« Tagasi

Eesti Linnade ja Valdade Liit ning vanglateenistus arutasid koos kohalike omavalitsustega koostöökohti

Kohtumisel Justiitsministeeriumi  haldusalasse kuuluva vanglateenistuse ja omavalitsusesindajate vahel lepiti kokku edasistes tegevustes koostöö tõhustamiseks. Mitmete praeguste kitsaskohtade lahendamiseks tuleb omavalitsusi senisest rohkem inforuumi kaasata.

Kohtumisel räägiti vanglateenistuse ja KOV koostööst taasühiskonnastamisel. Peamiste koostöökohtadena nähakse võrgustikutööd kriminaalhoolduses, infovahetust vanglasse saabumisel ja sealt vabanemisel, koostööd lastekaitsega kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste lastega seoses, üldkasuliku töö töökohtade pakkumist ning majutus- ja tugiteenuste pakkumise korraldamist.

„On hea meel, et vanglateenistus on üles näidanud initsiatiivi koostöö tõhustamiseks KOVidega. Koostöökohti vanglateenistusega on, alates ennetustegevusest ja laste toetamisest haridusteel, lõpetades vanglast vabanenute toetamisega. Kahtlemata tuleks lahendada mitmed kitsaskohad, muuhulgas ka see, et vanglasse saabumisel peaks teave jõudma automaatselt ka KOVi ning ka vabastamisprotsessi käigus tuleks tekitada vahetu suhtlus kinnipeetava ja KOVi vahel. Samuti on kinnipeetaval võimalus öelda enne vabastamist mitu võimalikku elukohta ning nii läheb info täna mitmesse omavalitsusse, mis tekitab omakorda segadust," kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei ja lisas, et kahtlemata tuleks ühe eraldi teemana arutelu alla võtta üldkasulik töö ehk ÜKT ning selle tegijate rakendamine ja kaasamine KOV töösse.

Praeguse töökorralduse kitsaskohtadena nähakse hetkel paindlikkuse puudumist nii sihtgruppi arvamisel kui väljaarvamisel, vähest arutelupinda ning seda, et kohtumistel puudub võimalus vajaduspõhiste partnerite ringi kaasamiseks ning et kriminaalhooldusalune ei ole protsessi kaasatud.

"Alternatiivkaristused inimeste käitumise korrigeerimiseks on mõjusad, kuid tihedamas koostöös KOVidega saaksime siin olla veel paremad. Siinkohal on paslik tänada KOVe ja nende senist tegevust, iseäranis suurepärase ennetustöö ja tähelepanu pööramise eest laste ning noorte arengu toetamisel," sõnas vanglateenistuse juht Rait Kuuse.

Edasiste tegevustena lepiti kohtumisel kokku piirkondlikud kohtumised linnade ja valdadega, õigusrikkujate profiili tutvustamine omavalitsuspõhiselt ning protsessi tutvustamine KOV teavitamisel nii õigusrikkuja vanglasse tulekul kui vabanemisel, võrgustikutöö põhimõtete, ootuste ja rollide läbi rääkimine ning muude koostöökohtade arutamine.

Eesti Linnade ja Valdade Liidu pressiteade
05.04.2023