.2023