« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liidu 39. nädala kokkuvõte

Head kolleegid,  

aeg kokku võtta järjekordne töönädal.  

Esmaspäeval (25. septembril) kohtusime mina ja finantsnõunik Toomas Johanson Statistikaameti esindajatega. Sel aastal muutis Statistikaamet palgastatistika registripõhiseks ning soovib muuta ka senist kohalike omavalitsuste elanike brutotulu arvestamise metoodikat. Seetõttu sooviti Liiduga arutada, mil viisil saaks KOVide elanike sissetulekutest parima ülevaate. Kohtumisel tutvustas Statistikaamet alternatiive. 

Teisipäeval (26. septembril) võttis keskkonnanõunik Reigo Lehtla osa Keskkonnaameti korraldatud perioodilisest KO(h)Vihommikust, kus kuulati Soomes toimunud FinBaltRecycling seminarist. Oma muljeid jagasid Keskkonnaamet ja Tallinna Strateegiakeskus. Teise teemana rääkis Keskkonnaagentuur KOV-i olmejäätmete liigiti kogumise taseme analüüsist ja selle arengutest.  

Avalike suhete nõunik, IKT projektijuht Katrin Rajamäe-Soosaar ning IKT spetsialist Kaupo Kase veetsid aga töise päeva Põltsamaal, et leida ELVL-i uuele kodulehele uus struktuur ning sisu, et liidu tegevustest infot selgemini edasi anda.  

Osalesin koos finantsnõunikuga KOV rahanduse- ja maksupoliitika riigieelarve läbirääkimiste töörühma koosolekul, kus päevakorras oli arutelu KOV tulubaasi ümberkorralduse 2025+ perioodil teemadel. 

Personalinõunik Anne-Ly Sumre osales KOV inimvara arendamise juhtrühma koosolekul ministeeriumite ühishoones. 

Nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas Kalle Toomet viibis samuti ministeeriumide ühishoones, tutvustati Kliimaministeeriumi maavarade kaevandamist puudutavaid eelnõusid. Nendeks olid: 
- Keskkonnatasude seaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu;
- Riigilõivuseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu;
- Maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu;
- Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu.  

Liidu esindaja Brüsselis Tiiu Madal osales Euroopa Regioonide Komitee territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) koosolekul Brüsselis.  Päevakorras oli ühtekuuluvuspoliitika tulevik pärast aastat 2027, piiriülese koostöö edendamine naabritega, mitmeaastase finantsraamistiku 2021-2027 läbivaatamine ning arutelu meresõidukite ohutuse üle. Koosolekul nimetati komitee Eesti delegatsiooni liige Andres Jaadla omaalgatusliku arvamuse " Arukas, jätkusuutlik ja taskukohane eluase kui vahend kohalikele omavalitsustele toime tulemiseks mitmete väljakutsetega" raportööriks. 

Kolmapäeval (27. septembril) võttis nõunik planeeringute, ehituse, energeetika, maaelu, transpordi ja teede valdkonnas osa Tartus toimunud konverentsist „Materjalide korduskasutuse võimalikkusest ehituses". Teist korda anti üle ka ringmajanduse veduri ja piduri tiitlid.  

Kultuuri, haridus- ja noorsootöönõunik Angela Saksing viibis aga Viljandis, kus leidis aset KOV kultuurijuhtide arenguprogrammi raames esimene kohtumine. Arenguprogrammi eesmärk on tõsta kohaliku omavalitsuse konkurentsivõimet ning toetada kultuurivaldkonna juhtimist ja koostöövõrgustike arengut. 

Kohtusime koos finantsnõuniku ja avalike suhete nõunikuga ülejäänud korraldusmeeskonnaga veebis, et arutada novembrikuus toimuva haridusvõrgu arengukonverentsiga seonduvat.  

