« Tagasi

Eesti VIII Omavalitsuspäev toimus Rae vallas

Eesti VIII Omavalitsuspäev toimus 21.-22. septembril Harjumaal Rae vallas Kindluse Koolis. Selle aasta teemaks oli „Andmepõhine juhtimine – kood eduka omavalitsuseni".

Rae vallavanem Madis Sariku sõnul möödus Omavalitsuspäev väga edukalt ning tulemuslikult. „Selle aasta teema tekkis omavalitsuse igapäevasest tööst. Kohaliku omavalitsuse juhtimiseks vajame me kvaliteetseid andmeid ning veelgi tähtsam on oskus andmeid kasutada. Omavalitsuspäeval jõudsime arutelude käigus ideedeni, millega edasi minna."

Sulev Lääne, MTÜ Polis president ja Tallinna Ülikooli õppejõud märkis, et Omavalitsuspäeva teema osas toimunud diskussioon osutus igati õnnestunuks ning seda kajastasid ka väga sisukad ettekanded, töötubade arutelud ning deklaratsiooni projekti esitlemine. „Väga oluline on nüüd jätkutegevuste kavandamine ning see saab toimuda vaid riigi, kohalike omavalitsuste ja nende liitude, ülikoolide ning kolmanda sektori koostöös." Lääne jätkas, et üha enam leiab poolehoidu idee innovatsiooni põhimõtete rakendamisest. „Vaja on senisest täpsemat koostöö mudelit riigi ja kohalike omavalitsuste andmete kättesaadavuse parandamiseks. Teisalt on andmete kasutamiseks möödapääsmatu uudselt läbi mõelda asjakohane planeerimise protsess ning koos sellega saame rääkida andmepõhistest poliitikakujundamise mehhanismidest praktikas. Hea meel on tõdeda, et riigi poolt on vastav pilootprojekt käivitamisel – nüüd oleks aeg käes ka sarnane töö kohalike omavalitsuste tarbeks ette võtta."

Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi direktor Indrek Grauberg rõhutas koostöö jätkamise vajadust koos selle vormide ning meetodite rikastamisega, kuid samuti tõi ta esile traditsioonide olulisuse. „Üheks heaks näiteks on Aasta Tegu konkurss ning on väga meeldiv, et aasta-aastalt tuleb ettepanekuid üha enam. Selle aasta laureaadiks valiti Narva raekojahoone ja platsi rekonstrueerimine, mis annab linnale tagasi osa selle kunagisest väärtusest. Laureaadi tiitli vastu võtnud Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti esindajad on kindlasti auhinda väärt."

Eesti VIII Omavalitsuspäeval võeti vastu deklaratsioon „Andmepõhine juhtimine - kood eduka kohaliku omavalitsuseni". Deklaratsioonis toodi välja ettepanek leppida kokku kohalike omavalitsuste digivaldkonna arendamise pikaajaline visioon, selle koordinatsiooni ja koostöö mudel koos rahastamise põhimõtetega ning töötada koostöös välja ühtsed andmehalduse põhimõtted ja andmete kasutamise mudel.

„Eesti Linnade ja Valdade Liit on panustanud Omavalitsuspäeva deklaratsiooni, kus oleme välja toonud kohalike omavalitsuste väljakutsed seoses IKT valdkonnaga. Korralikud andmed ja andmehaldus loob aluse ja eelduse omavalitsustes targaks juhtimiseks ja avalike teenuste paremaks sihitamiseks. Olgu selleks alushariduse või koolivõrgu planeerimine, finantsplaneerimine," kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) asedirektor Jan Trei.  ELVLi üks tegevussuundi on IKT valdkonnapoliitika ja omavalitsuste esindamine valdkonnas, samuti panustamine valdkonna seadusloomesse. „Liiduna oleme tugevasti panustanud sellesse, et saaksime KOV IKT valdkonda Euroopa Liidu struktuurimeetmete rahasid. Tegemist on läbimurdega IKT keskses rahastamises, kus ELVL on tegevuste elluviijana eraldi nimetatud ministeeriumite kõrval ning võimalus on saada rahastust kuni 2027. aasta lõpuni KOV digivaldkonna kesksete tegevuste elluviimiseks," täiendas Trei.

Liit koostas koostöös omavalitsustega Digipöörde plaani, kus lähtuti KOV infosüsteemide analüüsis toodud kitsaskohtadest, KOVide küsitluse tagasisidest, Eesti digiühiskonna arengukavast ja KOV IKT arengukavast. Kõik planeeritavad tegevused peavad panustama Digiühiskonna arengukava 2030 suundadesse, esimesed tegevused on suunatud nelja suuna tugevdamisele – teenuste juhtimine, küberturvalisus, andmed ja kompetentsid. KOV digipöörde plaanis keskendub Liit ka andmehaldusele ja omavalitsuste toestamisele, millele samuti Omavalitsuspäeva deklaratsioon keskendub.

Eesti VIII Omavalitsuspäeva mõlema päeva ettekandeid on võimalik järele vaadata Rae valla kodulehel. Deklaratsiooniga on võimalik tutvuda Eesti VIII Omavalitsuspäeva kodulehel.

Omavalitsuspäeva pildigalerii on leitav SIIT

Eesti IX Omavalitsuspäev toimub järgmisel aastal Võrus.

Foto: Ott Kattel