IKT projektijuht Katrin Rajamäe osales koosolekul Riigi Infosüsteemi Ametis ning arutluse all oli hiljuti koostatud E-ITS näidisprofiil KOV-idele ning E-ITSi kasutusele võtmine KOVides. - KAIMO LISAS SELLE 

Teisipäeval ja kolmapäeval viibisid keskkonnanõunik Reigo Lehtla ja arendusnõunik Ott Kasuri Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt korraldatud külastusreisil Soome, kus külastati muuhulgas ka Fazeri tehast, tutvuti nende jätkusuutlikuse praktikatega ja toimus Soome WWFi külastus – kuulati Soome rohelise kontori süsteemist. Toimus ka HSY Ämmässuo jäätmekäitluskeskuse ja Fortum Suomenoja soojuselektrijaama külastus.  

Neljapäeval (28. septembril) toimus regulaarne arutelu Kliimaministeeriumi haldusalas toimuvate keskkonnakoolituste teemal, ELVL poolt osalesid keskkonnanõunik Reigo Lehtla ja arendusnõunik Ott Kasuri.  

Reedel (29. septembril) osales keskkonnanõunik Reigo Lehtla INTERREG BSR Eesti seirekomitee töökoosolekul, arutati Eesti seisukohti kolmanda taotlusvooru tingimuste kohta. IBSR seirekomitee järgmine istung toimub 4. oktoobril Riias EUSBR aastaprogrammi raames. Lisainfo SIIN

Reedel toimus  ka LIFE projekti EC4RURAL Eesti-poolsete partnerite töökoosolek, millel arutati projekti Eesti avaseminari programmi ja korraldust. Seminari korraldajaks on ELVL ja see toimub 9. oktoobril. Lisainfot projekti kohta leiab meie kodulehelt

IKT nõunik Kaimo Käärmann-Liive ja personalinõunik Anne-Ly Sumre osalesid avaliku sektori töötajate digioskuste teemalises töötoas. Sissejuhatuse käigus tutvustati osalejatele erinevates riikides läbi viidud avaliku sektori töötajate digioskuste arendamise programme. Seejärel leidis aset mõtete käivitamise arutelu: milline on avaliku sektori töötaja ideaalne digioskuste pagas? Kuhu me tahame jõuda? Aega oli ka kaheks grupitööks ning päev lõpetati kokkuvõtte ja reflektsiooniga, et kinnitada olulisemad mõtted ja ideed. Töötuba oli üles ehitatud interaktiivselt ja toimusid niinii individuaalsed, väikestes gruppides kui ka suurema ringi arutelud ja ülesanded. Töötoa eesmärgiks oli saada põhjendatud hinnangud selle kohta, milliseid tegevusi nende 5 riigi näidetest võiks ka Eestis proovida. Koguti kokku ideed, kuidas ja mis tingimustel sarnaseid tegevusi Eestis saaks läbi viia. 

Neljapäeval ja reedel viibis kultuuri, haridus- ja noorsoonõunik Narvas, kus toimus "Õpetaja töö- ja palgakorralduse kaasajastamine VOL2" pilootprojekti seminar. Projekti eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste võimekust, väärtustada õpetajaametit ja kaasajastada õpetaja töö- ja palgakorraldust. 

Neljapäeval ja reedel viibisin Hispaanias, Malagas, kus toimus Euroopa Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energiakomisjoni koosolekud. 

On suur rõõm tõdeda, et sel nädalal on omavalitsuste finantsolukord leidnud kajastust mitmetes väljaannetes. Pikka artiklit saab lugeda nii Õhtulehest; Lõuna-Eesti Postimehest kui ka Pärnu Postimehest.

Rae vald tegi möödunud nädalal toimunud Omavalitsuspäevast ka kokkuvõtva pressiteate, kus tutvustasin Liidu IKT suundi.  Lisa saab lugeda Liidu kodulehelt.  

 

Kaunist nädalavahetust!  
Jan Trei 
ELVL asedirektor tegevdirektori ülesannetes 

Foto: Pexels